• Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

  Då vi förra gången publicerade denna artikel blev det något tekniskt fel på länken som därmed inte ledde läsarna rätt. Vi har nu rättat till problemet och återpublicerar därför artikeln. Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att […]
 • Viktigt omkring Polisens ögonundersökning

  Polismans ögonundersökning Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja […]
 • Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

  Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. Polisens Händelserapporter uppfyller däremot inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer oavsett […]
 • Vägra urinprov och alkomätare! Om alkoholutandnings-, urin- och blodprov!

  Alkoholutandningsprov, blodprov och urinprov Sammanfattning Du har laglig rätt att vid varje begäran om lämnande av prov kräva av polisen att du ska få lämna blod-prov istället för att blåsa i alkomätare eller lämna urinprov. Rättsläge Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Enligt Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov 3:e paragrafen: Blodprov får tas på den som är skyldig […]
 • När får en mobil beslagtas och tömmas?

  Sammanfattning Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m. För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för utredning av brott.
 • Allt om Payback Sveriges Jourtelefonservice!

  Payback Sveriges Jourtelefon Payback Sverige har som medlemsförmån öppnat en jourtelefon för alla medlemmar, både klubbar och enskilda. Medlemsförmånen avser alla som inbetalt medlemsavgift för innevarande kalenderår.
 • När får polisen DNA-topsa?

  Då det pågår en debatt i media om att polisen utför för få DNA-tester så publicerar vi en artikel om under vilka omständigheter polisen äger rätt att ta DNA-prov. Här ligger också anledningen till att polisen drastiskt minskat DNA-topsningarna. DNA-topsning Sammanfattning Polisen har rätt att DNA-topsa en person vid misstanke om brottslighet som endast har […]
 • Allt om Payback Sveriges standardiserade Protokollbegäran!

  Vi fortsätter att informera kring Payback Sveriges arbete och verktyg. Idag har turen kommit till Paybacks standardiserade protokollbegäran. Payback Sveriges Protokollbegäran Om Paybacks standardiserade “Protokollbegäran” Payback har tagit fram ett standarddokument att fritt använda och direkt lämna till polisen i samband med kontroll, husrannsakan mot lokal eller i fordon, kroppsvisitation/kroppsbesiktning, dna-topsning m.m. Dokumentet finns i utskrivningsbart format […]
 • Allt om att anmäla övergrepp eller särbehandling till Payback för JO-anmälan m.m.!

  Denna veckan kommer vi att inleda med praktisk information kring Payback Sveriges arbete och hjälpmedel för att avsluta veckan (samt fortsätta under kommande vecka) med att börja titta på ny lagstiftning som tillkommit vid halvårsskiftet. Payback-anmälan Utsatt för negativ särbehandling? Har du blivit utsatt för någon form av negativ sär-behandling som olaga kontroll, husrannsakan, fordonsgenomsökning, […]
 • Vad säger lagen om hur en polisman ska uppträda i tjänsten?

  Om Polismans uppträdande i tjänsten Sammanfattning En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmänheten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt.
 • Om avvisning av bikers enligt utlänningslagen!

  Bikerutbildning under allmänhetens semester Semestertider innebär att allmänheten är på semester och ägnar ingen eller högst begränsad tid åt Facebook varför det under perioden är tämligen meningslöst att köra informationskampanjer med vittnesmål eller artiklar som påvisar att mc-klubbar är mc-klubbar och inget annat. Payback kommer därför att istället lägga energi på bikerutbildning med publicering av utvalda […]
 • Om sex övergripande rättsprinciper som styr all myndighetsverksamhet

  Rättsprinciper Det finns i princip sex olika rättsprinciper vilka kan sägas vara ledande för all offentlig verksamhet och för alla myndighetspersoners tjänsteutövande och som direkt kan anföras till i juridiska sammanhang. Proportionalitetsprincipen innebär att de skador och olägenheter som ingripandet kan medföra för ett motstående intresse måste stå i proportion till syftet med ingripandet. Polislag […]
 • Allmän rättslära!

  För att kunna driva juridiska ärenden är det av störst vikt att känna till vilka lagar som gäller framför andra samt var man ska leta efter användbara fakta för att kunna bemöta motpartens argumentation. Nedanstående artikel, som även kommer att medfölja den kommande lagboken, behandlar just allmän rättslära. Allmän rättslära Det finns vissa grundläggande fakta inom […]
 • Om Rättshjälp och Rättsskydd!

  Rättshjälp och Rättsskydd Sammanfattning Du kan erhålla rättshjälp på två olika sätt antingen via hemförsäkringens rättsskydd eller via Rättshjälpsmyndigheten. Rättsskydd ingår även i din bil- eller mc-försäkring. Har du rättsskydd i din hemförsäkring så kan du ej erhålla rättshjälp via Rättshjälpsmyndigheten.
 • Viktig uppdatering om Payback Sveriges arbete!

  De tre stora ärendena Payback Sverige förbereder för fullt de tre stora skadeståndsärendena vilkas betydelse för bikerkulturen som helhet knappast kan överskattas.
 • Polisen efterlyser att få arbeta ifred från filmning! Payback säger: Filma, fota och filma igen! Det är det enda sättet att få rätt!

  Bakgrund Expressen publicerade för ett kort tag sedan två olika artiklar rörande dokumentation och filmning/fotografering av polisen i deras yrkesverksamhet. I den ena artikeln fick polisen komma till tals vilka på olika vis förvred och misstänkliggjorde varje medborgares lagstadgade rätt att dokumentera myndighetspersoners arbete i tjänsten.  Polisen försökte få dokumentationen till att vara ett led […]
 • Datainspektionen (DI) – verksamhet och anmälan

  Efter Payback Sveriges anmälan till JO och Datainspektionen rörande polisens filmning med kroppsburna kameror har vi fått en rad förfrågningar rörande Datainspektionens verksamhet som vi därför vill informera kring. Datainspektionen (DI) – anmälan Verksamhet Datainspektionen är en central tillsynsmyndighet i ärenden kring personuppgiftsbehandling samt för kameraövervakning på plats dit allmänheten har tillträde såväl som på platser där allmänheten […]
 • Polisen har fällts sju gånger för olaga filmning men har ändå inte fattat att det är förbjudet!!???

  Polisen tror att det är lagligt att filma så fort de har ett syfte!?? Polisen har skaffat sig kameror som filmar och som kan fästas på kläder. De har ju i och för sig haft sådana ett par år men nu lanseras de som en nyhet i en GP-artikel.
 • Ännu en JO-anmälan inlämnad mot Polisregion Mitt för olaga husrannsakan och ögonundersökning!

  JO-anmälan mot Polisregion Mitt! Payback Sverige har inlämnat ännu en JO-anmälan som juridiskt ombud för en mc-klubb riktad mot Polisregion Mitt.
 • Om avvisning av bikers enligt utlänningslagen!

  Då allt fler mc-event och fester har besök av utländska bikers och bikerklubbar så är det viktigt att känna till under vilka omständigheter bikers kan och inte kan avvisas från landet.  Om avvisning av bikers enligt utlänningslagen! Sammanfattning För att kunna avvisa bikers är det inte tillräckligt att en person är medlem i mc-klubb och inte […]
 • Våga vägra urinprov och alkomätare! Om alkoholutandnings-, urin- och blodprov!

  Alkoholutandningsprov, blodprov och urinprov Sammanfattning Du har laglig rätt att vid varje begäran om lämnande av prov kräva av polisen att du ska få lämna blod-prov istället för att blåsa i alkomätare eller lämna urinprov.
 • Allt omkring anmälningar till Justitiekanslern (JK)!

  Justitiekanslern (JK) – anmälan JK:s huvuduppgifter Justitiekanslern (JK) kan sägas vara statens jurist. JK:s är en myndighet under regeringen vars huvuduppgifter är: – att ha tillsyn över myndigheter och domstolar – att företräda staten i tvister i domstol – att reglera skadeståndsanspråk mot staten – att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål – att vara […]
 • Justitieombudsmannen (JO) – anmälan

  En viktig uppgift med den kommande lagboken är att ge samlad och enkel information kring olika juridiska företeelser. Idag publicerar vi samlad information omkring JO-anmälningar.  Justitieombudsmannen (JO) – anmälan JO:s uppgift och tillsynsansvar JO övervakar att all offentlig verksamhet utövas utefter lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna.
 • Lagbokens kapitelindelning och ordningsföljd nu klar!

  Lagboksinnehållet klart! Nu är kapitelindelning samt kapitlens inbördes placering färdiga för Lagboken. Boken kommer att innehålla cirka 300 sidor, tryckas i fickformat 11 x 18 cm och beräknas utkomma runt den 15 november 2016. Här nedan kan ni se hela innehållsförteckningen med kapitelnamn.
 • Belastnings- och misstankeregister

  Belastningsregister (Brottsregister) Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister. Enskilda personer kan begära ut ett Belastnings-register om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran […]
 • Polismans ögonundersökning

  Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja detta missbruk […]
 • Klubbhusförsäkring och Kontraheringsplikt!

  Sammanfattning Försäkringsbolag kan vägra en klubb men inte en enskild medlem att försäkra en fastighet! Rättsläge När det gäller konsumentförsäkring, d.v.s. skadeförsäkring som en fysisk person tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, finns en bestämmelse om kontraheringsplikt. Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om […]
 • Protokollbegäran

  Sammanfattning Polisen har en absolut protokollskyldighet enligt Polislag 27, enligt Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. För varje polisinsats som innefattar kontroll, kroppsvisitering, kroppsbesiktning, husrannsakan m.m. måste polismyndigheten på begäran utfärda och utlämna protokoll över de åtgärder de verkställt. Se vidare kapitlet Polisens Protokollskyldighet: http://www.payback.name/?p=16807 Standardiserad Protokollbegäran Payback Sverige har tagit fram ett utskrivningsbart, standardiserat […]
 • Har du blivit orättfärdigt behandlad i radio- eller tv? Om Granskningsnämnden för radio och tv

  Förutom artiklar om olika aktuella företeelser kring direkt negativ särbehandling kommer Paybacks lagbok också innehålla ett slutavsnitt med artiklar av allmänjuridisk karaktär. Där kommer bland annat olika former av anmälningsförfaranden att beskrivas såsom anmälningar till JO, JK, PO, PON och Granskningsnämnden för radio och tv. Vi anser de olka anmälningsförfarandena vara en väsentlig del av bikerrätten då bikers […]
 • MC-väst under rättsförhandling

  Då en utredning nyligen tillsatts omkring västförbud m.m. i rättsförhandlingar och då debatten blossat upp i media väljer vi att publicera en artikel kring rättsläget kring mc-västar under rättsförhandlingar. Vi har därutöver även lagt till en förklaring till varför bikers bär västar under rättsförhandlingar och ett inlägg om hur polisens uniformer påverkar vittnen för en […]
Sida 1 av 212 »