HUR DU SOM MEDLEM GÖR NÄR DU VILL ANMÄLA MYNDIGHETSINSATS OCH ANLITA PAYBACK SOM OMBUD!

Bakgrund

När du blivit utsatt för någon form av negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet eller bikerkulturs-tillhörighet, och är medlem i Payback, gör du enligt följande. OBS! Förfarandet är detsamma oavsett om du är enskild medlem, medlem i klubb som är Premiummedlem i Payback eller om ni vill anmäla saken som klubb.
Som betalande medlem betalar du inget utöver medlemsavgiften för juridisk hjälp!

Steg 1: Kontakta Payback och enkel bedömning

Du kontaktar till att börja med undertecknad via mejl: paybackpeter@hushmail.com och berättar vad som hänt. Därefter görs en bedömning om ärendet faller under negativ särbehandling eller är ett brottsmål vilket görs direkt vid genomläsningen utefter den förklaring du lämnar över vad som hänt. Utgör det brottsmål så förmedlas kontaktuppgifter till anmälaren då sådana ärenden ej är Paybacks bord.

Steg 2: Samla och skicka in materialet till Payback

Faller ärendet under negativ särbehandling ombeds du skicka in allt nödvändigt material till det Paybackombud som utväljs utefter ärendets art.

– Du fyller då i den Kombinerade Händelseanmälan och Fullmakt som Payback tillhandahåller som medlemsförmån. En enkel beskrivning över vad du/ni utsatts för samt angivande av var och när detta skedde är de uppgifter som vi behöver. Därutöver måste fullmakten undertecknas för att Payback ska ha rätt att företräda er juridiskt.

– Det material du själv samlat in vid händelsen bifogas – såsom filmsekvenser, polisprotokoll om ni begärt ut sådant, foton eller dokument. Allt material skickas sedan till det ombud ni fått tilldelat er. Har ni inte begärt ut polisprotokoll över händelsen så kan Payback i de fall det kan vara till fördel göra det men behöver även då övrigt material först såsom fullmakt för att ha juridisk rätt att göra det i ditt/ert namn.

Om ni själv först vill ha information så ni kan fatta beslut om ni vill anmäla insatsen/saken använder ni er enklast av Paybacks färdiga begäran om protokoll som för övrigt också är en medlemsförmån:
https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/protokollbegaran.pdf?media=1684410000

Paybacks adress är:
Payback Sverige
C/o Håkan Jacobsson
Spelmansgatan1B
681 31 Kristinehamn
payback-hakan@proton.me

Steg 3: Färdigställande av anmälan/skadeståndsyrkande m.fl.

När Payback fått in allt material så skrivs ett utkast till anmälan och skickas över till er för granskning. Ni får nu möjlighet att läsa igenom vad som står och kommentera och korrigera eventuella felaktigheter. Efter synpunkter och korrigeringar skett och översänts till er och godkänts, skickas materialet till aktuell myndighet.

Steg 4: Under ärendets gång – beslut om utredning, besvarande av yttrande samt översändande av beslut

När anmälan/ärendet väl skickats in så fattar exempelvis JO beslut om saken ska utredas vidare alternativt avslutas ärendet utan vidare utredning. Inleds utredning går anmodan ut att anmäld myndighet ska yttra sig över insatsen. Yttrandet sänds till Payback för svar. Payback kontaktar anmälan och vidarebefodrar yttrandet. Payback skriver ett svar på yttrandet och översänder till anmälaren för kommentar och korrigering. Efter eventuella rättelser skickar Payback in svaret. JO, eller annan myndighet, fattar därefter beslut som skickas till Payback och vidaresänds till anmälaren.

Läs även artikeln Så bör du förfara vid kontrollerhttps://payback.name/rad-till-paybackmedlemmar-sa-bor-du-forfara-vid-kontroller/