Belastnings- och misstankeregister

Annons1.PDF

Belastningsregister (Brottsregister)

Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister.

Enskilda personer kan begära ut ett Belastnings-register om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Lag (2013:853).

I Belastningsregistret ska följande framgå enlig lagens 3:e paragraf: Registret ska innehålla uppgifter om den som

1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,

2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,

3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd (Den som begått brott under allvarlig psykisk störning.

Fyll i ansökningsblanketterna direkt på datorn

Det går utmärkt att fylla i blanketten på datorn, skriva ut, skriva under, scanna underskrivet ex och mejla begäran till: registerutdrag@polisen.se alternativt faxa dokumentet på telefon: 010 – 563 53 33.

Belastningsregister för utlandsändamål

Att lägga märke till är att om du begär ut ett belastningsregister och inte har några belastande domar, beslut m.m, får du ett dokument som säger att om du är utan uppgifter i belastningsregistret medföljer inte någon sida 2. Om du öppnar kuvertet för att kontrollera uppgifternas riktighet kan du inte bevisa att det inte medföljde en sida 2 för en arbetsgivare.

Vill du ha ett Belastningsregister du först vill kontrollera för att därefter kunna framvisa inför arbetsgivaren behöver du i istället beställa/begära ett Belastningsregister för utlandsändamål. Ett sådant är inte gratis såsom ett vanligt belastningsregister men kan å andra sidan ha ett bredare användningsområde. I ett sådant belastningsregister står det under dessa omständligheter i klartext: “För ifrågavarande person förekommer ingen uppgift i registret”.

Utdraget kostar cirka 200 kr, beroende på vilken form av register du väljer och handläggningstiden är cirka 2 veckor.

Det går även här utmärkt att fylla i blanketten på datorn, skriva ut, skriva under, scanna underskrivet ex och mejla begäran till: brud.rps@polisen.se alter-nativt faxa dokumentet på telefon: 010 – 563 53 34.
Blankett:https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/PM_442_1_utlandsandamal_151105_SV.pdf

Misstankeregister

Misstankeregistret regleras i Lag (1998:621) om misstankeregister.

Registret skall, enligt tredje paragrafen, innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för:

1. brott mot brottsbalken,
2. annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet eller
3. sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag motsvarar brott enligt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet skall avgöras i Sverige.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Lag (2007:173).

Enklast går du tillväga som så att du helt enkelt begär ut ett kombinerat register- och misstankes-register gällande dig själv via länkad blankett:
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/PM-442-7-personal-HVB.pdf

Det finns fler likvärdiga blanketter men vi länkar till ovanstående såsom ett exempel. Via länken nedan kan du se en förteckning över olika former av registerutdrag du kan beställa.
https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/

Det går utmärkt att fylla i blanketten på datorn, skriva ut, skriva under, scanna underskrivet ex och mejla begäran till: registerutdrag@polisen.se alternativt faxa ifyllt dokument på telefon: 010 – 563 53 33.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin