Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

polisprotokoll

Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen!

Sammanfattning

Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Polisens Händelserapporter uppfyller däremot inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer oavsett vad polisen uppger!

Rättsläge

Polislagen är den lag som reglerar och styr Polisens arbete och verksamhet. Polislag (1984:387), 27:e paragrafen säger:

Protokoll ska föras över ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas, omhändertas eller grips. Protokoll ska också föras över husrannsakan och liknande åtgärder enligt denna lag samt vid omhändertagande av föremål.

Av protokollet ska det framgå
1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet samt
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 3-6, den som är att anse som förman vid ingripandet.

Rättegångsbalken (1942:740) stadgar även en ovillkorlig skyldighet för polisen att upprätta och på begäran utlämna protokoll över husrannsakan, kropps-visitation samt kroppsbesiktning samt rörande beslag under husrannsakan.

9 § Över husrannsakan skall föras protokoll, vari angives ändmålet med förrättningen och vad därvid förekommit.

Den, hos vilken husrannsakan företagits, äge på begäran erhålla bevis därom, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser.

13 § Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämpliga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. Är fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman.

Det föreligger även en protokollskyldighet för polisen gällande att upprätta och att vid begäran utlämna protokoll avseende beslag vid husrannsakan utefter Rättegångsbalk 27:13:

Över beslag skall föras protokoll, vari ändamålet med beslaget och vad därvid förekommit angives samt beslagtaget föremål noga beskrives.

Den som drabbats av beslag äge på begäran erhålla bevis om beslaget, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser.

I Rikspolisstyrelsens författningssamling, RPSFS 2011:12, FAP 100-2, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387); står följande att läsa:

1 § Bestämmelser om dokumentation av vissa polisingripanden finns i 27 och 28 §§ polislagen (1984:387).

4 § Husrannsakan och liknande åtgärder enligt polislagen (1984:387) samt omhändertagande av föremål till följd av sådana åtgärder ska dokumen-teras på formulär Protokoll, Husrannsakan/
Kroppsvisitation/Omhändertagande av föremål enligt polislagen (PL) samt beslag enligt rättegångs-balken (RB) (RPS 100.2).

Kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket eller 23 § andra stycket polislagen (1984:387) bör dokumen-teras på formulär Protokoll, Husrannsakan/ Kropps-visitation/Omhändertagande av föremål enligt Polislagen (PL) samt beslag enligt Rättegångs-balken (RB) (RPS 100.2). 

Se länk nederst i artikeln till Polisens ovan relaterade FAP.

Råd och Tips

Polisen har alltså enligt Polislag, Rättegångsbalk och enligt Rikspolisstyrelsens Författningssamling med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation, en ovillkorlig skyldighet att upprätta såväl som utlämna protokoll som uppfyller ovanstående lagar och föreskrifters krav på dokumentation.

Låt er inte nöjas med att istället få en Händelserapport från Polisen då den vare sig uppfyller lagens krav på dokumentation eller ger er den information ni begärt.

Anmäl under sådana omständigheter Polisen till JO/JK då de bryter mot såväl lagens krav på dokumentation som mot myndighetens egna föreskrifter om dokumentation om de hävdar att Händelserapporter uppfyller de lagstadgade kraven på polisens dokumentationsskyldighet.

Polislagen: https://lagen.nu/1984:387

Rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942:740

Rikspolisstyrelsens författningssamling, RPSFS 2011:12, FAP 100-2, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387)

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin