Om Rättshjälp och Rättsskydd!

paybackmedlem

Rättshjälp och Rättsskydd

Sammanfattning

Du kan erhålla rättshjälp på två olika sätt antingen via hemförsäkringens rättsskydd eller via Rättshjälpsmyndigheten. Rättsskydd ingår även i din bil- eller mc-försäkring.

Har du rättsskydd i din hemförsäkring så kan du ej erhålla rättshjälp via Rättshjälpsmyndigheten.

Rättsskydd via Hemförsäkring

De flesta människor har via hemförsäkringen ett inbyggt rättsskydd då sådan del ingår i villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring samt i hemförsäkring, gällande hyresrätter. Liknande skydd finns inbyggda i din bil- och mc-försäkring.

När du behöver rättshjälp så betalar du ett belopp utefter självrisken, vars storlek varierar i de olika försäkringsbolagen.

Vad betalar rättsskyddet?

Rättsskyddsförsäkringen betalar den försäkrades kostnader för juridiskt ombud i en rättslig tvist samt ombudets arvode och omkostnader, utredning samt bevisning i rättegång. Även motpartens kostnader i tvisten, såsom advokatkostnad, betalas av rättsskyddet.

Försäkringen täcker dock inte den försäkrades egna kostnader för eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader.

En tvist ska kunna prövas av allmän domstol. Rättsskyddet gäller således inte om ärendet handläggs av förvaltningsdomstolar (Förvaltningsrätt, Kammarrätt eller Högsta Förvaltningsdomstolen).

Rättsskyddet täcker inte heller all former av juridiska ärenden. Exempelvis täcker rättsskyddet inte arbetstvister, skilsmässor eller upplösning av sambo-förhållanden. Inte heller tvister som rör belopp upp till ett halvt basbelopp betalas av rättsskyddet. Basbeloppet för 2016 är 44 300 kronor. Är värdet av ditt tvistemål under 22 150 kr kan du således inte erhålla rättshjälp.

I rättsskyddet finns ett maxbelopp som varierar stort mellan olika försäkringsbolag. Självrisken brukar ligga på mellan 20-25 % av kostnaderna.

Vid Förlikning (uppgörelse med motpart) täcker rättsskyddet det belopp som den försäkrade godtagit att betala till motparten. Under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt den försäkrade att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats.

Vi reserverar oss för att försäkringsbolag kan ha avvikande villkor. Begär ut Fullständiga villkor för din försäkring från bolaget och läs på rörande villkoren innan du yrkar på rättsskyddsförsäkring.

Rättshjälp via Rättshjälpsmyndigheten

Hamnar du i en olöslig tvist kan du behöva juridisk hjälp. I första hand ska du alltid utnyttja din hemförsäkrings rättsskydd men om du inte har en sådan försäkring kan du under vissa villkor ha rätt till rättshjälp.

Vad ingår i rättshjälpen?

– En del av kostnaden för advokat och jurist upp till 100 timmar täcks av rättshjälpen. Vid särskilda skäl kan rättshjälpen utökas.

– Utredningskostnad upp till 10 000 kr exklusive moms.

– Kostnader för bevisning vid allmän domstol, arbetsdomstol samt marknadsdomstol.

– Tolk- och översättningskostnader

– Kostnad för medlare

– Ansökningsavgifter i domstol

– Kostnader för kopior av handlingar och dokument från myndigheter samt för delgivning

Har du rätt till Rättshjälp?

För att erhålla Rättshjälp måste du och ditt ärende uppfylla vissa villkor.

– Har du rättsskydd via dina försäkringar kan du ej få rättshjälp.

– Rättshjälpen avser privatpersoner samt i vissa undantagsfall företag/näringsidkare.

– Överstiger ditt ekonomiska underlag 260 000 kr på ett år har du inte rätt att få rättshjälp. Underlaget består av tillgångar/förmögenhet minus skulder och försörjningsbörda. Se vidare: http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/Har-du-fatt-rattshjalp/Rattshjalpsavgiftenjamkning/

– Har du en offentlig försvarare/offentligt biträde har du inte rätt till rättshjälp då det i sådana fall handlar om brottsmål eller förvaltningsärenden. I brottsmålsärende vänder du dig direkt till polis eller domstol. Se: www.domstol.se

– Du ska ha ett behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till dina rättskostnader. Rimligheten och ditt behov bedöms av Rättshjälpsmyndigheten. Har ärendet redan förts till domstol beslutar domstolen omkring din rätt till rättshjälp.

När kan du inte få rättshjälp?

– Om ditt ärende avser ett värde som understiger ett halvt basbelopp. Basbeloppet för 2016 är 44 300 kronor. Understiger värdet i tvistemålet 22 150 kr kan du således inte erhålla rättshjälp.

– Om du på grund av din situation bedöms skulle ha haft en försäkring med rättsskydd kan du inte få rättshjälp.

– Gäller ärendet en tvist i utlandet, i domstol eller gentemot myndighet, kan du bara få rättshjälp om du är bosatt i Sverige och det finns särskilda skäl.

– I ärenden som berör skilsmässa eller om du är näringsidkare krävs särskilda skäl för att ha rätt till rättshjälp.

– Du får inte rättshjälp för ärende som gäller registreringsärenden som exempelvis ansökan om lagfart eller inteckning av fastighet eller för upprättande av handlingar som självdeklaration, testamente, äktenskapsförord, bouppteckning, gåvohandlingar m.m.

Hur mycket kommer Rättshjälpen att kosta dig?

Rättshjälpsavgiften är olika beroende på ditt uträknade ekonomiska underlag. Du betalar mellan 2 och 40 % av ditt underlag med minsta avgifter inom olika ekonomiska spann. Du kan själv kolla upp hur mycket ärendet kan kosta dig på sidan:
http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/Vad-ar-rattshjalp/Ansokan-och-avgifter/

Ansökningsblankett

Du kan ansöka om rättshjälp direkt på Rättshjälps-myndighetens sida. Du kan också ansöka om nedsatt rättshjälpsavgift via en annan blankett på samma sida. Du fyller i blanketten på sidan, skriver ut och scannar och mejlar blanketten eller skickar den per post.

Se: http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/Ar-du-juridiskt-ombud/Blanketter/

E-mejladress: rattshjalpsmyndigheten@dom.se

Postadress: Rättshjälpsmyndigheten, Box 853, 851 24 Sundsvall.

Frågor om rättshjälp

Rättshjälpsmyndigheten besvarar frågor om rättshjälp via telefon: 060-13 46 10 mellan kl 9-12.

Råd och Tips

Kontakta alltid Konsumenternas Försäkringsbyrå först om det uppstår en tvist. Byrån kan hjälpa dig med råd om hur och om du bör gå vidare i ärendet istället för att du kontaktar advokat direkt för råd-givning. Du når Konsumenternas Försäkringsbyrå på telefon: 0200 22 58 00, på vardagar mellan 9-12.

Du får själv betala rådgivning via advokat och jurist a´cirka 1628 kronor/timme (2015). Rådgivningen täcks ej av Rättshjälpen men är nödvändig då rättshjälp söks i samarbete med advokat/jurist som ska företräda dig.

Länk till Rättshjälpsmyndigheten:
http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/

Länk till Konsumenternas Försäkringsbyrå:
http://www.konsumenternas.se/forsakring/olika-forsakringar/om-hemforsakringar/vad-ingar/rattskydd

Rättshjälpslag (1996:1619):
https://lagen.nu/1996:1619

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin