Viktigt omkring Polisens ögonundersökning

Annons2.PDF

Polismans ögonundersökning

Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja detta missbruk av lagen. För det är ett systematiskt missbruk då det gång efter gång i efterhand visar sig att den kontrollerade personen inte haft något olagligt i kroppen. Så läs och lär!

Sammanfattning

Du kan vägra att genomgå ögonundersökning och istället kräva blodprovstagning, enligt lag.

Endast polisman som med godkänt resultat genomgått särskild polisutbildning, ledd av instruktör som i sin tur med godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning till instruktör i ämnet, har rätt att genomföra ögonundersökning.

Rättsläge

Polisens författningssamling, FAP 333 säger: 1 § Endast en polis som med godkänt resultat har genomgått särskild utbildning får besluta om och genomföra ögonundersökning.

4 § Om ögonundersökningen har lett till att skälig misstanke om brott uppkommit, skall den polis som genomfört undersökningen dokumentera sina iakttagelser på Rikspolisstyrelsens blankett 411.2

Allmänna råd Om skälig misstanke inte har uppkommit och den undersökte begär att protokoll skall upprättas, bör blankett som fotokopieras från förlaga enligt bilaga 2 användas.

Bevis om ögonundersökning Bevis om utförd ögonundersökning enligt bestämmelserna i 4 § lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken bör utfärdas på blankett som fotokopieras från förlaga enligt bilaga 3.

5:e paragrafen säger: Polismyndigheten skall bedriva utbildning för poliser i drogtecken och symptom. Utbildningen skall ledas av en person som med godkänt resultat har genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning till instruktör i ämnet.

Lagen om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken:

4:e paragrafen, stycke 3: Undersökningen ska göras på ett sätt som inte utsätter den som undersöks för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, ska undersökningen genomföras i ett täckt fordon eller inomhus i ett avskilt rum. Om den undersökte begär det ska det föras ett protokoll vid undersökningen och utfärdas ett bevis om utförd åtgärd. Lag (2008:328).

5 § Blodprov får tas på den som är skyldig att genomgå en ögonundersökning även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon
1. vägrar att medverka till ögonundersökning, eller
2. inte kan genomgå sådan undersökning på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka. Lag (2008:328).

Råd och Tips

Lagstiftningen kring ögonundersökning avser brott som rattfylleri, rattonykterhet, drogpåverkan, vårdslöshet i trafik, olovlig körning m.m.

Då polisen ofta när de vill utföra en husrannsakan i klubblokal använder sig av rätten att göra en ögonundersökning och därvid mena att personen varit påverkad av droger är det av största vikt att genom att hävda sin lagliga rätt, stävja detta missbruk av lagen.

Utefter de lagar och paragrafer som redovisas ovan i Polisens författningssamling respektive lagen om ögonundersökning m.m. så råder vi följande:

1. Vägra medverka till ögonundersökning och begär vid varje tillfälle att blodprov ska tas. Polisen kan då inte genomföra husrannsakan endast utefter polismans subjektiva bedömning av förares påverkan.

2. Om du ändå väljer att genomföra ögonunder-sökning istället för att begära blodprov så kräv att du inte utsätts för allmän uppmärksamhet. Kräv att undersökningen ska genomföras i täckt fordon eller inomhus i avskilt rum utfter 4:e paragrafen Lag om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

3. Begär protokoll utefter bestämmelserna i 4 § lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken eller protokoll och bevis om utförd åtgärd utefter 4:e paragrafen, stycke 3 i Lagen om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken.

4. Vid anmälan av olaga ögonundersökning samt eventuell husrannsakan, begär bevis på polisanställd som utförde ögonundersökning uppfyller lagens krav på att ha genomgått särskild utbildning avseende ögonundersökning samt har erhållit godkänt resultat på utbildningen. Begär även bevis på att utbildningen har haft person som med godkänt resultat genomgått Rikspolisens utbildning till instruktör i ämnet som ledare för kursen.

Länk till Polisens FAP om ögonundersökning:
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP333_3_RPSFS1999_4.pdf

Länk till Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken: https://lagen.nu/1999:216

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin