Datainspektionen (DI) – verksamhet och anmälan

Annons1.PDF

Efter Payback Sveriges anmälan till JO och Datainspektionen rörande polisens filmning med kroppsburna kameror har vi fått en rad förfrågningar rörande Datainspektionens verksamhet som vi därför vill informera kring.

Datainspektionen (DI) – anmälan

Verksamhet

Datainspektionen är en central tillsynsmyndighet i ärenden kring personuppgiftsbehandling samt för kameraövervakning på plats dit allmänheten har tillträde såväl som på platser där allmänheten inte har fritt tillträde.

Datainspektionen (DI) är en förvaltningsmyndighet med uppgift att tillse att personuppgiftsbehandling inte medför otillbörligt intrång i enskildas integritet. DI ska säkerställa att reglerna för personuppgifts-behandling i personuppgiftslagen följs.

DI utför inspektioner och hanterar frågor och klagomål från enskilda.

Tillsynen

När DI har mottagit ett klagomål, eller har uppmärksammats på ett missförhållande via tips eller via massmedia, öppnar DI ett tillsynsärende.

Tillsyn sker antingen på plats eller via telefon, mejl eller vi brev. Vid platstillsyn meddelas tillsyns-
objektet i regel i förväg men även oanmälda inspektioner förekommer.

Tillsynen resulterar i ett protokoll som objektet får möjligheter att ge sin syn på. Därefter fattar DI beslut. Antingen avslutar DI därmed ärendet utan anmärkning eller åläggs objektet att rätta till brister. Vid allvarliga missförhållanden kan DI besluta om vite vilket innebär att objektet har att rätta till
bristerna under en viss tidsperiod annars blir de
skyldiga att betala vitesbeloppet.

Klagomål och Tips

Vill du klaga eller tipsa Datainspektionen om något missförhållande bör du göra det skriftligen. Ange namn, adress och kontaktuppgifter.

Vidare bör du lämna uppgifter om:

– Vem eller vilka ditt klagomål riktar sig mot.
– Vad du är missnöjd med. Försök att vara så konkret som möjligt.
– Vad som hänt och när.
– Skicka gärna med kopior, bilder eller utskrifter av det du klagar på.

Tänk dock på att det material du bifogar också blir allmänna handlingar i samband med insändandet. Vill du vara anonym så klaga utan att uppge dina person- eller adressuppgifter.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Ärendets gång

Efter att DI gått igenom materialet kring ditt klagomål eller tips fattar inspektionen beslut om de ska inleda ett tillsynsärende. Du får oavsett beslut ett svar ifrån DI.

I många fall inleder inte DI ett tillsynsärende. Det behöver inte innebära att DI tagit ställning för att ett förfarande är korrekt för att DI inte inleder ett ärende. DI fokuserar på allvarliga brister och har inte resurser att utreda alla klagomål. En annan anledning att inte inleda ett ärende är att DI väljer att använda informationen vid senare tillfälle.

Inleder DI ett tillsynsärende erhåller du besked omkring det och slutligen besked vad DI:s gransk-
ning gett för resultat. Om tillsynens gång i övrigt se ovanstående kapitel benämnd Tillsynen.

Länk till DI:s uppdrag och mål:
http://www.datainspektionen.se/om-oss/uppdrag-och-mal/

Länk till DI:s tillsyn:
http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/tillsyn/

Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen:
https://lagen.nu/2007:975

Personuppgiftslagen:
https://lagen.nu/1998:204

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin