Klubbhusförsäkring och Kontraheringsplikt!

Årsmöte2016.PDF

Sammanfattning

Försäkringsbolag kan vägra en klubb men inte en enskild medlem att försäkra en fastighet!

Rättsläge

När det gäller konsumentförsäkring, d.v.s. skadeförsäkring som en fysisk person tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, finns en bestämmelse om kontraheringsplikt. Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om det inte finns särskilda skäl.

Kontraheringsplikt innebär skyldighet att avtala och är därmed ett undantag från huvudregeln om avtalsfrihet i avtalsrätten. Kontraheringsplikten kan beskrivas som ett förbud mot att neka avtal eller utföra en prestation utan saklig grund. Även inskränkningar i rätten att säga upp frivilligt ingångna avtal av varaktig typ, kan ses som en kontraheringsplikt.

Kontraheringsplikten (rätten att försäkra en fastighet) regleras i 3 kap. 1 § försäkringsavtalslagen, FAL, (2005:104): Ett försäkringsbolag får inte vägra en konsument att teckna en sådan försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den befarade skadans omfattning, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Ett avslag får inte grundas på att ett försäkringsfall har inträffat efter det att en ansökan har avsänts eller lämnats till försäkringsbolaget.

Ett försäkringsbolag får således inte vägra en konsument att teckna en sådan försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den befarade skadans omfattning, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet.

Särskilda skäl kan exempelvis vara om den fysiska personen tidigare har begått brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt, till exempel tidigare har begått bedrägeri mot bolaget, eller att den fysiska personen har drabbats av så många skador att det tyder på onormalt hög grad av vårdslöshet. Försäkringsbolaget måste göra en individuell riskbedömning. Om försäkringen inte beviljas måste de motivera sitt beslut. Ytterst kan man i sådana fall få saken prövad i domstol.

När det kommer till företagsförsäkring (föreningar och juridiska personer) finns inte ovan nämnda kontraheringsplikt.

Råd och Tips

Generellt råd

För att undvika framtida trassel med försäkringsbolag är Payback Sveriges generella råd att köpa, hyra och försäkra fastigheter i en enskild klubbmedlems namn och ej i klubbens namn. (Hyresfrågor speglas i särskild artikel)

Självklart krävs det under sådana förhållanden ett separat avtal mellan klubben och den medlem som står för fastigheten i händelse av att medlemmen skulle lämna föreningen.

Är fastigheten köpt i en enskild persons namn är det för det första möjligt att få tvister prövade gratis via Hyresnämnden eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och därvid undvika svindyra stämningskostnader vid tinget. ARN prövar tvister mellan enskild konsument och företag men inte tvister mellan företag och föreningar. Och, för det andra gäller då kontraheringsplikten som beskrivits ovan.

Var noga med att vid eventuella avslag på att teckna försäkring alltid kräva:

1. En individuell riksbedömning vilket innebär att försäkringsbolaget måste ha företagit en utredning som konstaterar att just du som person utgör en förhöjd risk i försäkringshänseende. Det räcker således inte med att hänvisa till någon form av föreningstillhörighet då det föreligger en kontraheringsplikt för individer att få teckna försäkring.

2. Begära ut lagstadgad skriftlig dokumentation över motiven för avslag för att kunna få prövat saken via ARN eller domstol.

Bank- och Försäkringsärenden kan prövas av ARN

ARN kan pröva försäkringstvister för konsument eller tvister med bank avseende låneavtal eller avtalsvillkor. Anmälan ska ha inkommit senast ett år efter att du första gången klagade till företaget och värdet av det du begär ska uppgå till minst 2 000 kr.

Du kan fylla i anmälningsformulär direkt på ARN:s hemsida.

Gratis rådgivning i bank- och försäkringsärenden

Behöver du rådgivning i bank- och försäkringsfrågor så ger Konsumenternas bank- och finansbyrå gratis hjälp till privatpersoner privatpersoner att tolka villkor, beskriva lagar och regler, informerar om och jämför bank- och försäkringsprodukter samt beskriver hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

Se även kommande artikel om att hyra fastighet som speglar fler aspekter kring vem eller vilka som ska stå för hyreskontrakt och försäkring m.m.

Länk till Försäkringsavtalslag (2005:104):
https://lagen.nu/2005:104

Författningskommentarer kring försäkringsavtalslagen. Sök på kontrahering i dokumentet.
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25383

Länk till Konsumenternas Försäkringsbyrå:
http://www.konsumenternas.se/lana/olika-lan/om-bolan

http://www.konsumenternas.se/forsakring/olika-forsakringar/om-villaforsakringar

Länkar till Allmänna Reklamationsnämnden:
http://www.arn.se/tvisteomraden/bankomradet/

http://www.arn.se/tvisteomraden/forsakringsomradet

http://www.arn.se/info-konsument/hur-jag-anmaler/anmal/   Välj Bank- eller Försäkring

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin