Justitieombudsmannen (JO) – anmälan

Annons2.PDF

En viktig uppgift med den kommande lagboken är att ge samlad och enkel information kring olika juridiska företeelser. Idag publicerar vi samlad information omkring JO-anmälningar. 

Justitieombudsmannen (JO) – anmälan

JO:s uppgift och tillsynsansvar

JO övervakar att all offentlig verksamhet utövas utefter lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna.

JO:s tillsyn avser:
– Statliga myndigheter inklusive domstolsväsendet
– Kommuner och Landsting
– Tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter
– Andra som utövar myndighetsutövning.

Vad kan JO inte granska?

JO:s tillsyn omfattar inte följande:

– Förtroendevalda såsom regeringen och enskilda statsråd, riksdagsledamöter samt ledamöter av kommun- eller landstingsfullmäktige
– Justitiekanslern
– Statliga eller kommunala bolag och stiftelser såvida ärendet inte avser begäran om att få ta del av allmänna handlingar.
– Massmedia såsom Tidningar, Radio och TV.
– Privata företag, som banker, försäkringsbolag, advokater och privatpraktiserande läkare.

Vem kan anmäla till JO?

Har du själv eller någon annan blivit felbehandlad av en myndighet eller tjänsteman så kan du anmäla saken till Justitieombudsmannen (JO).

Vem som helst kan göra en anmälan och du behöver inte själv vara berörd av ärendet. Anmälan måste ha inkommit till JO innan två år har passerat efter den händelse som du vill ha utredd.

Ärendegång

Alla anmälningar som inkommer till JO registreras och tilldelas ett ärendenummer. ett så kallat diarienummer.

Ärendet fördelas därefter till den av justitie-ombudsmännen som har hand om den myndighet som anmälan avser varvid en handläggare utses.

Handläggaren kontaktar per telefon den tjänsteman som handlagt det ärende som anmälts. Det är även vanligt att JO lånar in anmäld myndighets handlingar i ärendet och granskar.

Myndigheterna är skyldiga att lämna de upplys-ningar och det material som JO begär, ingen sekretess kan åberopas gentemot JO.

Om informationen visar att ingen mer granskning behövs fattar JO ett beslut att lägga ner granskningen och meddelar den anmälande parten.

Om anmälan behöver utredas ytterligare skickas en remiss, inklusive anmälan och bilagor, till den aktuella myndigheten med begäran om att inkomma med yttrande över vad som hänt i ärendet. Remissvaret från myndigheten sänds därefter till anmälande part för kommentar och möjlighet att bemöta myndighetens svar.

När utredningen är klar lägger handläggaren fram ett förslag till beslut. JO fattar därefter beslut och kopior av beslutet skickas till såväl anmälaren som berörd myndighet. JO uppger själv att utredningen tar 6-12 månader men vis av erfarenhet så bör du nog hellre räkna med 12 än sex månaders hand-läggning.

Formulär för JO-anmälan:
https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/

Länk till Justitieombudsmannens hemsida:
https://www.jo.se

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin