• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ännu en JO-anmälan inlämnad mot Polisregion Mitt för olaga husrannsakan och ögonundersökning!

Ännu en JO-anmälan inlämnad mot Polisregion Mitt för olaga husrannsakan och ögonundersökning!

Annons2.PDF

JO-anmälan mot Polisregion Mitt!

Payback Sverige har inlämnat ännu en JO-anmälan som juridiskt ombud för en mc-klubb riktad mot Polisregion Mitt.

Ärendet avser att en felaktigt utförd ögonundersökning lagts till grund för en husrannsakan i en klubblokal utan att lagstöd förelegat.

Provanalysen i efterhand gav negativt provresultat…

Husrannsakan

För att en husrannsakan skall få genomföras hos annan än den som är skäligen misstänkt för brottet eller skall frihetsberövas m.m. krävs att synnerlig anledning förekommer att åtgärden skall medföra det avsedda resultatet.

Innebörden av begreppet synnerligen anledning är att brottet ska ha begåtts hos den som husrannsakan skall företas hos eller att den misstänkte gripits där.

Ovanstående citat utgör det så kallade indikationskravet för att få utföra husrannsakan.

I författningskommentarerna till regeringspropositionen 1997/98:181 framgår vidare: För att en husrannsakan enligt den nya bestämmelsen skall få genomföras uppställs som krav att det finns särskild anledning att anta att ändamålet med den kommer att uppfyllas. Kravet innebär att en husrannsakan inte får företas utan en föregående prövning av sannolikheten för att den kommer att medföra det avsedda resultatet (jfr prop. 1990/91:129 s. 28).

I lagens förarbete, Regeringsproposition 1997/98:181 förtydligas indikationskravet: För att en husrannsakan skall få genomföras hos annan än den som är skäligen misstänkt för brottet eller skall frihetsberövas m.m. krävs som nämnts att synnerlig anledning förekommer att åtgärden skall medföra det avsedda resultatet. Innebörden av begreppet antyds genom de exempel som anges i bestämmelsen, nämligen att brottet begåtts hos den som husrannsakan skall företas hos eller att den misstänkte gripits där.  (JO-exemplen är JO 1965 s. 159, JO 1985/86 s. 123 och JO 1988/89 s. 68).

Ingendera kriterie föreligger i detta fallet varför husrannsakan skett utan att lagstöd förelegat.

Tidpunkt för husrannsakan

RB 28:6 stadgar: Husrannsakan må ej utan särskilt skäl verkställas mellan klockan nio eftermiddagen och klockan sex förmiddagen.

I ovanstående ärende inleddes husrannsakan 21.03 och några särskilda skäl för att utföra husrannsakan vid tidpunkten redovisades ej i protokoll av polismyndigheten.

Ovanstående citat är hämtade ur det mycket viktiga och uttömmande avsnittet kring Husrannsakan där en mängd olika rättsfall och lagförarbeten genomgås. 

Länk till Polisens Ögonundersökning:
http://www.payback.name/?p=16922

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin