Om sex övergripande rättsprinciper som styr all myndighetsverksamhet

WeAreJustice_80mm.PDF

Rättsprinciper

Det finns i princip sex olika rättsprinciper vilka kan sägas vara ledande för all offentlig verksamhet och för alla myndighetspersoners tjänsteutövande och som direkt kan anföras till i juridiska sammanhang.

Proportionalitetsprincipen innebär att de skador och olägenheter som ingripandet kan medföra för ett motstående intresse måste stå i proportion till syftet med ingripandet. Polislag 8, Behovs- och Proportionalitetsprincipen.

Behovsprincipen innebär att exempelvis ett polis-ingripande endast får ske då det är nödvändigt för den aktuella farans eller störningens avvärjande eller undanröjande. Polislag 8 Behovs- och Propor-tionalitetsprincipen.

Legalitetsprincipen innebär att det måste finnas uttryckt lagstöd för alla myndighetsåtgärder och insatser. Principen uttrycks i grundlagen, regeringsformen 1:1 som följer: Den offentliga makten utövas under lagarna.

Objektivitetsprincipen innebär att alla myndigheter ska agera sakligt och opartiskt samt beakta alla människors likhet inför lagen. Objektivitetsprincipen kommer till uttryck i Regeringsformen 1:9: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Likhetsprincipen innebär att myndigheter och domstolar ska styras utefter principen om alla människors lika värde. Principen uttrycks i regeringsformen 1:2: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Ändamålsprincipen innebär att en lag ska tillämpas utefter det syfte som lagstiftaren ägde vid lagens tillkomst.Exempelvis får tvång användas endast för det ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats. Får ej användas som indirekt medel t.ex. för att sätta en misstänkt under press.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin