• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Har du blivit orättfärdigt behandlad i radio- eller tv? Om Granskningsnämnden för radio och tv

Har du blivit orättfärdigt behandlad i radio- eller tv? Om Granskningsnämnden för radio och tv

Annons2.PDF

Förutom artiklar om olika aktuella företeelser kring direkt negativ särbehandling kommer Paybacks lagbok också innehålla ett slutavsnitt med artiklar av allmänjuridisk karaktär. Där kommer bland annat olika former av anmälningsförfaranden att beskrivas såsom anmälningar till JO, JK, PO, PON och Granskningsnämnden för radio och tv. Vi anser de olka anmälningsförfarandena vara en väsentlig del av bikerrätten då bikers ofta kränks i såväl media som i radio och tv.

Allmänjuridisk information

Granskningsnämndens uppgift

Granskningsnämnden är en del av Myndigheten för press, radio- och tv.

Granskningsnämnden (GN) har till uppgift att pröva om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.

Granskning av ett program kan ske efter initiativ från nämnden eller om du som lyssnare eller tittare anmäler ett program till GN.

Du kan anmäla närmast alla former av TV- och radioprogram med undantag av TV3, TV 5, TV 6, TV 8, TV 9 och TV 10. Dessa kanalers program sänds från utlandet och deras program måste därför prövas av respektive sändningslands motsvarande granskningsmyndighet.

Begär rättelse och/eller genmäle före anmälan!

Om du anser att en sakuppgift i en sändning ska rättas eller om du anser dig ha rätt till genmäle så ska du först och så fort som möjligt vända dig direkt till Programbolaget. Om bolaget vägrar dig genmäle eller rätta en felaktig sakuppgift kan du därefter anmäla sändningen och programbolaget.

På denna sidan finns länkar till programbolagen och i förlängningen kontaktuppgifter till programbolagen:  http://www.radioochtv.se/sv/att-anmala/kontakta-programbolag/

På vilka grunder prövar GN ett programinnehåll?

Granskningsnämnden prövar efter anmälan ett programs innehåll utefter reglerna för:

– Opartiskhet
– Saklighet
– Respekt för privatlivet
– Beriktigande och genmäle
– Mediets genomslagskraft
– Våld och pornografi
– Otillbörligt kommersiellt gynnande
– Sändningsbeteckning
– Reklam och annonser
– Sponsring
– Produktplacering
– Övriga villkor

Vad som innefattas under ovanstående punkter kan tas del av under: http://www.radioochtv.se/sv/att-sanda/krav-och-regler/

Hur du anmäler ett program

Du kan anmäla ett program för granskning via post, fax, e-post eller via ett formulär direkt på hemsidan.

Du måste lämna uppgifter om ditt namn och adress, vilket program du vill anmäla samt vilken kanal programmet sändes på samt datum och tid för sändningen. Vidare måste du lämna en förklaring till varför du vill att programmet ska granskas.

Länk till anmälningsformulär: http://www.radioochtv.se/att-anmala/anmal-program/anmalan/

Vem kan anmäla?

Alla kan anmäla en sändning eller ett program till nämnden.

När det gäller just ärendepunkten om intrång i privatlivet är det dock endast du som berörd person
som kan göra en anmälan. Kriteriet för anmälan av ett inslag för att ha gjort intrång i ditt privatliv är att du känner dig personligt utpekad som privatperson och därför anser att programmet var ett intrång i ditt privatliv.

Om prövningsprocessen

Nämnden prövar i första hand ärenden som ”bidrar till att reglerna följs bättre”. Ärenden som berör enskilda enskild person eller en organisations/firmas sak prövas dock alltid.

Om din anmälan inte leder till granskning får du besked inom cirka en månad. Beslutet går ej att överklaga.

Om din anmälan leder till prövning sker sådan utefter bestämmelserna i radio- och tv-lagen och eventuella sändningstillstånd. I vissa ärenden begärs yttranden in från programföretagen vilket förlänger prövningstiden.

Beslut och följd

När nämnden är färdig med prövningen fattas ett beslut i ärendet som därefter skickas till anmälaren samt programföretaget. Beslutet kan vara firande, fällande eller friande med kritik. Beslutet går ej att överklaga.

Fälls programföretaget för att inte ha följt reglerna har företaget en skyldighet att offentliggöra beslutet vilket brukar ske genom att företaget under sändning brukar läsa upp en redogörelse för beslutet, en så kallad pliktsändning.

Radio- och TV-lagen: https://lagen.nu/2010:696

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin