Mänskliga Rättigheter

Bakgrund

Payback Sverige har efter att ha insett att vi aldrig kommer att kunna återställa bikers fri- och rättigheter via svensk juridik och svenskt domstolsväsende bytt strategi och arbetar nu direkt utefter internationella konventioner och brott mot mänskliga rättigheter. Nedan redogör vi för de rättsliga utslag för brott mot mänskliga rättigheter som vi hittills fått fastställda samt de ärenden kring mänskliga rättigheter som är pågående men ej kommit till beslut.

Alla ärenden som skildras går att begära ut för granskning då de innehåller diarienumret för ärendet.

Fastställda brott mot Europakonvention, Europadomstolsbeslut samt Mänskliga Rättigheter 
(11 ärenden där JK fastslagit att Polisens tvångsmedelsanvändande skett i strid med Europakonventionen, artikel 8)

JK-beslut, diarienummer: 5028–2022

Beslutsdatum: 2023-06-29

Ärendetyp: Husrannsakan i bostad och fordon gällande misstanke om narkotikabrott.

Beslut: Husrannsakan i bostad har skett i strid med Europakonventionen artikel 8. om rätten till privatliv.

JK-beslut, diarienummer: 5629-17-4.3
Beslutsdatum: 2018-07-11
Ärendetyp: Husrannsakan hos annan än den misstänkte, i mc-klubbslokal
Beslut: Husrannsakan har skett i strid med Europakonventionen artikel 8.1 om rätten till privatliv samt i strid med Europadomstolens beslut i ärendet: Agrotexim m.fl. mot Grekland, no. 14807/89, dom den 24 oktober 1995, särskilt p. 66

JK-beslut, diarienummer: 5054-17-4.3
Beslutsdatum: 2018-07-10
Ärendetyp: Kroppsvisitation utefter föreningstillhörighet utan konkreta omständigheter
Beslut: Kroppsvisitationen har skett i strid med Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv samt i strid med Europadomstolens beslut i Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

JK-beslut, diarienummer: 6875-18-4.3
Beslutsdatum: 2019-12-10
Ärendetyp: Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon på grund av föreningstillhörighet
Beslut: Kroppsvisitationen såväl som fordonsgenomsökningen har skett i strid med såväl Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv som med Europadomstolens beslut i Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

JK-beslut, diarienummer: 5570-19-4.3.2
Beslutsdatum: 2020-06-29
Ärendetyp: Kroppsvisitation av två personer utefter föreningstillhörighet
Beslut: Kroppsvisitationen av båda personerna har skett i strid med Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv samt mot Europadomstolens domslut i målet Gillan och Quinton mot Storbritannien.

JK-beslut, diarienummer: 1617-20-4.3.2
Beslutsdatum: 2020-09-08
Ärendetyp: Kroppsvisitation och Husrannsakan i fordon
Beslut: Kroppsvisitationen såväl som fordonsgenomsökningen har skett i strid med såväl Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv som med Europadomstolens beslut i Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

JK-beslut, diarienummer: 1979-20-4.3.2
Beslutsdatum: 2020-09-08
Ärendetyp: Kroppsvisitation och Husrannsakan i fordon
Beslut: Kroppsvisitationen såväl som fordonsgenomsökningen har skett i strid med såväl Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv som med Europadomstolens beslut i Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

JK-beslut, diarienummer: 5305-20-4.3.2
Beslutsdatum: 2021-05-03
Ärendetyp: 2 klubbmedlemmar stoppas två dagar i rad utefter föreningstillhörighet för id-kontroll, genomsökning av sadelväskor samt kroppsvisitation. Vid det senare tillfället fick en av personerna sin motorcykels sadelväskor genomsökta. Den andra personen överlämnade då Paybacks dokument Rättslägesinfo. Poliserna på plats tar dokumentet med sig och går till patrullbil för att konferera med befäl varefter insatsen avblåses och personerna får köra iväg.
Ärendestatus: JK beslutar att såväl kroppsvisitationen som fordonsgenomsökningen skett i strid med  Europakonventionen artikel 8, om rätten till privatliv.

JK-beslut, diarienummer: 5649-20-4.3.2
Beslutsdatum: 2021-05-10
Ärendetyp: Kroppsvisitation av person och sadelväskor på 9 personer utefter föreningstillhörighet, husrannsakan i klubblokal, hos annan än den misstänkte samt LOB av en person som togs ut från privat lokal av polisen
Ärendestatus:JK beslutar att medlem som blivit kroppsvisiterad och fått sina sadelväskor genomsökta utefter klädsel, föreningstillhörighet och koppling till 1-% miljön fått sina rättigheter enligt Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv åsidosatta. Trots att Polisen i yttrande A646.814/2020 medgivit att husrannsakan hos annan än den misstänkte skett i strid med Europakonventionen artikel 8 så gör JK dock bedömningen att husrannsakan ej stått i strid med Europakonventionen.

JK-beslut, diarienummer: 5724-20-4.3.2
Beslutsdatum: 2021-05-10
Ärendetyp: Efterföljande med stopp och efter överlämnande av Paybacks Protokollbegäran också genomsökning av motorcykelns packning utefter föreningstillhörighet
Ärendestatus: JK beslutade att fordonsgenomsökning skett i strid med Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv.

JK-beslut, diarienummer: 5717-20-4.3.2
Beslutsdatum: 2021-05-10
Ärendetyp: Västbärande klubbperson utsätts under kortare tidsrymd för fem olika polisinsatser. 3 fordonsgenom-sökningar, 3 st kroppsvisitationer, 1 fall av dna-topsning samt kroppsbesiktning och ett stopp för att polis vill visa kollega hur personen ser ut inför framtiden!??
Ärendestatus: JK beslutar att Polisens registertopsning (DNA-topsning) skett i strid med Europakonventionen, artikel 8 om rätten till privatliv då misstanken avsåg handling som normalt medför bötesstraff. Trots att Polisen i yttrande dnr: A639.080/2020 medgivit att såväl kroppsvisitation som fordonsgenomsökning i en insats skett i strid med Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv så gör likväl JK bedömningen att vare sig kroppsvisitationen eller fordonsgenomsökningen stått i strid med Europakonventionen.

JK-beslut, diarienummer: 3598-4.3.2
Beslutsdatum: 2023-01-13
Ärendetyp: Klubbmedlem utsätts för kroppsvisitation och fordonsgenomsökning på grund av föreningstillhörighet.
Klubbmedlemmen är identisk med den person som utsattes för olaga kroppsvisitering och fordonsgenomsökning i ovanstående JK-ärende: 1617-20-4.3.2.
Ärendestatus: Polisen har i yttrande A329.028/2021 medgivit att såväl kroppsvisitation som fordonsgenomsökning skett utefter föreningstillhörighet i strid med Europakonventionen artikel 8.
Ärendebeslut: JK har fattat beslut att Polisen för 11:e gången, avseende mc-klubbsmedlemmar, brutit mot de mänskliga rättigheterna artikel 8 om rätten till privatliv. JK skriver: I likhet med Polismyndigheten anser Justitiekanslern därför att det inte har funnits grund för kroppsvisitationen el-ler husrannsakan i fordonet. Åtgärderna får därmed sägas ha stått i strid med laglighetskravet i artikel 8.1 Europakonventionen och har utgjort en överträdelse. JK tillägger: Jag finner dock anledning att påtala att jag finner det både förvånande och anmärkningsvärt att mitt beslut från september 2020, vari förutsättningarna för att genomföra åtgärder enligt 19 § andra stycket 1 och 20 a § polislagen klargjordes, inte synes ha fått genomslag i polisorganisationen.

Skadeståndsyrkande mot Svenska Staten och Polismyndigheten för Systematisk och Strukturell Diskriminering och Trakasseri utefter Internationella Konventioner om Mänskliga rättigheter

JK-beslut, diarienummer: 3948-20-4.3.2 (Inlämnad 2020-06-19)
Beslutsdatum: 2021-05-10
Ärendetyp: Systematisk och Strukturell diskriminering och trakasseri utefter Europakonventionen, artikel 8 samt artikel 14 ensam och tillsammans med artikel 11 och 8 – Polismyndigheten & Svenska Staten.
Systematisk och Strukturell diskriminering utefter FN:s Internationella konvention om medborgerliga och Politiska Rättigheter, artikel 7 och artikel 26 – Svenska Staten
Ärendestatus: JK avslår yrkandet i sin helhet utefter: Som utgångspunkt gäller att om enskilda föreningsmedlemmar blivit utsatta för konventionsöverträdelser eller annat som kan ge rätt till skadestånd innebär inte det att föreningen som sådan lidit ideell skada i form av kränkning.
Läs Paybacks kommentar

Internationella Konventioner och dokument kring Mänskliga Rättigheter

Europakonventionen

Europadomstolens dom i fallet Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande rättigheterna

FN:s konvention om Mänskliga Rättigheter inklusive FN:s Internationella Konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

En handbok i Europeisk Diskrimineringsrätt

Länkar

Internationella juristkommissionen (ICJ) för att främja mänskliga rättigheter och rättstatsprinciper i Sverige och Internationellt

Europeiska Kommissionen – handhar Överträdelseärenden samt brott mot EU-stadgan

Överträdelseanmälan till Europeiska Kommissionen

Anmälan till Europadomstolen

Söksida för Europadomstolens domslut

Om Europadomstolens och Människorättsexperts uttalanden om att Polisen inte äger rätt att stanna och begära id eller kroppsvisitera personer

Europadomstolen har förbjudit Sverige att kontrollera bikers m.fl. utan misstanke om specifikt brott mot varje person!

Nya juridiska förutsättningar rörande Statens skyldighet att skydda medborgarna från konventionsbrott samt om Statens skyldighet att skapa positiva skyddsåtgärder så att medborgarna inte utsätts för konventionsbrott

 Payback har skräddarsytt samlingssida för brott mot mänskliga rättigheter förövade mot bikers!