• Europadomstolen har förbjudit Sverige och Polisen att kontrollera bikers m.fl. utan misstanke om specifikt brott mot varje person!

  Bakgrund Europadomstolen kan sägas ha en överhöghet över Sveriges rättstillämpning! Sverige är som medlemsland i EU förpliktigade  och har även förbundit sig att följa Europadomstolens domar och tillämpa dem på alla fall av samma karaktär. När det gäller kontroller finns en speciell dom som är föga, om inte nästan sagt obefintligt, uppmärksammad i Sverige. Endast […]
 • Om Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB)!

  Då det förekommer att Polisen felaktigt omhändertar personer utefter LOB publicerar vi nedan en kortare sammanfattning kring vad om gäller kring LOB. En heltäckande skildring i ämnet publiceras i Payback Sveriges kommande Bikerlagboken. Sammanfattning Lagen om omhändertagande av berusade personer innebär att polis med lagstöd kan omhänderta person som inte kan ta hand om sig […]
 • Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB)

  Sammanfattning Lagen om omhändertagande av berusade personer innebär att polis med lagstöd kan omhänderta person som inte kan ta hand om sig själv vilket tydligt ska framgå av personens kroppsrörelser och därigenom utgör en fara för sig själv. Platsen för ett omhändertagande får inte vara en bostad i lagens mening. Enligt domar i Europadomstolen fodras […]
 • Bikerskolan: Om skadestånd enligt Svensk lag och Europakonventionen!

    Allmänt om skadestånd och Payback Sveriges roll Payback Sverige har inte som uppgift att driva ärenden om enskilda bikers rätt till ersättning, för frihetsberövande och ej heller ärenden som innefattar oskälig handläggningstid av ärende innan de leder till rättegång, då de inte handlar om en negativ särbehandling på grund av bikertillhörighet utan istället är ärenden […]
 • Europadomstolsärendet nedlagt pga bristande uppslutning från landets bikerklubbar!

  Två skäl att ärendena ej prövas av Europadomstolen Payback Sverige har erhållit information om att de tre ärendena, västförbud i privat och offentlig miljö samt det stora övergripande ärendet rörande 17 olika områden är nedlagda. Efter mycket möda har via telefonkontakt med en ledamot av Europadomstolen fått fullständig information om anledningarna.
 • Payback Sverige driver väst- och klädförbud i offentlig miljö till Europadomstolen!

  Payback Sverige har nu digitalt insänt ett klagomål, som det heter på juridiskt fackspråk,  men som egentligen är en anmälan till Europadomstolen rörande väst- och klädförbud i offentlig miljö.
 • Polisen börjar tveka om det lagliga i västförbud på krogen!

  I en artikel i Vestmanlands Läns Tidning under fredagen verkar polisens självsäkerhet ha undergrävts avseende det lagliga i ett västförbud på privata krogar. Tidningen uppger att det redan finns en överenskommelse mellan polisen och krogarna om att inte släppa in folk med mc-väst. Ett faktum som inte krogägaren vill bekräfta: “och när vice närpolischef Per […]
 • Payback Norden uppmanar alla bikerklubbar att skicka in dokumentation över bikerförföljelserna!

  Nu får det vara nog! Polisen struntar i såväl lagar som domslut över hela Norden. Sveriges domstolar har exempelvis samfällt underkänt olika kläd- och västförbud. Det bryr sig inte polisen eller olika kommuner det minsta om. Ett faktum som klart och tydligt framgår i det klädförbud som festarrangören och polismyndigheten gemensamt beslutat skall råda på […]
 • Polisens motiv för att i strid med lag och domslut bekämpa klädsel istället för kriminalitet??!!

  Denna artikel är i huvudsak riktad mot media på grund av det stundande övergripande rättsfallet. Därför är artikeln också av en längre och analyserande karaktär. En politisk skrivelse med ett syfte, således. Bakgrund Polisen har varit drivande vad gäller införandet av västförbud runt om i landets kommuner och dess krogar. Ett faktum som bikerkulturen hela […]
 • Payback Sverige driver anhörigärende till Europadomstolen!

  Payback Sverige har genom undertecknad, såsom ombud för Beach Clubs förre ägare, nu anmält Svenska Staten till Europadomstolen för brott mot artikel 7, 11, 17 samt 18 i Europakonventionen, ärendenummer: 2011-737 Svenska Staten anmäls för brott mot uppräknade artiklar enligt nedanstående:
 • Europadomstolen – regelverk och förfarande!

  Då Europadomstolen och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna kommer att spela en allt större roll i det bikerpolitiska och bikerjuridiska arbetet framöver publiceras Payback idag länkar till den grundläggande informationen i saken – regelverket samt över förfarandet. Det svenska rättsväsendets ställningstaganden i en mängd frågor kring bikerkulturen gör […]