• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Regeringen vill ge Polisen möjligheter att utföra husrannsakan utan konkret misstanke i brottsförebyggande syfte!

Regeringen vill ge Polisen möjligheter att utföra husrannsakan utan konkret misstanke i brottsförebyggande syfte!

Regeringen vill ge polisen möjligheter att genomföra husrannsakningar utan brottsmisstanke

Regeringen vill efter begäran från Polisen ge myndigheten tillgång till att göra husrannsakningar i så kallade kriminella miljöer utan att konkret brottsmisstanke föreligger. Utredningens resultat ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Regeringen skriver: Förslagen ska särskilt stärka polisens möjligheter att genomföra husrannsakningar
i kriminella miljöer för att förebygga och förhindra skjutningar, sprängningar och annan allvarlig brottslighet… Utredaren ska ta hänsyn till att sådana föremål kan förvaras på många olika sorters platser, till exempel i bostäder,
andra typer av lokaler, fordon, väskor och skåp.

Hur står sig sådant förslag gentemot högsta rätt – Europakonventionen och Europadomstolen?

Vi ska nu titta på hur ett sådant förslag står sig gentemot Europakonventionen och Europadomstolen. Som källa använder vi oss av Doktorn i processrätt, Jur dr, Universitetslektorn vid den juridiska Institutionen Stockholms Universitet, Simon Andersson, doktorsavhandling ”Skälig Misstanke”.

Vi citerar viktiga, grundläggande bitar ur boken:

Sidan 15: Högsta Domstolen fastställer i sina domslut gällande rätt för hur lagarna ska tolkas precis som Europadomstolen vars domar gäller ännu högre. Europadomstolen använder sig av begreppet reasonable suspicious som motsvaras just av skälig misstanke.

Sidan 25: Sidan 25: En annan rättskälla som anses lika eller ännu mer auktoritativ än Högsta Domstolen är Europadomstolen. Europadomstolen använder sig av begreppet “reasonable suspicion” vilket direkt motsvarar det svenska begreppet Skälig Misstanke.

Sidan 148: Europakonventionen är lag i Sverige varför alla brott mot konventionen innebär en direkt överträdelse av vad Sverige som nation förbundit sig till. Ingen lag får stiftas i strid med Europakonventionen då lagen i så fall inte får tillämpas. Europakonventionen har företräde framför inhemsk lag! Sverige har en skyldighet att rätta sig efter och tillämpa Europadomstolens domar enligt Europakonventionen och Sveriges internationella förpliktelser.

Sidan 148: Att bryta mot Europakonventionen innebär därför en överträdelse av Sveriges internationella förpliktelser. Därtill gäller Europakonventionen som lag i Sverige. Enligt RF 2:19 får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. Om domstol finner att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får enligt RF 11:14 föreskriften inte tillämpas. Man kan således på goda grunder påstå att Europakonventionen normalt har företräde framför inhemsk lag, (Danelius 2015 s. 42 ff)

För att säkerställa att de stater som undertecknat konventionen fullgör sina skyldigheter Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna inrättats, Europadomstolen.Konventionsstaterna har enligt artikel 46 i konventionen förbundit sig att rätta sig efter domstolens domar… Det är alltså inte enbart vad som uttryckligen står i konventionen som är relevant utan även hur Europadomstolen tolkar konventionen. .. Om Europadomstolen anser att skälig misstanke i artikel 5.1 c i Europakonventionen har en annan betydelse än vad samma uttryck har i RB så är det Europadomstolens tolkning som gäller när man ska avgöra om man i ett givet fall handlar i enlighet med konventionen... Europakonventionen är avsedd att etablera en europeisk minimistandard… i den meningen att den inte får underskridas av någon stat.

Paybacks slutsats

Europakonventionen och Europadomstolens domar gäller över svensk lag och strider en lag mot Europa-konventionen får den helt enkelt inte tillämpas!

Europadomstolen har fastställt genom dom, som Sverige som medlemsland är förbunden att följa, att alla tvångsmedel kräver skälig misstanke som minimum.

Sverige kan således inte utan att införa en lag som strider mot Europakonventionen ge polisen rätt att utföra husrannsakan utan brottsmisstanke. En sådan lag skulle vara förbjuden att tillämpa!

Länk till utredningsdirektivet kring husrannsakan utan brottsmisstanke

Länk till Simon Anderssons artikel om Skälig Misstanke

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin