• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Regeringen vill utrota rättsstaten och införa en polisstat i direkt konflikt med Europakonventionen och Europadomstolen!

Regeringen vill utrota rättsstaten och införa en polisstat i direkt konflikt med Europakonventionen och Europadomstolen!

Bakgrund

Regeringen presenterade under helgen ett 34-punktsprogram i avsikt att få stopp på så kallad gängbrottslighet innebärande den brottslighet som gatu-/förortsgäng och stadsdelsgäng utövar i form av exempelvis skjutningar, sprängningar, bilbränder m.m.

Förslaget bryter direkt mot Europakonventionen på punkt efter punkt då de bortser från Europakonventionens krav på skälig misstanke!

Europadomstolen har fastställt att för att få verkställa olika former av tvångsmedel måste skälig misstanke föreligga. Det måste föreligga en sannolikhetsövervikt som innebär att det är troligare att en person begått ett brott än att han inte gjort det.

Europakonventionen innebär också ett minimikrav i den meningen att de kriterier som måste föreligga inte får underskridas av en EU-medlemsstat däremot föreligger inga hinder för att ha en än mer restriktiv lagstiftning innan exempelvis tvångsmedel får tillgripas.

Europakonventionen 

Doktorn i processrätt Simon Andersson har skrivit en avhandling om Skälig Misstanke där han berör just Europadomstolens domar och Europakonventionen enligt nedan:

Europakonventionen är lag i Sverige varför alla brott mot konventionen innebär en direkt överträdelse av vad Sverige som nation förbundit sig till. Ingen lag får stiftas i strid med Europakonventionen då lagen i så fall inte får tillämpas. Europakonventionen har företräde framför inhemsk lag! Sverige har en skyldighet att rätta sig efter och tillämpa Europadomstolens domar enligt Europakonventionen och Sveriges internationella förpliktelser.

Sidan 148: Att bryta mot Europakonventionen innebär därför en överträdelse av Sveriges internationella förpliktelser. Därtill gäller Europakonventionen som lag i Sverige. Enligt RF 2:19 får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. Om domstol finner att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får enligt RF 11:14 föreskriften inte tillämpas. Man kan således på goda grunder påstå att Europakonventionen normalt har företräde framför inhemsk lag, (Danelius 2015 s. 42 ff)

För att säkerställa att de stater som undertecknat konventionen fullgör sina skyldigheter Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna inrättats, Europadomstolen.Konventionsstaterna har enligt artikel 46 i konventionen förbundit sig att rätta sig efter domstolens domar… Det är alltså inte enbart vad som uttryckligen står i konventionen som är relevant utan även hur Europadomstolen tolkar konventionen. .. Om Europadomstolen anser att skälig misstanke i artikel 5.1 c i Europakonventionen har en annan betydelse än vad samma uttryck har i RB så är det Europadomstolens tolkning som gäller när man ska avgöra om man i ett givet fall handlar i enlighet med konventionen... Europakonventionen är avsedd att etablera en europeisk minimistandard… i den meningen att den inte får underskridas av någon stat.

Om skälig misstanke inte föreligger talar det för att åtgärden inte varit nödvändig utefter Europadomstolens domar. Skälig misstanke kräver utefter Europadomstolen existens av fakta eller information som kan övertyga en objektiv betraktare om att en person begått visst brott.

Användandet av tvångsmedel innebär ofta intrång i det område artikel 8 skyddar. Avgörande för om en tvångsåtgärd är konventionsenlig eller ej berör därför på om Europadomstolen anser att intrånget är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Europadomstolen beaktar i denna bedömning en mängd olika faktorer t.ex i vilket syfte åtgärden vidtagits, hur allvarligt brott det är fråga om, huruvida bevisning kunnat åtkommas på annat sätt, vilka rättssäkerhetsgarantier som har funnits och vilken skada åtgärden har orsakat. Ytterligare en faktor som beaktas i denna helhetsbedömning är vilken misstanke om brott som funnits. Europadomstolen har i vissa domar uttryckt det som att det ska beaktas om det förelåg resonable suspicion (skälig misstanke). Om sådan inte funnits är detta något som talar för att åtgärden inte varit nödvändig…

34-punktsprogrammet bryter gång efter gång mot artikel 8 i Europakonventionen

Regeringen går i sin iver att tillfredsställa polisen krav på total handlingsfrihet och total övervakning alldeles för långt och bryter totalt skamlöst mot Europakonventionens artikel 8 om rätten till privatliv och struntar även i Europadomstolen. Speciellt gäller detta punkt 2 om hemlig avlyssning och hemlig kameraövervakning, punkt 3 om husrannsakningar utan konkret brottsmisstanke, punkt 12 om vistelseförbud som också liknar de tidigare förbjudna kommunarresterna.

Ett flertal andra punkter är också väldigt tveksamma juridiskt såsom punkt 1 med hemlig dataavläsning, kronvittnen så kallade angivarvittnen som får sänkt straff för att vittna mot brottskumpaner och anonyma vittnen som är personer som inget vet vem de är eller vilken relation de kan ha gentemot de åtalade och därmed inte vilka avsikter de kan ha med sitt vittnesmål…

Slutsats

När regeringen överger kraven på att det ska föreligga minst skälig misstanke för att utsätta medborgarna för tvångsmedel så ger de samtidigt upp rättsstaten och låter Sverige glida in i Polisstaten där ingen rättssäkerhet längre föreligger.

Vi har tidigare konstaterat att vi redan förlorat kriget mot terrorismen då vi införde totalövervakning och därigenom förlorade det öppna samhället.

Nu överger vi också rättsstaten när vi låter polisen mer eller mindre fritt få använda tvångsmedel utan att personer ens är misstänkta för brott. Och därmed har vi förlorat kriget även mot gängen! R.I.P Rättsstaten Sverige!

Å på tal om bikers – Vem tror ni lagstiftningen kommer att användas emot – just det, bikers som vanligt när polisen får bestämma. Tro aldrig något annat! Bikers är och förblir målet. Bara lättlurade politiker och polisvänlig media tror något annat och låter sig luras med att införa än mer kränkande övervakning och låter polisen använda tvångsmedel mot människor som inte ens är misstänkta för brott.

Nu ställer vi återigen vårt hopp till Lagrådet att pröva varje förslag med tvångsåtgärder direkt mot Europakonventionen och Europadomstolen annars är Polisstaten ett faktum om dessa åtgärder genomförs!

Kommer de att stoppa gängvåldet? Knappast! Gängmedlemmarna struntar fullkomligt i lagen och än mer i straffsatserna och vet också att de som löst sammansatta nätverk varken kan juridiskt definieras eller kommas åt juridiskt då de saknar rättskapacitet och därmed inte är juridiska personer i lagens mening.

Länk till artikel med regeringens 34 förslag att mota ”gängbrottslighet”

Länk till artikel om Doktorn i processrätt Simon Anderssons avhandling Skälig misstanke 

Länk till artikel om varför förbudsförslag avser bikerklubbar då de ej kan avse gatugängen

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin