• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Konsekvensanalys över två JK-beslut vars betydelse för bikerkulturen inte kan överskattas! Del 3/3

Konsekvensanalys över två JK-beslut vars betydelse för bikerkulturen inte kan överskattas! Del 3/3

Bakgrund

Vi har i denna artikel tänkt skriva om de mycket positiva framtidsutsikterna utefter de två JK-beslut där Polisen i båda fall fastslogs ha brutit mot de mänskliga rättigheterna, artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

Artikel 8 i Europakonventionen

Artikel 8 i Europakonventionen lyder som följer:
Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Vad har JK fastslagit i de två ärendena?

Vi har via de båda JK-besluten fått fastställt följande:

1. Att olaga husrannsakan hos annan än den misstänkte såsom hos en mc-klubb utgör brott mot Europakonventionen, artikel 8, såväl som utefter dom i Europadomstolen. Klubbhus likställs här med företagslokaler och liknande.

2. Att olaga kroppsvisitation utefter föreningstillhörighet/klädsel eller utan brottsmisstanke utgör brott mot Europakonventionen artikel 8 utefter JK:s beslut samt efter dom i Europadomstolen.

3. Att Rätten till Privatliv, artikel 8, i Europakonventionen avser såväl mc-klubbars klubblokaler, exempelvis vid husrannsakningar, samt kroppsvisitationer utefter JK-beslut samt dom i Europadomstolen.

Europakonventionen står över Polislagen och Rättegångsbalken

I de båda skadeståndsyrkandena anfördes, direkt utefter två olika prejudicerande domslut i Högsta Domstolen, rätten till skadestånd utefter Europakonventionen, parallellt med skadeståndslagen. Polisen godtog inte resonemanget att skadestånd utefter Europakonventionen var tillämpligt på dessa fall vilket dock JK gjorde och prövade fallen direkt mot Europakonventionen vilket var själva grunden för de positiva utslagen. JK menade i båda ärendena att Polisen brutit direkt mot Europakonventionen artikel 8 och därmed mot de mänskliga rättigheterna, vilket ju är betydligt allvarligare och vidare än att bryta mot svensk lag såsom polislagen eller rättegångsbalken!

Europakonventionen står i rättshierarkin över svensk lag och jämsides med grundlagen! Det innebär att kommande rättsfall i alla liknande ärenden kan drivas direkt mot JK och yrka skadestånd för utefter brott mot Europa-konventionen, artikel 8 samt utefter de domar i Europadomstolen som JK hänvisat till som direkt tillämpliga i liknande ärenden.

Vad är då så bra med att JK fastslagit i beslut att polisens insatser strider mot såväl Europakonventionen som Europadomstolens domar?

Sverige som medlemsland är skyldiga att såväl följa som juridiskt tillämpa Europakonventionens artiklar likaväl som Europadomstolens domar!

Gör Sverige icke så är det konventionsbrott som kan dras till Europakommissionen och få en faktiskt rätt snabb prövning på varvid Sverige som nation med all säkerhet kommer att få en rejäl åthutning och sättas under observation därefter så inte nya regelbrott uppstår.

Drivs domstolsmål i liknande ärenden är segern klar då JK redan fastslagit att liknande insatser strider mot Europakonventionen likaväl som Europadomstolsdomar. Det går därigenom att stämma staten för konventionsbrott med positiva rättsutslag som följd.

JK har genom sina beslut tagit bikers kamp för att återställa sina fri- och rättigheter upp till en helt ny och mycket högre nivå än tidigare då vi bara hade svensk lag att arbeta efter, lagar som alltid kan tolkas lite olika. Konventionsbrott är och förblir betydligt starkare och vi har genom våra skadeståndsyrkanden och därefter JK:s beslut fört upp kampen till att handla om konventionsbrott nu med tydliga prejudicerande beslut att hänvisa till.

Bikers har således fått två prejudicerande JK-beslut att hänvisa till och fått fastslagit att polisen i två ärenden brutit mot de mänskliga rättigheterna som EK stadgar! Vi har fått rätt i att EK:s rättigheter och prejudicerande domar ifrån Europadomstolen även skyddar mc-klubbars rättigheter. Vi har fått rätt i att hänvisat domslut i Europadomstolen skyddar enskilda bikers från kroppsvisitationer där ej stark brottsmisstanke föreligger.

Vi har således erhållit nya, blankare vapen och fört bikerkampen åtskilliga trappsteg högre upp. Nu kommer vi att utforma en ny strategis arbetsmetod utefter de nya förutsättningar som nu föreligger!

Det kommer inte längre att fungera för polisen att göra liknande insatser som ärendena innehöll då konventions-brott mot mänskliga rättigheter inte ses med blida ögon av Europakommissionen! Det krävs inte många beslut från JK om att konventionsbrott har förelegat förrän kommissionen kommer att påbörja en utredning av Sveriges behandlande av bikers! Polisens ställning kan sägas ha avsevärt försvagats efter att de i två fall har bevisats ha brutit mot de mänskliga rättigheterna gentemot bikers!

Skadestånd utefter ny skadeståndslag

JK har i ärendena inte medgivit skadestånd då polisinsatserna inte ansetts vara så ingripande att skadestånd bör utdömas. JK har istället bedömt att personens/mc-klubbens lidande får anses tillräckligt kompenserat genom att JK beslutat att konstaterandet av att brott mot Europakonventionen förelegat är tillräcklig kompensation och gottgörelse.

Den 1 april 2018 trädde dock en utökad skadeståndslag som ger möjlighet att erhålla skadestånd direkt utefter skadeståndslagen vid integritetskränkande ingrepp, som står i strid med Europakonventionen, vilket dessa ärenden handlade om! Den nya skadeståndslagen var dock ej tillämplig i aktuella ärenden då händelserna inträffat långt tidigare än den nya skadeståndslagens utökande och de nya lagbestämmelserna gällde inte retroaktivt.

Men framöver kan alla nyinkomna ärenden drivas direkt efter de nya skadeståndsreglerna vilket även öppnar upp betydligt större möjligheter för skadestånd framöver som kompensation och gottgörelse.

Den nya skadeståndsparagrafen är utformad enligt följande: Staten eller en kommun ska ersätta 1. personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och skada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 §, om skadan
uppkommit till följd av att den skadelidandes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida, och 2. annan ideell skada som uppkommit till följd av en sådan rättighetsöverträdelse.

Skadeståndsproposition

JK-beslut 1: https://payback.name/jk-faststaller-att-polisen-brutit-mot-de-manskliga-rattigheterna-i-tva-prejudicerande-bikerarenden-del-1-3/

JK-beslut 2: https://payback.name/jk-arende-2-jk-beslutar-att-polisens-olaga-husrannsakan-mot-mc-klubb-utgor-brott-mot-de-manskliga-rattigheterna-del-2-3/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin