• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Europadomstolen har förbjudit Sverige och Polisen att kontrollera bikers m.fl. utan misstanke om specifikt brott mot varje person!

Europadomstolen har förbjudit Sverige och Polisen att kontrollera bikers m.fl. utan misstanke om specifikt brott mot varje person!

Bakgrund

Europadomstolen kan sägas ha en överhöghet över Sveriges rättstillämpning! Sverige är som medlemsland i EU förpliktigade  och har även förbundit sig att följa Europadomstolens domar och tillämpa dem på alla fall av samma karaktär.

När det gäller kontroller finns en speciell dom som är föga, om inte nästan sagt obefintligt, uppmärksammad i Sverige. Endast en gång har den varit på tapeten och det var när den förra Alliansregeringens expert på mänskliga rättigheter, Henrik Bergqvist, förde den på tal i en debatt kring polisens kontroller av papperslösa i tunnelbanan. Dock är domen allmängiltig och direkt applicerbar på polisens kontroller av bikers och domen gäller framför all svensk lagstiftning såsom Polislag 19 och 20 avseende kontroller, kroppsvisitation och fordonsgenomsökning!

Europadomstolen fastslår: Förbud mot att stoppa folk för id-koll!

Vi låter härunder Henrik Bergqvist komma till tals och med egna ord uttala sig kring domen!

Henrik Bergqvist, regeringens expert på mänskliga rättigheter uttalar sig enligt nedanstående i en debattartikel i SVD Opinion rörande poliskontroller av så kallade papperslösa: Att kontrollera människor utan misstanke om brott strider mot Europakonventionen. En person som har utsatts för polisens t-banekonttroller kan alltså driva sitt fall hela vägen till Europadomstolen och Sverige skulle sannolikt fällas.

Regler och praxis inom folkrätten är därför tydliga; som regel ska staten ha en grundad misstanke om brott för att uppehålla en person. I annat fall är den skyldig att avstå från att inkräkta på den enskildes rätt till skydd för privatlivet, en rättighet föreskriven i artikel 8 i Europakonventionen. Bland annat härav kommer förbudet mot rutinkontroller av id-handlingar på allmän plats.

Av särskilt intresse under senare år är 2010 års utslag i fallet Gillan och Quinton mot Storbritannien (GILLAN AND QUINTON v. THE UNITED KINGDOM) dom 12.1.2010, domstolsmålnr: 4158/05, ECLI:CE:ECHR:2010: 0112JUD000415805.

Fallet gällde att polisen med åberopande av lagstiftning mot terrorism hade gripit två personer på väg till en demonstration vid en vapenmässa. Inte ens i fråga om ett så allvarligt område som terrorism fann domstolen det befogat att polisen utan grundad misstanke om brott fick uppehålla och begära id-handling av enskilda personer.

Eftersom domstolens praxis är bindande för alla parter till Europakonventionen, bland dem Sverige, saknar parterna rätt att bryta mot praxisen. Endast om polisen har välgrundade misstankar om att en viss person – misstänkt för ett specifikt brott – kommer att vara på en viss plats, en viss tid kommer saken i annan dager.

Bergqvist fastslår att bara om polisen vet att en person misstänkt för ett specifikt brott kommer att vara på en viss plats kan de stanna honom och kolla id!

Henrik Bergqvist, expert på mänskliga rättigheters uttalanden är klara och entydiga. Han säger på ett flertal olika sätt att polisen inte äger rätt till, eller har någon form av lagligt stöd för att stoppa, uppehålla eller kontrollera personers identitet utan konkreta brottsmisstankar vid varje enskilt tillfälle, mot varje enskild person som kontrolleras. Gör polisen likväl så utgör det ett solklart fall av brott mot Europakonventionens artikel 8.

Det är dags för Svenska staten att börja tillämpa denna lag när det gäller bikers! För vi har samma rättigheter som alla andra att slippa bli stoppade och stannade för att kontroller id som alla andra medborgare!

Länk till Europadomstolens dom ”Gillan och Quinton mot Storbritannien”, domstolsmålnr: 4158/05:http://www.payback.name/wp-content/uploads/gillan.pdf

Domstolsverkets Sammanfattning av Europadomstolens dom

Länk till artikel Henrik Bergqvists uttalanden i artikeln ”Kontroller i tunnelbanan bryter mot folkrätten: http://www.payback.name/wp-content/uploads/kontrolleritbananbrytermotfolkratten.pdf

Om ovanstående dom och mycket, mycket mer kan du läsa om i den för bikers allomfattande Bikerlagboken som du antingen kan köpa eller ta del av on-line som Paybackmedlem!: https://payback.name/paybacks-bocker/

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin