Bikerskolan: Om skadestånd enligt Svensk lag och Europakonventionen!

 payback_Support12_v3

Allmänt om skadestånd och Payback Sveriges roll

Payback Sverige har inte som uppgift att driva ärenden om enskilda bikers rätt till ersättning, för frihetsberövande och ej heller ärenden som innefattar oskälig handläggningstid av ärende innan de leder till rättegång, då de inte handlar om en negativ särbehandling på grund av bikertillhörighet utan istället är ärenden där den drabbade begär ersättning enligt regelverk. Vi har däremot tänkt informera vad som gäller i ärendena samt delge information på vilka grunder förhöjd och extra ersättning kan hävdas enligt Europakonventionen utefter prejudicerande domar i Högsta Domstolen.

De flesta personer känner till möjligheten att begära skadestånd via Justitiekanslern vid i första hand frihetsberövanden. De flesta känner även till att det går att begära skadestånd direkt från Rikspolisstyrelsen för exempelvis sönderslagen inredning, förstörda ingångsdörrar m.m i samband med polisrazzior.

Det finns dock flera andra former av skadestånd som går att begära vilket vi härunder tänker informera omkring.

Skadestånd enligt Europakonventionen, artikel 5

Högsta Domstolen (HD) slog redan 2005 fast att Europakonventionens artikel 5 om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder, kan användas i Sverige för att erhålla skadestånd även i de fall den svenska skadeståndslagen inte ger möjlighet till skadestånd. HD:s domslut innebar att skadestånd skall kunna utgå beträffande de rättigheter som avhandlas i artikel 5 i den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Europadomstolens artikel 5 stadgar:

1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den
ordning som lagen föreskriver

a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av behörig domstol,

b) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad  friheten, antingen därför att han underlåtit att uppfylla en domstols lagligen meddelade föreläggande eller i syfte att säkerställa ett fullgörande av någon i lag föreskriven skyldighet,

c) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten för att ställas inför behörig rättslig myndighet såsom skäligen misstänkt för att ha begått ett brott, eller när det skäligen anses növändigt att hindra honom från att begå ett brott eller att undkomma efter att ha gjort detta,

d) när en underårig genom ett lagligen meddelat beslut är berövad friheten för att undergå skyddsuppfostran eller för att inställas inför behörig rättslig myndighet,

e) när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare,

f) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten för att förhindra att han obehörigen reser in i landet eller som ett led i ett förfarande som rör hans utvisning eller utlämning.

2. Var och en som arresteras skall utan dröjsmål och på ett språk som han förstår underrättas om skälen för åtgärden och om varje anklagelse mot honom.

3. Var och en som är arresterad eller på annat sätt berövad friheten i enlighet med vad som sagts under punkt 1 c skall utan dröjsmål ställas inför domare eller annan ämbetsman, som enligt lag får fullgöra dömande uppgifter, och skall vara berättigad till rättegång inom skälig tid eller till frigivning i avvaktan på rättegång. För frigivning får krävas att garantier ställs för att den som friges inställer sig till rättegången.

4. Var och en som är arresterad eller på annat sätt berövad friheten skall ha rätt att begära att domstol snabbt prövar lagligheten av frihetsberövandet och beslutar att frige honom, om frihetsberövandet inte är lagligt.

5. Var och en som arresterats eller på annat sätt berövats friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha rätt till skadestånd.

Länk till Europakonventionen:
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf

Länk till övergripande artikel i ämnet:
http://www.juridicum.su.se/user/masc/berlinsskadestand.pdf

Länk till Högsta Domstolens utslag:
https://lagen.nu/dom/nja/2005s462

Allmänna förutsättningar för rätt till ersättning för frihetsberövande

Den som har varit berövad friheten men som sedan inte blir åtalad eller som frikänns av domstol har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714),

Vilka skador ersätts?

Ersättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (se 7 §). En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan har vållats genom själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för sådana skador som inte är en direkt följd av frihetsinskränkningen utan som har vållats genom brotts­miss­tanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Du kan inte heller få ersättning för person­skada (dvs. en medicinskt påvisbar skada på en enskildes fysiska eller psykiska hälsa) enligt frihetsberövandelagen.

Ersättning för lidande

Med lidande avses bl.a. de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande får antas medföra för den enskilde. För att fastställa ersättningens storlek krävs inte att du tillhandahåller någon särskild utredning.

Enligt Justitiekanslerns praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.

Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott. Förhöjd ersättning utgår också till ungdomar (15 – 18 år). Sådana omständigheter beaktar Justitiekanslern självmant.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår som huvudregel endast för den tid som du har varit frihetsberövad. Om du begär ersättning för förlorad arbetsinkomst, arbetslös­hets­ersätt­ning, utbildningsbidrag m.m. ska du bifoga ett intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc. som styrker dina uppgifter. Det är du som sökande som ska visa att och i vilken om­fatt­ning du har gått miste om arbetsinkomst.

Ersättning för utgifter

Endast vissa typer av utgifter ersätts enligt frihetsberövandelagen. Det gäller exempelvis kost­nad för resa från häktet till bostaden. Observera att kostnader som du har haft för t.ex. bostads­hyra, telefon m.m. och som har blivit ”onödiga” inte ersätts enligt denna lag. Även avse­­ende utgifter är det du som ska tillhandahålla den utredning som krävs, t.ex. kvitto eller lik­nan­de.

Jämkning

Ersättningen kan i vissa fall vägras eller sättas ned (jämkas). Jämkning kan bli aktu­ellt om den skadelidande genom sitt eget beteende har föranlett beslutet om fri­hets­inskränkning eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att er­sätt­ning lämnas. Om tiden för frihetsinskränkning har avräknats eller annars beaktats vid fastställande eller verkställighet av brottspåföljd, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt. (Se 6 §.)

Handläggningen

När ansökningen kommit in hit begär Justitiekanslern yttrande från den åklagarkammare som har handlagt ärendet. När åklagarens yttrande har kommit in tar handläggaren ställning till om det ska skickas till dig för synpunkter. I regel behövs detta inte. Ärendet är då klart för beslut. I normalfallet är handläggstiden cirka sex månader. Beslutet skickas till dig eller till ditt ombud. Normalt tar det cirka sju dagar från det att beslutet har fattats till dess att pengarna betalas ut.

Blankett för ansökan om ersättning för frihetsberövande:
http://jk.se/ersattning-klagomal/~/media/Files/blanketter/ansokningsblankett-2010.ashx

Justitiekanslerns beslut kan inte överklagas

Justitiekanslerns beslut kan inte överklagas. Den som är missnöjd med beslutet kan i stället väcka talan mot staten genom att ansöka om stämning i tingsrätt.

Skadestånd på grund av oskälig handläggningstid

När en domstolsprocess drar ut på tiden på ett sådant sätt att den enskildes rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen åsidosätts uppkommer i regel en s.k. ideell skada för den enskilde genom den oro, osäkerhet och de maktlöshetskänslor som den enskilde då upplever. Den enskilde kan då ha rätt till skadestånd av staten, under förutsättning att den enskilde inte har gottgjorts på annat sätt.

Se länkade prejudicerande domar från Högsta Domstolen.

Ytterligare skadestånd, utefter HD-domar, enligt Europakonventionen

Professorn i civilrätt, Mårten Schultz, har skrivit en artikel i ärendet som är viktig att ta del av för den som vill utverka förhöjt skadestånd. Artikeln bifogas nedan under Berlinskadestånd.

Det finns även två prejudicerande domar i Högsta Domstolen som kan användas för att utverka förhöjt skadestånd enligt Europakonventionen, direkt i svenska domstol. Två domar är i saken högst väsentliga och bör i sådana fall anföras. Domarna kan vara användbara även i andra fall än vid frihetsberövande för att utverka olika former av skadestånd då de fastslår en rätt i sig att “Om domstolen finner att ett brott mot konventionen eller protokollen till denna ägt rum och om den berörda höga fördragsslutande partens nationella rätt endast till en del medger att gottgörelse skall lämnas, skall domstolen, om så anses nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgörelse”.

I de båda Högsta Domstolen-domarna talas även om en rätt till skadestånd enligt den rättsliga principen “loss of opportunities”. Vi lägger upp ett dokument med vad vi bedömer som det viktigaste i målen och länkar sedan till sidan där hela domslutet framgår.

Berlinskadestånd

Prejudicerande domslut i Högsta Domstolen:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/skadestand3.pdf

Länk till Ansökningsblankett, Justitiekanslern:
http://jk.se/sv-SE/ersattning-klagomal/~/media/Files/blanketter/ansokningsblankett-2010.ashx

Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder:
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=&RUB=frihetsber%F6vanden&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR

Lagen om skadestånd:
https://lagen.nu/1972:207

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin