• Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) – allmänjuridisk information

  Vad utreder PO? Om du känner dig personligen kränkt eller orättfärdigt behandlad i pressen kan du anmäla tidningen/publikationen till PO. PO kan granska alla publiceringar i så kallad tryckt periodisk skrift, dvs tidningar som utkommer med minst fyra nummer per år.
 • När Payback frågar tystnar Polisen! Om svaret från Polisen på Paybacks Öppna Brev!

  Polisen har besvarat Payback Sveriges Öppna Brev! Den 10 januari 2016 skickade Payback Sverige ett Öppet brev till Kriminalkommissarie Sven Lindgren, Polisregion väst. Anledningen var de många uttalandena från Lindgren om en mc-klubb i GP som varken var underbyggda med fakta eller källhänvisningar till några bevis. Payback begärde konkreta svar på vad Polisen kunde hänvisa […]
 • Pressetiska regelverket – allmänjuridisk information

  Då media med jämna mellanrum publicerar artiklar av stigmatiserande karaktär med uppgifter som är osanna och ounderbyggda samt i avsaknad av såväl källkritik som källhänvisningar är det av stor vikt för bikers att känna till vad det etiska regelverket för press, radio och tv uttalar: Etiska regler för press, radio och tv De pressetiska reglerna […]
 • Polismans ögonundersökning

  Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja detta missbruk […]
 • Klubbhusförsäkring och Kontraheringsplikt!

  Sammanfattning Försäkringsbolag kan vägra en klubb men inte en enskild medlem att försäkra en fastighet! Rättsläge När det gäller konsumentförsäkring, d.v.s. skadeförsäkring som en fysisk person tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, finns en bestämmelse om kontraheringsplikt. Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om […]
 • Åklagarjäv: När en åklagare uttalar sig partiskt, negativt eller har förutfattade meningar!

  Då det allt oftare händer att Åklagare uttalar sig väldigt negativt och har förutfattade meningar i ärenden kring bikers är det viktigt att informera om att förfarandet inte är korrekt utan faktiskt strider mot lagen. Sammanfattning Om en åklagare gör partiska, förutfattade eller negativa uttalanden kring bikers och bikerklubbar kan han ansetts att på förhand ha […]
 • Polismans legitimeringsskyldighet

  Sammanfattning Polisman har en skyldighet att bära tjänstelegitimation med sig samt legitimera sig om inte särskilda skäl talar emot det. Två olika JO-beslut ger dock dubbla budskap om hur lagen ska tillämpas.   Rättsläge Polisförordningen Enligt Polisförordning (2014:1104) paragraf 11: En polisman ska under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman (polislegitimation), om inte särskilda skäl […]
 • Protokollbegäran

  Sammanfattning Polisen har en absolut protokollskyldighet enligt Polislag 27, enligt Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. För varje polisinsats som innefattar kontroll, kroppsvisitering, kroppsbesiktning, husrannsakan m.m. måste polismyndigheten på begäran utfärda och utlämna protokoll över de åtgärder de verkställt. Se vidare kapitlet Polisens Protokollskyldighet: http://www.payback.name/?p=16807 Standardiserad Protokollbegäran Payback Sverige har tagit fram ett utskrivningsbart, standardiserat […]
 • Payback Sverige vill rikta ett stort tack till Dented Chrome för ett suveränt arrangemang kring styrelsemötet!

  Payback Sverige vill rikta ett Stort tack för formidabelt arrangemang och stor gästfrihet till Dented Chrome MC! Payback Sverige avhöll under lördagen årets första styrelsemöte hos Dented Chrome MC, Borlänge! Mötet präglades i sedvanlig stil av ett inspirerande klimat där idéer bollades och beslut fattades. Alla deltagare deltog aktivt och tillförde verkligen beslutsprocessen mycket! Mer om […]
 • Har du blivit orättfärdigt behandlad i radio- eller tv? Om Granskningsnämnden för radio och tv

  Förutom artiklar om olika aktuella företeelser kring direkt negativ särbehandling kommer Paybacks lagbok också innehålla ett slutavsnitt med artiklar av allmänjuridisk karaktär. Där kommer bland annat olika former av anmälningsförfaranden att beskrivas såsom anmälningar till JO, JK, PO, PON och Granskningsnämnden för radio och tv. Vi anser de olka anmälningsförfarandena vara en väsentlig del av bikerrätten då bikers […]
 • MC-väst under rättsförhandling

  Då en utredning nyligen tillsatts omkring västförbud m.m. i rättsförhandlingar och då debatten blossat upp i media väljer vi att publicera en artikel kring rättsläget kring mc-västar under rättsförhandlingar. Vi har därutöver även lagt till en förklaring till varför bikers bär västar under rättsförhandlingar och ett inlägg om hur polisens uniformer påverkar vittnen för en […]
 • Polisen råljuger och bryter mot lagen!

  Polisens uppger som lagstöd för kontroller chefen för lokalpolisområdets beslut?? I ett JO-aktuellt ärende anför Polisen följande såsom lagstöd för upprepade kontroller: Detta med anledning av att chefen för lokalpolisområdet beslutat att regelbundna kontroller skulle göras på den aktuella adressen. Vidare skriver polisen på sidan 3: Av de uppgifter som poliserna Xxx och Xxx lämnat framgår att chefen […]
 • Payback Sveriges Jourtelefon – En Medlemsförmån!

  Jourtelefon Payback Sverige har som medlemsförmån öppnat en jourtelefon för alla medlemmar, både klubbar och enskilda. Medlemsförmånen avser alla som inbetalt medlemsavgift för innevarande kalenderår. Jouren är avsedd för akuta ärenden. För att ringa direkt i nutid och kan användas vid ärenden som direkt berör negativ särbehandling som kontroller och husrannsakningar i bostad eller klubblokal m.m. Jourtelefonen är till att […]
 • Polisens bevakningkostnader

  Sammanfattning Polisens bevakningskostnader är skyhöga vid evenemang, event och fester kring bikerkulturen. Sätts polisens kostnader för polisbevakningen i relation till dels utfallet av bevakningen men även Polislagens behovs- och proportionalitetsprincip kan man därvid påvisa både det ekonomiskt helt vansinniga i polisbevakningar av bikerevenemang men även polisbevakningarnas och kontrollernas meningslöshet i rent brottsbekämpande avseende. En kontroll utanför vilken krog som […]
 • Polisens Protokollskyldighet

  Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. Polisens Händelserapporter uppfyller inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer. Rättsläge Polislagen […]
 • Polismans uppträdande

  Sammanfattning En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmänheten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt. Rättsläge Hur en polisanställd ska uppträda i tjänsten regleras i Polisförordning (2014:1104), kapitel Skyldigheter i anställningen, under rubriken Kontakter med allmänheten. 10 § Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska i […]
 • Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folkgrupp

  Sammanfattning Diskrimineringslagen och lagstiftningen kring Hets mot Folkgrupp avser bara de i lagen specificerade grupperna, där bikers inte faller under någon av de specificerade grupperna. Rättsläge Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande […]
 • Du måste uppvisa och överlämna körkort till polis eller bilinspektör!

  Körkortsuppvisande Sammanfattning Du måste som förare vid begäran från bilinspektör eller polisman såväl uppvisa som överlämna körkortet för kontroll. Rättsläge Körkortslag 1998:488, 3:15 säger: Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § (Personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass I) ska ha med sig: 1. körkortet, eller 2. om körkortet efter […]
 • Fotografering och Filmning!

  Sammanfattning Du har som enskild biker eller klubb alltid rätt att såväl filma som fotografera polisen under arbete! Polisen har ingen som helst rätt, att utan samtycke, fotografera eller filma enskild biker eller klubb, då det utgör en olaga tvångsåtgärd. Polisen äger inte heller någon som helst rätt att fotografera väst, tröja, tatueringar, supportmärken eller liknande […]
 • När får en mobil beslagtas och tömmas?

  Sammanfattning Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m. För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för utredning av brott. Rättsläge Vid kroppsvisitation får polisen […]
 • Bygglov eller ej? Staket/plank/stängsel och skyltar!

  Det mycket omfattande arbetet med att sammanställa materialet kring den kommande lagboken har inletts och kommer att pågå under hela 2016. Vi kommer här att publicera ett urval av texter under året. Vissa korta, andra längre och därutöver några övergripande juridiska texter. En del texter är nya och andra har uppdaterats och redigerats för att […]
 • Bikerintervju 1: Maud, Restrain MC Frontpatchklubb!

  Här nedan följer den första bikerintervjun med klubbanslutna som inkommit. Vi hoppas att den följs av många fler då intervjuerna är viktiga för att uppmärksamma vår sak på bred front för myndigheter, politiker, press m.m. Länk till bikerintervjudokumentet finns sist i artikeln. Bikerintervju 1 1. Förnamn, efternamn eller smeknamn (Minst en av uppgifterna måste vara […]
 • Sex frågor till Kriminalkommissarie Sven Lindgren, Polisregion Väst! Del 2/2

  Med anledning av de uttalanden som gjordes av Kriminalkommissarie Sven Lindgren i artikeln “Hells Angels dominerar i Göteborgs undre värld” i Göteborgsposten har nedanstående frågeställningar idag skickats till Kriminalkommissarie Sven Lindberg, Polisregion Väst. Genmäle och frågeställningar till Kriminalkommissarie Sven Lindberg! 1. Du pekar i en artikel i GP med rubriken Hells Angels dominerar i Göteborgs undre värld […]
 • Genmäle till GP! Del 1/2

  Genmäle till GP! Då de pressetiska regelverket tycks vara en sak journalisterna i Sverige lär sig på journalistlinjen och sedan tycks lägga bort, glömma eller förtränga är det hög tid att Payback återknyter till det regelverk som ska styra journalismen i landet. Nyligen publicerades i GP en artikel med rubriken “Hells Angels dominerar i Göteborgs […]
 • Polisens fula ansikte demaskeras i allt snabbare takt och media bär ett tungt ansvar för de uppkomna situationerna!

  Polisens fula ansikte demaskeras i allt snabbare takt och media bär ett tungt ansvar! Polisen är en icke lärande organisation vilket gör att misstag inom organisationsarbetet obevekligen upprepas. I förlängningen innebär det även att det blir oundvikligt att misstagen efterhand också kommer att drabba grupper även utanför bikerkulturen och ställa polismyndigheten helt naken för de […]
 • Nytt verktyg – Bikerintervjuer med klubbanslutna bikers för att påvisa trakasseringar!

  Bikerintervjuer Nu lanserar vi ett nytt medialt verktyg att användas under 2016. Vi har liksom när det gäller Vittnesmål samt fakta och forskning kring “kriminella mc-gäng” även skapat en speciell sida där vi kommer att samla alla bikerintervjuer: http://www.payback.name/?page_id=16673 Payback Sverige gör allt vad vi förmår för att uppmärksamma alla orättfärdiga medel som används för att demonisera […]
 • Payback Sverige önskar Gott Nytt År!

  Payback Sverige önskar alla ett riktigt gott nytt år!
 • Stort tack till alla Paybacks förtroendevalda – styrelseledamöter såväl som regionsombudsklubbarna!

  Payback har expanderat kraftigt under 2015!  Payback har under 2015 haft fokus på att bygga en stark organisation för arbetet framöver. Detta har bland annat resulterat i att antalet medlemsklubbar ökat från 55 st till 94 st (+ 71 %) samt en 10 %-ig ökning även bland antalet enskilda medlemmar. Vi har också fått representation […]
 • God Hjul önskar Payback Sverige!

   Payback Sverige önskar God Hjul! Payback Sverige önskar alla bikers, bikerladies, bikerklubbar samt medlemmar, sympatisörer m.m. runt om i världen, en riktigt God Hjul! Take Care Out There!
 • Är du biker får du inte sitta i distriktsstyrelsen för Sverigedemokraterna!

  Detta inlägg ska inte misstolkas för att utgöra ett partipolitiskt inlägg. Payback Sverige är och förblir partipolitiskt obundet. Känner någon till liknande negativa särbehandlingar inom andra politiska partier eller fackföreningar m.m. utefter bikertillhörighet, så publicerar Payback självklart även dessa vittnesmål. För det är inte vilka som utövar negativ särbehandling som är det viktiga utan att vi bemöter […]