• Polisen + Expressen = en sällsynt dum teflongås! Del 2/2

  Teflongås = helt oemottaglig för fakta och forskning Journalistik med lagkunskap noll! Polisen får som vanligt breda ut sig obehindrat i sin egen polisbullentin Expressen. Inga kritiska frågor ställs och inga fakta avkrävs omkring deras uttalanden. Journalisterna äger vare sig ett uns kunskap om Svea Rikes lag eller rättskänsla av en atoms storlek.
 • Om Lasse Wierup & Companys luftsoppor!

  Dagens Nyheter – Upp som en sol och sen platt fall igen! Dagens Nyheter har de senaste åren alltmer framstått som den mest seriösa av gammelmedia i Sverige. DN:s journalister har genomfört en mycket seriös granskning av svensk polismyndighet vilket bland annat resulterade i att de avslöjade Polisen i Skånes olaga romer registrering.
 • Allt omkring anmälningar till Justitiekanslern (JK)!

  Justitiekanslern (JK) – anmälan JK:s huvuduppgifter Justitiekanslern (JK) kan sägas vara statens jurist. JK:s är en myndighet under regeringen vars huvuduppgifter är: – att ha tillsyn över myndigheter och domstolar – att företräda staten i tvister i domstol – att reglera skadeståndsanspråk mot staten – att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål – att vara […]
 • Expressen och Polisen förvrider och misstänkliggör bikervärldens lagliga dokumentering av polisarbetet!

  Bakgrund Expressen publicerade under söndagen två olika artiklar rörande dokumentation av polisens arbete. En artikel berör Hells Angels MC och att de med lagen i ryggen mycket föredömligt begär ut protokoll samt att fotograferar och spelar in samtal med polisen. I den artikeln spelar också Payback en roll.
 • Justitieombudsmannen (JO) – anmälan

  En viktig uppgift med den kommande lagboken är att ge samlad och enkel information kring olika juridiska företeelser. Idag publicerar vi samlad information omkring JO-anmälningar.  Justitieombudsmannen (JO) – anmälan JO:s uppgift och tillsynsansvar JO övervakar att all offentlig verksamhet utövas utefter lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna.
 • Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB)

  Sammanfattning Lagen om omhändertagande av berusade personer innebär att polis med lagstöd kan omhänderta person som inte kan ta hand om sig själv vilket tydligt ska framgå av personens kroppsrörelser och därigenom utgör en fara för sig själv. Platsen för ett omhändertagande får inte vara en bostad i lagens mening. Enligt domar i Europadomstolen fodras […]
 • Lagbokens kapitelindelning och ordningsföljd nu klar!

  Lagboksinnehållet klart! Nu är kapitelindelning samt kapitlens inbördes placering färdiga för Lagboken. Boken kommer att innehålla cirka 300 sidor, tryckas i fickformat 11 x 18 cm och beräknas utkomma runt den 15 november 2016. Här nedan kan ni se hela innehållsförteckningen med kapitelnamn.
 • JK-beslut = Rättsskandal!: “Vi kommer att släpa polisen inför rätta! Tvinga dem att vittna under ed samt spela upp filmbevisen inför öppen ridå”!

  Bakgrund Justitiekanslern fattade under förra veckan beslut, efter 16 månader, i ärendet kring skadestånd till deltagare vid Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner. Beslutet innebär att sex personer erhöll 1 000 kr vardera i skadestånd. Övriga utsatta personer erhöll inget skadestånd alls! Sällan eller aldrig har väl en seger känts så som en förlust!
 • Remissyttrande

  Med anledning av att Payback Sverige meddelade att vi inskickat remissyttrande till Utredning kring bl.a. MC-Väst i domstolsförhandlingar har det ställts frågor kring villkoren för att skicka in remissyttranden samt kring vem som har rätt att skicka in remissyttranden. Därför publicerar vi nedanstående text innehållande svar på frågeställningarna. Sammanfattning Alla som önskar har rätt att […]
 • Payback Sveriges remissyttrande till “Utredningen om bl.a. MC-väst under domstolsförhandling”!

  Payback Sverige har skickat remissyttrande! Payback Sverige har under onsdagen skickat in remissyttrande avseende Utredningen om förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (Ju 2015:15).  Remissyttrandet avser del omkring: Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla.  Remissyttrandet Här nedan följer Payback Sveriges text i remissyttrandet med undantag av formalia såsom ärendeangivelse, adressuppgifter med flera nödvändiga utredningsspecifika […]
 • Polisen som tystnade talar igen! Del 1/2

  Polisen som tystnade talar igen! Payback Sverige ställde sex olika frågor till Kriminalkommissarie Sven Lindgren efter tidigare uttalanden i Expressen specifikt rörande dels påståendet om en mc-klubbs kriminella status men även utefter vilka domar och beslut Lindgren kunde mena att en klubb sysslade med utpekad kriminalitet. Lindgren tystnade och kunde inte besvara en enda av […]
 • Belastnings- och misstankeregister

  Belastningsregister (Brottsregister) Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister. Enskilda personer kan begära ut ett Belastnings-register om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran […]
 • Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) – allmänjuridisk information

  Vad utreder PO? Om du känner dig personligen kränkt eller orättfärdigt behandlad i pressen kan du anmäla tidningen/publikationen till PO. PO kan granska alla publiceringar i så kallad tryckt periodisk skrift, dvs tidningar som utkommer med minst fyra nummer per år.
 • När Payback frågar tystnar Polisen! Om svaret från Polisen på Paybacks Öppna Brev!

  Polisen har besvarat Payback Sveriges Öppna Brev! Den 10 januari 2016 skickade Payback Sverige ett Öppet brev till Kriminalkommissarie Sven Lindgren, Polisregion väst. Anledningen var de många uttalandena från Lindgren om en mc-klubb i GP som varken var underbyggda med fakta eller källhänvisningar till några bevis. Payback begärde konkreta svar på vad Polisen kunde hänvisa […]
 • Pressetiska regelverket – allmänjuridisk information

  Då media med jämna mellanrum publicerar artiklar av stigmatiserande karaktär med uppgifter som är osanna och ounderbyggda samt i avsaknad av såväl källkritik som källhänvisningar är det av stor vikt för bikers att känna till vad det etiska regelverket för press, radio och tv uttalar: Etiska regler för press, radio och tv De pressetiska reglerna […]
 • Polismans ögonundersökning

  Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja detta missbruk […]
 • Klubbhusförsäkring och Kontraheringsplikt!

  Sammanfattning Försäkringsbolag kan vägra en klubb men inte en enskild medlem att försäkra en fastighet! Rättsläge När det gäller konsumentförsäkring, d.v.s. skadeförsäkring som en fysisk person tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, finns en bestämmelse om kontraheringsplikt. Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om […]
 • Åklagarjäv: När en åklagare uttalar sig partiskt, negativt eller har förutfattade meningar!

  Då det allt oftare händer att Åklagare uttalar sig väldigt negativt och har förutfattade meningar i ärenden kring bikers är det viktigt att informera om att förfarandet inte är korrekt utan faktiskt strider mot lagen. Sammanfattning Om en åklagare gör partiska, förutfattade eller negativa uttalanden kring bikers och bikerklubbar kan han ansetts att på förhand ha […]
 • Polismans legitimeringsskyldighet

  Sammanfattning Polisman har en skyldighet att bära tjänstelegitimation med sig samt legitimera sig om inte särskilda skäl talar emot det. Två olika JO-beslut ger dock dubbla budskap om hur lagen ska tillämpas.   Rättsläge Polisförordningen Enligt Polisförordning (2014:1104) paragraf 11: En polisman ska under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman (polislegitimation), om inte särskilda skäl […]
 • Protokollbegäran

  Sammanfattning Polisen har en absolut protokollskyldighet enligt Polislag 27, enligt Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. För varje polisinsats som innefattar kontroll, kroppsvisitering, kroppsbesiktning, husrannsakan m.m. måste polismyndigheten på begäran utfärda och utlämna protokoll över de åtgärder de verkställt. Se vidare kapitlet Polisens Protokollskyldighet: http://www.payback.name/?p=16807 Standardiserad Protokollbegäran Payback Sverige har tagit fram ett utskrivningsbart, standardiserat […]
 • Payback Sverige vill rikta ett stort tack till Dented Chrome för ett suveränt arrangemang kring styrelsemötet!

  Payback Sverige vill rikta ett Stort tack för formidabelt arrangemang och stor gästfrihet till Dented Chrome MC! Payback Sverige avhöll under lördagen årets första styrelsemöte hos Dented Chrome MC, Borlänge! Mötet präglades i sedvanlig stil av ett inspirerande klimat där idéer bollades och beslut fattades. Alla deltagare deltog aktivt och tillförde verkligen beslutsprocessen mycket! Mer om […]
 • Har du blivit orättfärdigt behandlad i radio- eller tv? Om Granskningsnämnden för radio och tv

  Förutom artiklar om olika aktuella företeelser kring direkt negativ särbehandling kommer Paybacks lagbok också innehålla ett slutavsnitt med artiklar av allmänjuridisk karaktär. Där kommer bland annat olika former av anmälningsförfaranden att beskrivas såsom anmälningar till JO, JK, PO, PON och Granskningsnämnden för radio och tv. Vi anser de olka anmälningsförfarandena vara en väsentlig del av bikerrätten då bikers […]
 • MC-väst under rättsförhandling

  Då en utredning nyligen tillsatts omkring västförbud m.m. i rättsförhandlingar och då debatten blossat upp i media väljer vi att publicera en artikel kring rättsläget kring mc-västar under rättsförhandlingar. Vi har därutöver även lagt till en förklaring till varför bikers bär västar under rättsförhandlingar och ett inlägg om hur polisens uniformer påverkar vittnen för en […]
 • Polisen råljuger och bryter mot lagen!

  Polisens uppger som lagstöd för kontroller chefen för lokalpolisområdets beslut?? I ett JO-aktuellt ärende anför Polisen följande såsom lagstöd för upprepade kontroller: Detta med anledning av att chefen för lokalpolisområdet beslutat att regelbundna kontroller skulle göras på den aktuella adressen. Vidare skriver polisen på sidan 3: Av de uppgifter som poliserna Xxx och Xxx lämnat framgår att chefen […]
 • Payback Sveriges Jourtelefon – En Medlemsförmån!

  Jourtelefon Payback Sverige har som medlemsförmån öppnat en jourtelefon för alla medlemmar, både klubbar och enskilda. Medlemsförmånen avser alla som inbetalt medlemsavgift för innevarande kalenderår. Jouren är avsedd för akuta ärenden. För att ringa direkt i nutid och kan användas vid ärenden som direkt berör negativ särbehandling som kontroller och husrannsakningar i bostad eller klubblokal m.m. Jourtelefonen är till att […]
 • Polisens bevakningkostnader

  Sammanfattning Polisens bevakningskostnader är skyhöga vid evenemang, event och fester kring bikerkulturen. Sätts polisens kostnader för polisbevakningen i relation till dels utfallet av bevakningen men även Polislagens behovs- och proportionalitetsprincip kan man därvid påvisa både det ekonomiskt helt vansinniga i polisbevakningar av bikerevenemang men även polisbevakningarnas och kontrollernas meningslöshet i rent brottsbekämpande avseende. En kontroll utanför vilken krog som […]
 • Polisens Protokollskyldighet

  Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. Polisens Händelserapporter uppfyller inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer. Rättsläge Polislagen […]
 • Polismans uppträdande

  Sammanfattning En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmänheten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt. Rättsläge Hur en polisanställd ska uppträda i tjänsten regleras i Polisförordning (2014:1104), kapitel Skyldigheter i anställningen, under rubriken Kontakter med allmänheten. 10 § Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska i […]
 • Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folkgrupp

  Sammanfattning Diskrimineringslagen och lagstiftningen kring Hets mot Folkgrupp avser bara de i lagen specificerade grupperna, där bikers inte faller under någon av de specificerade grupperna. Rättsläge Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande […]
 • Du måste uppvisa och överlämna körkort till polis eller bilinspektör!

  Körkortsuppvisande Sammanfattning Du måste som förare vid begäran från bilinspektör eller polisman såväl uppvisa som överlämna körkortet för kontroll. Rättsläge Körkortslag 1998:488, 3:15 säger: Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § (Personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass I) ska ha med sig: 1. körkortet, eller 2. om körkortet efter […]