• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback har nu JO-anmält den olaga polisinsatsen i samband med rättsförhandlingen!

Payback har nu JO-anmält den olaga polisinsatsen i samband med rättsförhandlingen!

Bakgrund

Den olaga filmning, som tydligt framgår ur ovanstående filmsekvens, har nu JO-anmälts för Payback Sveriges räkning av advokat Ismo Salmi, vice ordförande i Payback Sverige!

I filmen förekommer olaga kroppsvisitation, olaga id-kontroll, olaga filmning från polisens sida samt obstruktion av laga dokumentationsfilmning från privatpersoner av myndighetsarbete samt ofredande av filmare samt vägran att legitimera sig som tjänsteman. Polisen låtsades dessutom inte veta vad ett lagstadgat PL-27 protokoll är för något!?

OBSERVERA! Samtliga ovanstående beskrivna insatser från polisens sida utgör tvångsmedel och kräver såväl lagstöd som brottsmisstanke för att få utföras.

Läs utförligt om händelsen på: http://www.payback.name/?p=17380

Den bakomliggande händelsen är redan föremål för JO-utredning med Payback Sverige som juridiskt ombud, diarienummer: 3902-2015

Ur JO-anmälan

Upprinnelsen till målet var följande. Polisen i Sala bedriver olika kontroller och fotograferingar som ett led i sin verksamhet att trakassera människor som polisen anser har en koppling till mc-klubben Red Devils, vilken har sin lokal, en privatägd villafastighet som nyttjas för boende, strax utanför Sala.

En kväll i mitten av juli 2015 vistades en handfull unga vuxna personer på den aktuella fastigheten. Några av personerna var medlemmar i Red Devils. Man grillade och umgicks.

Den i målet aktuella polispatrullen åkte in på fastigheten och parkerade sin målade polisbil på fastighetens garageuppfart, samt började därefter anteckna registreringsnummer på samtliga på fastigheten befintliga bilar.

Xxx och Yyy upptäckte snart polisens förehavanden – polisen hade inte bett om tillstånd att få vistas på fastigheten – och gick ut till polisen och tillfrågade dem vad de gjorde. Polisen uppgav att de antecknade registreringsnummer. På Xxx:s fråga därom, uppgav polisen att de inte hade någon brottsmisstanke avseende någon av de personer som vistades på fastigheten. Xxx, som genom polisens uppgift om frånvaro av brottsmisstanke, förstått att polisen inte hade någon rätt att vistas på fastigheten, uppmanade då polisen att avlägsna sig från fastigheten.

Denna uppmaning ledde snabbt till att polisen bedömde att Xxx och Yyy var så berusade att de utgjorde fara för sig själva och för sin omgivning, varför de omhändertogs enligt LOB. Omhändertagandet ledde till ett visst tumult, som utgjorde den händelse som var föremål för huvudförhandlingen i Västmanlands tingsrätt..

Anmälan avseende polisingripanden utan laga grund

Jag får härmed på uppdrag av PayBack, som är en ideell organisation för motorcykelklubbar som ingår i den s.k. hoj-kulturen i Sverige, inge följande anmälan och vördsammast hemställa att JO vidtar nödvändiga åtgärder.

De ageranden från Polisens sida som denna anmälan avser

I samband med huvudförhandlingen mot Xxx och Yyy, hade en stor mängd poliser samlats vid tingsrätten. Trolig orsak var att polisen visste att en av mina invändningar i målet skulle vara att polisen hade gjort ett oriktigt ingripande när man dels hade utan laga stöd trängt in på den aktuella fastigheten, dels utan laga stöd – fråga var om en bebodd villafastighet där omhändertagande enligt LOB inte får ske – hade omhändertagit Xxx och Yyy enligt LOB, varför polisen sannolikt ville vara moraliskt stöd för sina kolleger som de mycket riktigt utgick från skulle bli ifrågasatta i sina yrkesroller.

Till tingsrätten hade också anlänt några klubbkamrater från Red Devils eftersom bröderna behövde skjuts med bil. Polisen inledde sin vistelse vid tingsrätten med att föra flera av Xxx vänner åt sidan och tvinga dessa att legitimera sig. Polisen utförde också kroppsvisitationer av några av dessa personer. Ingen blev dock gripen eller omhändertagen, varför det inte går att dra någon annan slutsats än att polisens agerande endast hade som syfte att trakassera.

Jag befann mig i tingsrättens foajé, varför jag först efter några minuter kunde se en uppståndelse. Jag gick ut och förstod snabbt att polisen hade börjat att systematiskt avtvinga Xxx och Yyy:s vänner legitimation.

Eftersom detta synbarligen skedde utan brottsmisstanke och åtgärden därför uppenbarligen saknade laga stöd, såg jag mig föranledd att dokumentera händelsen genom att filma denna med min mobilkamera.

Bara någon sekund efter att jag hade börjat filma, försökte en polisman störa mitt filmande genom att upprepade gånger utbrista i uttalanden som ”oj, här står jag!” och därefter ställa sig framför min kamera. En poliskvinna började själv, såsom någon form av repressalie eller undertryckt hot, att filma mig, vilket jag upplyste henne om att hon inte hade rätt att göra.

Min film från händelsen bifogas.

Mot bakgrund av vad ovan anförts, hemställs således vördsammast att JO utreder lagligheten i att Polisen dels tvingade närvarande personer att legitimera sig, dels kroppsvisiterade personer, dels försökte störa mitt filmande av händelsen, dels filmade mig som en uppenbar repressalie.

Stockholm 2016-11-04

Med vänlig hälsning

Ismo Salmi

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin