• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • UPPDATERAD! The Winter is coming! Mycket hårda och bistra tider väntar för bikerklubbarna i Sverige!

UPPDATERAD! The Winter is coming! Mycket hårda och bistra tider väntar för bikerklubbarna i Sverige!

Bakgrund

Den senaste tiden har klimatet blivit kallare och hårdare kring mc-klubbarna i Sverige. Efter att media och politiker under flera års tid pratat allt mindre om mc-klubbar så har läget på sistone förändrats dramatiskt. Läget är så allvarligt att går att prata om en andra förnyad kriminaliseringsprocess av mc-klubbarna värre än det var i början och mitten på 90-talet. För så illa är det!

Första tecknet

De första tecknet att något negativt höll på att hända var när media i början av sommaren började att systematiskt kalla alla sorters mc-burna föreningar för mc-gäng. Helt plötsligt kallades välgörenhetsorganisationer, kristna mc-klubbar och medialt okända mc-klubbar, både utanför och innanför SBM, för mc-gäng.

Andra tecknet

Det andra tecknet var när den statliga utredningen rörande gängkriminalitet jämställde mc-klubbarna med gatu- och förortsgäng i en utredning som rör hårda straffskärpningar för alla medlemmar som begår brott som är medlemmar i de sammanslutningar som upptas i utredningen. MC-klubbarna och deras medlemmar avses därigenom direkt och drabbas av lagförslagets samtliga straffpåföljder. Då begreppet mc-gäng inte heller definieras och specificeras så avses alla medlemmar i alla mc-klubbar vad gäller förhöjda straff vid begångna brott!

Tredje tecknet

För de som inte trodde på de två första tecknen blev bevisen ännu större när BRÅ publicerade en rapport kring Narkotikamarknader och vilka grupper som ägnade sig åt smuggling, gatuförsäljning och internethandel med droger. I den utredningen pekas mc-klubbar ut som en stor aktör både vad gäller organisatörer, insmuggling och försäljning av droger med kontakter med sydamerikanska knarkkarteller såsom de mexikanska och columbianska kartellerna och för att samverka med andra kriminella sammanslutningar när det gäller narkotikahandel.

Gemensamt för båda dessa statliga utredningar är att material samt upplysningar och uppgifter kommer från Polismyndigheten som är part i saken…

Fjärde tecknet

Moderatledaren Ulf Kristersson vill använda terrorlagstiftningen mot de så kallade gängen inom organiserad brottslighet. Kristersson menar att gängens verksamhet utgör inhemsk terrorism. Han vill bland annat också genomföra avlyssning av kriminella utefter terrorlagstiftning och uttalar: Vi ska ta deras pengar, bilar och klockor. Vi ska avlyssna dem och göra hembesök.

Femte tecknet

Nästa tecken var när Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi buntade ihop “mc-gäng” med förortsgäng och släktbaserade klaner när hon ville motverka alla organiserade brottsliga strukturer.

Sjätte tecknet

Det sjätte farliga tecknet är att Danmark förbjöd föreningen Loyal To Familia (LTF) genom ett polis-/åklagarbeslut som sammanslutningen tvingades överklaga och där högsta instans i Danmark nu fastslagit att föreningen ska förbjudas och upplösas.

Vad berör detta Sverige? Jo, genom att justitieministern, inrikesministern samt flera borgerliga partiledare besökt de ansvariga i Danmark för att få direkt information kring tillvägagångssättet, varför det med all säkerhet kommer förslag i samma anda i Sverige kring förbud. Och, då en organisation ska förbjudas kräver det att sammanslutningen är en juridisk person, vilket uppnås genom att välja styrelse och anta stadgar och ha ett definierbart namn. Därigenom kan sammanslutningen också vara part i domstol och därmed förbjudas. Bara de sammanslutningar som är organiserade så kan förbjudas och då är det få utanför mc-världen som uppfyller villkoren. Men, mc-klubbar gör det allihop!

Sjunde tecknet

Ytterligare ett nordiskt land, Finland, har förbjudit en förening utanför bikerkulturen men vill nu gå vidare och förbjuda Cannonball MC. Åklagarmyndigheten har till tingsrätten inlämnat ett yrkande att mc-klubben och underföreningen ska erhålla ett tillfälligt verksamhetsförbud i väntan på ett domstolsutslag som fastslår att föreningarna bryter mot föreningslagen och god sed.

Åttonde tecknet

Regeringen har tillsatt en utredning om att låta Polisen få använda så kallade preventiva hemliga tvångsmedel samt husrannsakan mot så kallade gäng och dess medlemmar, dit ju stat och polis räknar mc-klubbarna. Det handlar om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och kvarhållande av en försändelse. Därutöver kan hemlig dataavläsning användas under motsvarande förutsättningar som de övriga tvångsmedlen i preventivlagen. Slutligen ska också husrannsakan få användas utan föreliggande brottsmisstanke.

Nionde tecknet

Göteborgs kommun ska utreda om de kan tvångsinköpa mc-klubbslokaler.

Tionde tecknet

EU-kommissionen har i sin strategi för 2021-2025 fastslagit att medlemsstaterna ska upplösa och demontera strukturer inom organiserad brottslighet samt ta vinster från kriminella som uppkommer genom organiserad brottslighet. Medlemsstaterna har en skyldighet att följa kommissionens direktiv.

Detta är stormen!

Det som således kan ses som irriterande om man tar del av ett av tecknen framstår självklart för varje tänkande människa hur illa det faktiskt är om man läser om alla tio ovanstående tecken! Det finns en mycket välplanerad systematik i att låta polisen ensamma komma till tals i statliga utredningar för att skapa underlag för förbud och mycket hårda lagar riktade direkt mot de sammanslutningar som är juridiska personer.

Det är således inte bara en andra våg, en andra kriminaliseringskampanj. Det är något mycket större och farligare som är på gång och som aldrig kan omintetgöras i efterhand. Får man in mc-klubbar i terrorlagstiftningen, kommer ett förbudsbeslut enligt danska modell eller andra modeller så blir det väldigt svårt att obstruera såna förslag när mc-klubbarna fastslagits organisera och smuggla knark i stora mängder, att de medverkar eller deltar i sprängningar och skjutningar m.m. på samma vis som förortsgängen m.m. Oavsett att det överhuvudtaget inte är sant!

Det är nu det gäller! Det är nu vi måste stå samman och gå ihop!

Det är nu vi måste stå samman! Det är nu måste sluta oss samman och gå ihop! Det är nu alla i och omkring bikerkulturen måste gå med i Payback och att vi tillsammans strider för våra rättigheter! Vi har varnat många gånger tidigare och nu är vi  där när själva vår existens hotas!

Och, lägg märke till att denna gången gäller utredningar alla mc-klubbar och alla dess medlemmar då staten inte längre skiljer på olika mc-klubbar! Vill vi ha kvar ryggmärkeskulturen så ställ upp nu! För det finns inget sen!

Demoniserande statlig utredning jämställer mc-klubbar med gatu-/förortsgäng! Konsekvensen blir att alla mc-klubbmedlemmar omfattas av föreslagen lagstiftning.

Ännu en gravt kriminaliserande statlig rapport där “mc-gängen” utpekas bland annat för samarbete med mexikanska och columbianska knarkkarteller! 

Moderatledaren vill att terroristlagstiftningen även ska avse “gäng” samt vill ha rätt att ta värdeföremål, avlyssna och göra hembesök!! 

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi buntar ihop “mc-gäng”, förortsgäng och släktbaserade klaner!

Danska Högsta Domstolen förbjuder och upplöser Loyal To Familia! Nu står troligen mc-klubbarna på tur!

Finland har förbjudit förening utanför bikerkulturen och vill nu förbjuda Cannonball MC

Nu tillsätts utredning om Polisen ska få använda preventiva hemliga tvångsmedel samt husrannsakan utan misstanke mot kriminella nätverk och dess medlemmar!

Göteborgs Kommun vill tvångsköpa mc-klubbslokaler

EU-kommissionen vill att medlemsstaterna upplöser och demonterar strukturer för “organiserad brottslighet!

Juridisk person

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin