• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Demoniserande Statlig Utredning jämställer mc-klubbar med gatu-/förortsgäng! Konsekvensen blir att alla mc-klubbsmedlemmar omfattas av föreslagen lagstiftning!

Demoniserande Statlig Utredning jämställer mc-klubbar med gatu-/förortsgäng! Konsekvensen blir att alla mc-klubbsmedlemmar omfattas av föreslagen lagstiftning!

Bakgrund

I förra veckan kom en Statlig Utredning, SOU 2021:68, Skärpta Straff för brott i kriminella nätverk, den så kallade gängbrottsutredningen. Utredningen har letts av hovrättspresidenten och före detta riksåklagaren Anders Perklev och som sakkunniga i utredningen har suttit advokater, personer från justitiedepartementet, en polis, representanter från kriminalvården och BRÅ bland annat. Utredningens förslag föreslås träda i kraft tidigast den 1 juli 2023.

Då utredningen för det första avsåg brottslighet av och i gäng och för det andra initierats på grund av den stora mängd skjutningar, sprängningar, knivdåd och rån m.m. så utgick vi från att det inte var Paybacks sak då det dels var brottsmålsrelaterat och dels avsåg helt andra grupperingar. Intrycket förstärktes av att utredningen till att börja med på sidan 18-19 uttalade: I vårt arbete har vi utgått från vad vi har erfarit om brottsligheten i de kriminella nätverk som främst drivit den beskrivna våldsutvecklingen, dvs. i regel löst sammansatta nätverk som finns i utsatta områden.

Vi upptäckte dock snabbt att vi hade fel och att så inte alls var fallet!

Utredningen är gravt demoniserande för mc-klubbar där klubbarna jämställs med gatu- och förortsgäng

Efter enkla sökningar på mc-gäng, som ju vare sig stat eller polis felaktigt kan låta bli att benämna mc-klubbar, så fann vi i dokumentets ordsökningsfunktion att mc-gäng förekom inte mindre än 24 gånger! När vi sedan sökte på frasen mc-gäng fann vi att mc-klubbar förekom i 13 olika avsnitt.

Konsekvensen av att mc-klubbarna jämställs med gängen i utredningen

En utredning är en del av rättskällehierarkin och utgör tillsammans med propositionen (lagförslaget) och lagkommentarerna i propositionen själva lagens förarbeten. Förarbetena utgör i sin tur tolkningen av lagarna och definierar vilka som avses i lagarna. Det innebär att förslagen från utredningen som antas därigenom också kommer att drabba de som är medlemmar i mc-klubbar och begår i utredningen uppräknade brott. Vilka brott som avses kan tas del av på sidan 19 i nedanstående länkade utredning.

Speciellt anmärkningsvärda uttalanden i från utredningen

Sidan 60: Under rubriken Användningen av våld bland kriminella nätverk med underrubriken  MC-gäng står följande: Polismyndigheten har beskrivit för oss hur dessa gäng kopplats till bl.a. sprängningar.
Mc-gängen pekas dock inte ut som drivande i den våldsutveckling som beskrivits i avsnitt 3.2, varken i rapporter eller vid våra olika kontakter med Polisen m.fl… Självdefinierade grupper som är nybildade eller befinner sig i en etableringsfas beskrivs dock som mer benägna att ta till våld än redan etablerade grupper, eftersom de har ett behov av att bygga upp sitt kollektiva våldskapital och bli respekterade i den kriminella miljön.

Sidan 72: Vad gäller antalet individer med koppling till mc-gäng har detta i en forskningsrapport från 2018 uppskattats till runt 5 000 och mängden etablerade avdelningar bedöms ha ökat sedan millennieskiftet.

Utredningen köper rakt av Institutet för framtidsstudier 2018 siffror över antalet personer inom bikerkulturen trots att flera mycket framstående forskare opponerat sig emot underlaget och begärt granskning av uppgifterna. Paybacks beräkning visade att cirka 2 500 personer adderats till.

Sidan 74: Utmärkande för dessa nätverk, vilka framställningen nedan kommer att fokusera på, är att de ofta förekommer i utsatta områden och i regel har en lösare sammansättning än organiserad brottslighet i form av t.ex. mc-gäng,

På sidan 80 räknas en mängd grova brott upp och konstateras därefter följande: Brottsligheten är också av relevans för andra kriminella grupper som ägnar sig åt narkotikabrottslighet och besitter ett våldskapital som används för
brottslig verksamhet. Enligt våra kontakter med Polismyndigheten m.fl. inbegriper detta bl.a. mc-gäng och kriminella familje- och släktnätverk.

Sidan 88: Rekryteringsbasen till mc-gängen, och deras undergrupperingar, utgörs av småklubbar och personer som är etablerade i den kriminella miljön.

Sidan 114: När vi diskuterat dessa frågor med våra danska kollegor har det framkommit att det även i Danmark förekommer löst sammansatta nätverk men att de kriminella grupperingarna inte sällan är mer tydligt definierade än i Sverige. Det gäller inte bara för mc-gäng utan även för sådana grupper som baseras på bostadsområde, gemensam uppväxt etc.

Sidan 173: Vi har identifierat en rad allvarliga brott innefattande våld och hot som typiska eller förekommande, eller som kännetecknande för kriminella uppgörelser, inom den kategori av kriminella nätverk som är av särskilt
intresse för vårt arbete. Denna brottslighet är även relevant för andra typer av kriminella nätverk som mc-gäng och släkt- och familjebaserade nätverk.  Härefter följer en lista över särskilt allvarlig brottslighet.

Sidan 512: Organiserad brottslighet associeras inte sällan med s.k. synliga gäng. Ett exempel på synliga gäng är kriminella mc-gäng, som också har beskrivits som självdefinierade nätverk. Nätverken definierar grupptillhörigheten med eget namn, symboler och andra attribut som signalerar exklusivitet, lojalitet, professionalism, sammanhållning inåt och makt utåt.

Utredningens avgränsning av vilka som berörs av lagförslagen

Sidan 158: Här äger ett resonemang kring vad som utgör kriminella nätverk: Det finns inte någon definition i lagstiftningen av vad som utgör ett kriminellt nätverk eller en kriminell organisation. Av de skäl som nyss angetts ser vi det inte heller som en framkomlig väg att försöka skapa en sådan definition. Det innebär samtidigt att de förslag som vi lämnar tar sikte på de brottsliga gärningarna som sådana och inte i första hand på gärnings-personens tillhörighet till en viss typ av nätverk.

Vårt huvudfokus riktas alltså mot sådan brottslighet som förekommer i dessa slags kriminella nätverk (se
avsnitt 3.3.5). På samma gång är vårt arbete allmänt hållet i den meningen att brottsligheten i mer formaliserade kriminella grupper, eller andra nätverk av relevans i sammanhanget, inte utesluts. Även i t.ex. den kriminella mc-miljön och i kriminella släkt- och familjebaserade nätverk ägnar man sig åt sådan brottslighet som framgår av problembilden och som nämns i våra direktiv

Inga speciella mc-klubbar utpekas varför alla mc-klubbar och dess medlemmar blir måltavlor framöver

Utredningen pekar gång på gång ut mc-klubbarna såsom en del i organiserad brottslighet och såsom kriminella organisationer.

Någon definition vilka mc-klubbar som avses förekommer ej i utredningen varför alla klubbar kan inkluderas och klubbarnas medlemmar erhålla förhöjda straff.

På flera ställen markeras att uppgifter omkring mc-klubbarna inhämtats från Polismyndigheten eller kommit utredningen tillhanda via Polisens beskrivningar. Några direkta fakta- eller forskningslänkar till externa källor förekommer ej. Utredningen är således partisk och ej fakta- forsknings- och evidensbaserad

I slutresonemanget kring vilka nätverk som lagstiftningen riktas emot påpekas att utredningen ej tagit fram någon definition över kriminella nätverk/kriminella organisationer. Utredningen hänvisar sedan till förorts- och gatugäng men understryker, utefter Polisens lämnade uppgifter, att även mc-klubbar är involverade i sådan brottslighet som utredningen avser och som nämns i direktiven. Detta har till resultat att mc-klubbarna och deras medlemmar därigenom direkt avses och drabbas av lagförslagets straffpåföljder. Då begreppet mc-gäng inte heller definieras och specificeras riskerar alla medlemmar i mc-klubbar förhöjda straff!

Slutsats

Det är häpnadsväckande att en statlig utredning inhämtar uppgifter från en part i målet och låter de oemotsagda ligga till grund för lagstiftning riktat mot en stor grupp människor inom bikerkulturen.

Det är häpnadsväckande att en part med eget intresse för utredningens resultat tillfrågas men ej dess motpart från bikerkulturen – Payback Sverige.

Det är häpnadsväckande att en statlig utredning helt bortser från den samlade externa fakta- och forskning kring bikerkulturen som finns tillgänglig.

Det är häpnadsväckande att utredningen helt bortser från Statens Offentliga utredning kring kriminalisering av föreningar som i 13 olika avsnitt konstaterade att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer.

Det är häpnadsväckande att utredningen helt bortser från de många rapporter däribland den enda fakta-insamlingen som gjorts kring mc-klubbar från BRÅ och som helt tar avstånd ifrån att klubbarna skulle vara kriminella organisationer. Detta till trots av att en sakkunnig i utredning faktiskt är från BRÅ…

Det är lika häpnadsväckande att utredningen talar om en kriminell miljö inkluderande alla mc-klubbs medlemmar och utpekande därvid även av icke klubbanslutna personer som en del i en kriminell miljö.

Utredningen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin