• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nu tillsätts utredning om Polisen ska få använda preventiva hemliga tvångsmedel samt husrannsakan utan misstanke mot kriminella nätverk och dess medlemmar!

Nu tillsätts utredning om Polisen ska få använda preventiva hemliga tvångsmedel samt husrannsakan utan misstanke mot kriminella nätverk och dess medlemmar!

Nu tillsätts utredning omkring husrannsakningar och användande av hemliga tvångsmedel utan misstankar!

Regeringen, som verkar tillämpa principen om er önskan är vår lag när det gäller Polisens befogenheter, har nu tillsatt en utredning att utreda de mest avancerat integritetskränkande och laglösa förslagen i kampen för att motverka gängskjutningar och sprängningar m.m.

Inom utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet föreslås Polisen få befogenhet att göra husrannsakningar i förebyggande, preventivt syfte för att förhindra brottslighet. Inga som helst konkreta misstankar behöver föreligga mot personen, ej heller behöver förundersökning mot specifik person ha inletts.

Polisen föreslås preventivt  få använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och kvarhållande av en försändelse. Därutöver kan hemlig dataavläsning användas under motsvarande förutsättningar som de övriga tvångsmedlen i preventivlagen.

Utredaren ska:
– överväga i vilken utsträckning det ska införas utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet som förekommer inom ramen för kriminella nätverk och lämna författningsförslag,

– överväga i vilken utsträckning det ska införas nya möjligheter för de brottsbekämpande myndigheterna att använda husrannsakan för att förhindra allvarlig brottslighet inom kända kriminella miljöer.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 februari 2023.

Förslagen kommer att avse även mc-klubbar och deras medlemmar!

OBS! Då statliga rapporter och utredningar tidigare i höst buntat samman mc-klubbar och kriminella gäng så kommer även dessa förslag att drabba alla mc-klubbar och klubbarnas medlemmar. Se länkade artiklar nedan.

Utredningsdirektiven

Demoniserande statlig utredning jämställer mc-klubbar med gatu-/förortsgäng! Konsekvensen blir att alla mc-klubbmedlemmar omfattas av föreslagen lagstiftning.

Ännu en gravt kriminaliserande statlig rapport där “mc-gängen” utpekas bland annat för samarbete med mexikanska och columbianska knarkkarteller! 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin