Om Payback Sveriges syn på mc-relaterade konflikter!

Payback Sverige har tillfrågats i mediala sammanhang rörande vår syn på olika mc-relaterade konflikter. Då det i såna sammanhang aldrig ges tillräckligt utrymme för att kunna ge rättvisande och fullödiga svar i ett väldigt komplext ämne så utnyttjar vi istället vår egen plattform, vår hemsida, för att utveckla ämnet och ge vår syn på saken såsom varande en bikerorganisation, riktad direkt mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen.

Låt oss börja med att slå fast en övergripande slutsats rörande alla former av mc-konflikter: Alla mc-relaterade konflikter är extraordinära och extrema händelser och skeenden som inte på något sätt är typiska eller normala för bikerkulturen. De kan därför heller aldrig bilda underlag för att fastslå att någon eller några bikerklubbar är kriminella organisationer då konfikter inte är vare sig något önskvärt eller en normal del av en bikerklubbs verksamhet.

MC-konflikters olika orsaker

MC-relaterade konflikter har olika orsaker. Vi ska här bara högst översiktligt redovisa grupperna för att därefter utveckla organisationens syn på konflikterna.

1. Personrelaterade konflikter

Personkonflikter kan genom olika vedergällningsaktioner eskalera på ett sätt som från början inte varit avsikten. Vi klipper här ett kort citat ur sitt sammanhang från den danske kriminologen Joi Bay. Citatet åtegers under punkt 2 i sin helhet: Ofta utlöses konflikter av att medlemmar i de olika klubbarna har hamnat i bråk när de har västarna på sig. Under sådana omständigheter representerar medlemmen hela klubben. Så kan ett ursprungscenariot se ut för att därifrån på grundval av ära, heder och anseende eskalera närmast bortom klubbarnas kontroll.

2. Ära, heder och anseende

Den mycket ansedda danska kriminologen Joi Bay har tidigare uttalat sig så förtjänstfullt i ämnet att vi under denna punkten väljer att direkt citera Bai istället för att själva skriva i sak:

Lika fel har medierna när de rubricerar våldsamma konflikter mellan Hells Angels och Bandidos som krig om narkotikamarknaden sa Bay.

— Deras konflikter bör snarare definieras som fejder, där klubbarnas anseende står på spel. Det rör sig om en långsam process, där våldet eskalerar och kulmen blir sammanstötningar med dödlig utgång.

Vid ett annat tillfälle säger Bai som följer: Joi Bay och andra hävdar att den brottslighet (framför allt våldsbrottslighet) som förekom under mc-kriget skall förstås som inslag i en fejd. Det klubbarna strider om i en sådan situation är prestige eller status. Det är viktigt för klubbarna att visa styrka, inte bara fysisk styrka utan framför allt moralisk styrka i bemärkelsen sammanhållning, solidaritet och brödraskap.

Styrka visas genom beredskap att försvara sin egen och klubbens status. Ofta utlöses konflikter av att medlemmar i de olika klubbarna har hamnat i bråk när de har västarna på sig. Under sådana omständigheter representerar medlemmen hela klubben.

3. Brott mot bikerkulturens skrivna eller oskrivna regler

En annan sak som kan utlösa konflikter inom mc-miljön är då olika föreningar inte följer skrivna eller oskrivna regler inom bikerkulturen. Det kan exempelvis handla om att inte följa regler kring att medlemmar ska inneha körkort och disponibel hoj, att låta medlemmar få fullryggade västar utan prövotider eller att inkräkta på andra klubbars märken eller geografiska terroritorium m.m.

Bikerkulturens främsta symboler är västen. Att låta personer bara få en fullryggad väst till skänks ses inom kulturen med mycket oblida ögon. Att få västen utan att ha suttit på en hoj eller inneha körkort är självklart inte heller ok då vi pratar om mc-klubbar. Det ligger ju i sakens natur att en mc-klubb faktiskt har och kör hoj för annars är det ju ingen mc-klubb och ska då inte heller ha mc på ryggen. Ämnet går att utveckla mycket vidare men det är varken artikelns syfte eller en bikerorganisations ensak varför vi stoppar här.

En ytterligare faktor som kan ge upphov till konflikter pekas också ut av kriminologen Joi Bay: En annan omständighet, som kan framkalla strider i form av en fejd, är om en ny klubb försöker etablera sig på ett territorium som en annan klubb redan anser som sitt. Ett exempel på detta kan vara Bandidos etablering i Sverige, vilken inte accepterades av Hells Angels.

MC-relaterade konflikter handlar aldrig om markandsandelar!

Polis och media har ofta försökt få mc-relaterade konflikter att framstå såsom en kamp om marknadsandelar på en kriminell marknad. Låt oss redan från början fastslå att mc-konflikter handlar aldrig någonsin om någon form av kamp om olika marknadsandelar! Allt sådant prat är polispåståenden som utgår ifrån den felaktiga slutsatsen att mc-klubbar, skulle vara kriminella organisationer, och är överhuvudtaget inte sanna!

En företeelse kring mc-konflikter som bör uppmärksammas är det faktum att polis, oseriösa författare eller myndighetspersoner, försöker utnyttja extrema och extraordinära situationer och händelser inom bikervärlden för att demonisera mc-klubbar och få dem att framstå såsom kriminella organisationer för att de temporärt bekrigar varandra. Men, mc-relaterade konflikter kan aldrig bilda underlag för att kriminalisera en mc-klubb då mc-relaterade konflikter inte är normala för någon mc-klubbs verksamhet utan alltid är extraordinära situationer av tillfällig art!

Payback Sverige syn på mc-relaterade konflikter

Såsom varande en riksorganisation för bikers rättigheter, avseende alla former av negativ särbehandling, tar Payback Sverige avstånd ifrån våldsanvändning i samband med mc-relaterade bråk och konflikter. Att våld kommer till uttryck i sådana sammanhang kan, som vi tidigare uttalat, vara förståeligt i det sammanhang och den kontext vi bikers lever i, nämligen bikerkulturen. Men, det är aldrig acceptabelt. Det är Payback Sveriges officiella ställning gentemot mc-relaterade konflikter och våldsanvändningen.

Att Payback Sverige officiellt tar avstånd från våldsanvändning innebär emellertid inte att vi kommer att ta ställning i det enskilda fallet emot en mc-klubb eller för en annan mc-klubb i en konfliktsituation. Vi kommer heller aldrig att fördöma en enskild bikerklubbs handlande.

Varför fördömer vi då inte enskilda klubbars handlande? Jo, för MC-konflikter har sin egen inneboende logik som aldrig kommer att förstås utanför kulturen. De kräver insyn i de inblandade klubbarnas motiv, fullständig information kring vad som utlöst ett visst bråk eller en konflikt samt omfattande kunskap om bikerkulturens drivkrafter och mekanismer. Payback Sverige, har som bikerorganisation inte vare sig insyn eller tillgång till alla fakta kring olika händelser, vilket inte heller är vår uppgift, vårt ansvar eller vår sak att äga eller efterforska såsom varande en riksorganisation för bikers rättigheter.

Payback Sverige uppgift är uteslutande att företräda enskilda bikers eller bikerklubbar gentemot myndigheter vid så kallad negativ särbehandling och inte att fördöma enskilda klubbars handlande eller ta ställning vid konflikter mellan olika läger eller mellan olika klubbar i bikervärlden.

Källor: http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf

http://www.journalisten.se/artikel/631/tt-journalister-pa-graev-98-medierna-goer-mc-gaengen-farligare-aen-vad-de-aer

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=404&module_instance=12

Tyvärr är de två sistnämnda länkarna numer borttagna men vi väljer likväl att hänvisa till dem.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin