Juridisk information från Payback!

Idag informerar Payback dels om olika lagar som träder ikraft idag och dels om ett specifikt utredningsuppdrag till Rikspolisstyrelsen från regeringen.

Nya lagar från halvårsskiftet

I avsikt att försvåra för så kallad organiserad brottslighet börjar två nya lagar gälla från halvårsskiftet. Det skall inte längre vara möjligt att investera eller föra ut brottsvinster ur Sverige. Fårn den 1 juli är det möjligt för kronofogden att sända över ett svenskt beslut om förverkande av brottsutbyte till andra EU-länder där en dömd person har tillgångar.

En annan nyhet är att koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och bestickning kriminaliseras även på förberedelsestadiet.

Regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen

Regeringen gav under torsdagen den 30 juni Rikspolisstyrelsen (RPS) i uppdrag att utforma en nationell satsning mot så kallade livsstilskriminella.

Rikspolisstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till en nationell satsning mot de livsstilskriminellas brottslighet, säger justitieminister Beatrice Ask. RPS skall arbeta fram en vägledning för hur Sveriges Polismyndigheter skall identifiera och arbeta mot livsstilskriminella. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 mars 2012.

I uppdraget ingår även att RPS skall utvärdera satsningens arbetsmetoder och effekter samt redovisa resultatet av utvärderingen senast den 1 mars 2014.

http://www.regeringen.se/sb/d/14918/a/171975

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin