Nykvarn besvarar Payback Sveriges Öppna brev!

Nykvarns kommunalråd Bob Wåhlberg (NP) har inkommit med ett svar på Payback Sveriges Öppna brev rörande kommunens köp av den fastighet Vagos MC hyr.

Nykvarn kommuns svar

Med anledning av er fråga i ett öppet brev 2012-09-07 vill jag informera om följande:

Beslut om eventuellt köp av den fastighet som avses, Holländaren 29 inom Nykvarns kommun, fattas av kommunfullmäktige i kväll den 20 september. En enig kommunstyrelse föreslår att köpet genomförs.

Genom köpet skulle Nykvarns kommun öka sina möjligheter att svara för bostadsförsörjningen i kommunen, genom rådighet över det aktuella markområdet. Ett köp enligt kommunstyrelsens förslag är därmed av allmänintresse och i linje med kommunens uppgift.

Ett eventuellt köp har förberetts genom förhandlingar med ägaren och det föreslagna priset är ett resultat av marknadsmässiga bedömningar. Om det föreslagna köpet genomförs sker det i enlighet med gällande lagstiftning vad gäller kommunens rätt att förvärva fastigheter, jfr RÅ 1973 C 191, RÅ 1973 C 109 m fl domar i regeringsrätten.

Bob Wållberg
Kommunstyrelsens orförande
Payback Sveriges kommentar
Till att börja med vill Payback Sverige tacka och utdela beröm för att Bob Wåhlberg besvarade det öppna brevet. Ett faktum som visar på ryggrad och kurage.

För att övergå till att kommentera svaret i sak är ju faktum att den tidigare fastighetsägaren inköpte fastigheten så sent som i år till ett pris av 1,8 milj kr. Fastigheten har därefter utsatts för en ouppklarad brand. Att fastigheten efter branden skulle betinga ett pris som ligger 700 000 kronor över fastighetens marknadsvärde är självklart rent nonsens! Då återstår att kommunen betalat ett överpris för fastigheten i avsikt att kunna vräka Vagos MC.

Det är dock inte självklart så att kommunen blir av med Vagos MC på grund av köp av fastigheten. Vagos MC har fortfarande besittningsrätt till lokalen varför en vräkning kan komma att bli en kostsam och dyrbar process via hyresnämnden liksom i det fallet vi skrev om tidigare i veckan rörande Huddinge kommuns köp av fastigheten där Bandidos MC hyr in sig.

Fastigheten är vidare inte detaljplanerad för att bygga bostäder. Området medger idag bara lätt industriverksamhet varför en detaljplanering förutsätter fortsatta positiva beslut i riktning mot bostadsbyggnationer. Det kan därför inte sägas vara av allmänintresse köpet sker vid ett tillfälle när detaljplaneringen inte tillåter bostadsbyggande på tomten varför också erforderligt lagstöd saknas för kommunens köp av fastigheten.
I en kommuns uppgift ingår att väl förvalta kommunens tillgångar och skattemedel. Så sent som den 17 september publicerade LT en artikel om krisen i Nykvarn. För drygt tre månader sedan lade kommunens styrande partier fram ett krisprogram i 15 punkter i avsikt att ordna upp kommunens ekonomi. Kravet är att ekonomin ska vara i balans i slutet av 2013.
Kommunchefen tvingades under uppmärksammade former att avgå från sin post på grund av att han inte ansåg att ett krisprogram behövdes. Vem var det då som tyckte och fortfarande tycker att krisprogrammet var nödvändigt? Just det. Det var Bob Wåhlberg! Den samme person som nu anser sig ha råd att betala 2,5 miljoner kronor för en fastighet som betingade ett marknadsvärde före en brand på 1,8 miljoner kronor belägen på ett område som inte ens är detaljplanerat för det ändamål kommunen påstår sig inköpa fastigheten för. Det är något som rimmar väldigt illa här. Eller vad tycker ni skattebetalare i Nykvarns kommun?
Paybacks Öppna brev:
http://www.payback.name/?p=7702LT:s artikel om Paybacks Öppna brev:
http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.1797973-payback-ifragasatter-kopet-av-vagos-lokal

Länk till artikel om hyresnämndsförhandlingarna ifråga om Bandidos-fastigheten:
http://www.payback.name/?p=7753
Länk till artikel om Nykvarn kommuns ekonomiska kris:
http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.1809007-krisen-i-nykvarn-inte-over
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin