Fakta och Forskning kring begreppet Sergeant-at-arms!

Bakgrund

Nyligen har polisen samt vissa oseriösa tidningar i några artiklar uttryckt att titeln Sergeant-at-Arms inom bikervärlden innebär att personen är säkerhets- och vapenansvarig inom klubbarna. Då detta är en direkt felaktig beskrivning av begreppet vill vi här närmare förklara innebörden av Sergeant-at-Armsbeteckningen. Alla klubbar kanske inte har ålagt personen lika många ansvarsuppgifter eller fördelat uppgifterna på samma sätt mellan officerarna men i stora delar är de allmängiltiga inom klubbvärlden. Vi avslutar därefter inlägget med att direkt hänvisa till vad övrig fakta- och forskning fastslår kring begreppet för att visa att definitionen har stöd i oberoende fakta- och forskning!

Sergeant-at-Arms ansvarsområden och arbetsuppgifter

Sergeant-at-Arms (SAA) är ansvarig för att klubbens Bylaws (interna regler) efterföljs och inte överträds samt ansvarig för att styrelsebeslut verkställs snarast.

SAA är också tillsammans med presidenten (olika fördelning för olika klubbar) ansvarig för ordningen såväl vid besök hos andra klubbar som på klubbevenemang såväl som vid klubbmöten och ska rapportera om olämpligt beteende som medlemmar, prospects eller hangarounds gör sig skyldig till vid fest eller event.

SAA är vidare ansvarig för att tillse att alla patchar samt andra tillhörigheter såsom motorcyklar tillhörande klubben samt andra accessoarer med klubbtryck återlämnas när personer lämnar klubben, frivilligt eller genom uteslutning.

SAA är slutligen ansvarig för klubbhusets, klubbens och medlemmars såväl som prospects och hangarounds säkerhet. Detta innefattar dock ej vapenhantering.

Har polisens mc-klubbar och amerikanska senaten verkligen utnämnda vapenansvariga personer?

Att titeln Sergeant-at-Arms skulle innebära vapenansvarig faller även på två andra mycket viktiga punkter som gör det en smula besvärligt för polisen att fortsätta hävda att så är fallet.

1. Polisens egen mc-klubb Iron Crew MC använder också beteckningen/titeln Sergeant-at-Arms och bär sådan patch på sin väst: http://www.payback.name/wp-content/uploads/polisklubbar.pdf

2. USA:s senat har också en mycket hög tjänsteman med beteckningen Sergeant-at-Arms anställd. I arbetsbeskrivningen nedan framgår tydligt de med bikervärlden liknande betydelsen av begreppet då personen just skall tillse att regler följs och att säkerhet upprätthålls: https://www.senate.gov/reference/office/sergeant_at_arms.htm

Är då också dessa personer i polisens mc-klubb samt en högre tjänsteman inom amerikanska senaten vapenansvariga? Nej, självklart inte varför polisen borde självrannsaka och rentutav revidera och korrigera sina uttalanden hädanefter så vi (bikerkulturen) slipper replikera och bevisa att ni har fel i sak.

Vad säger forskningen om begreppet?

Vi slutar artikeln med att gå till vad forskningen säger. Ove Sernhede är docent och var tidigare professor på Sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Numer är han professor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet. I Sernhedes artikel Kamrater bland motorcyklar, säger han följande på sidan 5:

På västen finns en rad emblem, förkortningar (från engelskan och för Bandidos spanskan) och andra typer av ”gradbeteckningar”. Om det i klubben t.ex. finns en ’sergeant of arms’ så finns detta angivet på denna persons väst. Polisen har tagit denna beteckning till intäkt för bikerkulturens vapen och våldsfixering. Man menar att sergeant skall ses som en militär term och arms skall förstås som vapen i meningen skjutvapen. Men på engelska är beteckningen för den som är expert på heraldik och vapensköldar just ’officer of arms’. Ursprunget till bikerkulturens ’sergeant of arms’, menar Joi Bay, knyter därför an till att någon i klubben har ansvar för att heraldikens lagar övervakas. På svenska skulle väl ’sergeant of arms’ närmast motsvaras av ordensmarskalk eller ceremonimästare. Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/sernhedekamraterblandmotorcyklar.pdf

Vidare:  I Statens Offentliga Utredningar (SOU 2000:88) fastslogs följande på sidan 38 angående Sergeant-at-arms uppgifter: Det har hävdats att detta skulle vara en närmast militär titel med betydelsen vapenchef. Titeln är emellertid hämtad ur heraldiken och avser egentligen den person som ansvarar for att reglerna om ryggmärkenas utseende. Se: http://payback.name/wp-content/uploads/sou2000881.pdf

Slutsats: Sergeant-at-Arms är säkerhetsansvarig men inte vapenansvarig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin