• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Två rättsvidriga och unika fenomen möjliggör bikerklubbsförbudet i Australien! Del 2/4

Två rättsvidriga och unika fenomen möjliggör bikerklubbsförbudet i Australien! Del 2/4

payback_Support12_v3

Bikerklubbarna i Australien kommer att överklaga parlamentsbeslutet

Queensland, Australien har klubbat igenom ett förbud mot mc-klubbar där 26 st bikerklubbar förbjuds att verka utefter en lista. Listan på klubbarna har i sin tur fastställs utefter hemligt underrättelsematerial. Ett helt rättsvididrigt förfarande.

Nåväl, klubbarna kommer i förening att överklaga beslutet så fort någon anklagas utefter förordningen. Bra där!!

Kriminaliseringen av klubbarna i Australien sker dock i huvudsakligen utefter två olika rättsvidriga fenomen som används lika felaktigt som flitigt av framförallt Polismyndigheter över världen. Vi tar därför kortfattat härunder upp dessa fenomen för belysning då de bägge är djupt odemokratiska och för att vi anser media, politiker och allmänhet bör känna till grunderna och i framtiden betänka dessa former av stigmatisering av bikerklubbarna.

Fenomen 1: Kriminalisering av bikerklubbar utefter enskilda medlemmars gärningar

När det kommer till bikerkulturen finns det två olika företeelser som är helt unika och som samtidigt hänger ihop. Vi har dels det mycket märkliga fenomenet med att individers gärningar används såsom ett vapen gentemot den klubb personen ifråga är medlem uti. Det vill säga att saken vänds i media och av polis såsom klubben begått brottet och används därför såsom ett verktyg att blåsa upp klubbens brottslighet och såsom ett bevis för bikerklubbens kriminella status. Detta är ett fenomen som är helt unikt vad gäller bikerklubbar att kollektivet får klä skott för individens handlingar. Ett förfarande som självklart är väldigt fel!

Nuvarande Universitetslektorn i Straffrätt vid Lunds Universitet, Sverker Jönsson uppmärksammade fenomenet i Brå-rapporten 2002:7 Organiserad brottslighet– lösa maskor eller fasta nätverk, sidan 42, där han balnd annat skrev såsom följer:

Denna utgångspunkt innehåller alltså den symboliska påföljden att en för brott dömd eller misstänkt individ tillskrivs en viss grupptillhörighet, att personen i fråga kategoriseras utifrån vem vederbörande är, och inte utifrån av vad han har gjort. Annorlunda uttryckt: medlemmen i en mc-klubb är inte farlig på grund av sitt brott, utan brottet visar hur farlig han är.

Genom en social kategori sker en kollektiv klassificering av individer som reducerar dem till medlemmar i en mc-klubb. När en av dessa individer begår brott beskrivs följaktligen denna brottslighet som brott av en medlem i en mc-klubb. Detta innebär i sin tur att kriterierna för kategoriseringen tycks vara riktiga. 

Fenomen 2: Kriminalisering av klubb utan att konkret brottslighet i klubbens regi förekommit

Det andra fenomenet som måste uppmärksammas när det gäller stigmatisering av bikerklubbarna är den andra unika företeelsen att myndigheter försöker förklara bikerklubbar att vara kriminella organisationer utan att enda konkret brott som skett i klubbens regi förekommit.

I samband med rambeslut ot organiserad brottslighet skulle fattas krävde bland annat Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalen att en legaldefinition över vad som utgör en kriminell organisation skulle införas i Sverige. Regeringen avvisade en sådan defintion bland annat utefter Advokatsamfundets utmärkta belysning av problematiken:

För det fall begreppet ”kriminell organisation” skall förstås så att en sammanslutning skall betraktas som en sådan organisation oavsett om brott inte begåtts genom organisationens försorg, ens på planeringsstadiet, skulle detta i så fall innebära ett krav på kriminalisering som avviker från svensk rättstradition och en utvidgning som måste ifrågasättas i ljuset av regeringsform och EuropakonventionSett till hur artikel 2 som sådan är formulerad torde även ledande av och aktivt deltagande i organisationen vara kriminaliserat, även om något individuellt straffbelagt handlande inte har begåtts. Detta är inte rimligt och skulle i så fall vara något som ställer krav på att självständiga straffbestämmelser måste införas i svensk lagstiftning. Se:http://payback.name/Ju2008499L5.pdf

Utefter bland annat Advokatsamfundets svar ovan fastslog Regeringen därefter på sidan 15 i propositionen 2007/08:144 följande: Ett genomförande i enlighet med den förra artikeln synes dock vara lämpligast, bl.a. av det skälet att man då undviker den av Sveriges advokatsamfund kritiserade vägen att behöva kriminalisera någons deltagande i en kriminell organisation utan att samtidigt uppställa krav på att en konkret straffbar gärning har begåtts inom ramen för organisationens verksamhet.
Se: http://www.government.se/content/1/c6/10/39/70/ac1b5087.pdf

Länk till Brå-rapporten:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/2002_7_organiserad_brottslighet.pdf

Länk till del 1 om bikerklubbsförbud i Australien:
http://www.payback.name/?p=11827

Länk till artikel om bikerklubbarnas kommande överklagan:
http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/motorcycle-clubs-vow-to-take-up-the-fight-in-court-20131016-2vn69.html

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin