• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Prejudicerande domslut fastslår att föreningstillhörighet eller riskmiljö inte kan utgöra grund för återkallelse av vapentillstånd!

Prejudicerande domslut fastslår att föreningstillhörighet eller riskmiljö inte kan utgöra grund för återkallelse av vapentillstånd!

Bakgrund

Högsta Förvaltningsdomstolen har i mål nr: 5653-20 i en prejudicerande dom, som gäller för alla liknande fall, slagit fast att föreningstillhörighet och/eller riskmiljö inte kan ligga till grund för återkallande av vapentillstånd.

Ärendet, som ej har drivits av Payback, avser en man med tillhörighet i Nordiska Motståndsrörelsen men domslutet avser alla liknande ärenden och därmed också personer med tillhörighet i mc-klubbar eller med umgänge inom bikerkulturen.

Viktiga delar i domen

Vi publicerar här nedan direkta uttalanden från domen att använda vid juridiska ärenden kring vapentillstånd.

Sidan 5: I varje enskilt ärende om återkallelse av vapentillstånd ska det göras en självständig bedömning där bl.a. uppkomna brister i den personliga lämpligheten att inneha vapen beaktas (prop. 1990/91:130 s. 25 f. och 47).

Sidan 5: Återkallelsegrunden ”skälig anledning” tar sikte främst på omständigheter som kan hänföras till innehavarens person och hans möjligheter att ta vård om vapnet (prop. 1990/91:130 s. 64).

Föreningstillhörighet

Sidan 6: Friheterna innebär en rätt att utan ingripande eller repressalier uttrycka åsikter, delta i demonstrationer och vara medlem i organisationer. Ett vapentillstånd kan således inte återkallas enbart på grund av en persons åsikter eller medlemskap i en politisk organisation eller deltagande i möten och manifestationer anordnade av organisationen.

Riskmiljö

Sidan 6: För att AA ska ha visat sig vara olämplig att inneha vapen krävs att han inte uppfyller de krav på laglydnad, omdöme och pålitlighet som bör ställas på en innehavare av skjutvapen. Det har inte gjorts gällande att AA gjort sig skyldig till någon brottslighet eller att det finns en risk för att han personligen kommer att missbruka sina vapen. Inte heller har det förts fram några konkreta omständigheter som talar för att hans engagemang i vit makt-miljön innebär en risk att han skulle förlora kontrollen över sina vapen och att de skulle missbrukas av någon annan. Det finns därför inte förutsättningar för att återkalla AA:s tillstånd att inneha
vapen. Överklagandet ska därför bifallas.

Domen i pdf-format

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin