Polisen försöker ljuga sig fria från ansvaret för västförbuden!

 

 

Kungsbacka

I en artikel rörande Kungsbacka kommuns västförbud ljuger närpolischef Christer Bartholdsson i ett medvetet försök att rädda ansiktet på polismyndigheten efter de sex olika förnedrande nederlagen vad gäller försöken att införa så kallade västförbud inom landets krognäring samt inom kommunala lokaler.

Bartholdsson säger att inga påtryckningar ligger bakom västförbudet inom krognäringen i Kungsbacka Kommun och att polisen inte har någon aktiv del i detta västförbud. Bartholdsson fortsätter därefter med att säga: ”Det är solklart. Det finns inte något i vår lagstiftning som stödjer att polisen ska styra vilken dresscode som gäller på krogen”.

Svart på vitt att polisen ljuger!

Så långt polisens version. Jag har nu för avsikt att lägga fram dokumenterbara bevis för att polisen har varit både en aktiv och även är den drivande parten när det gällt införandet av västförbud inom krognäringen i landet. Jag plockar ut några solklara fall där ingen som helst tvekan föreligger om vem som drivit frågan i avsikt att motbevisa Bartholdssons påstående och för att med fakta i botten påvisa att polisen nu försöker ljuga sig fria från ansvaret att landets kommuner infört lagstridiga västförbud!

Eskilstuna Kommun:

Kommunalrådet Jimmy Jansson åkte tillsammans med närpolischef  Liselotte Jergard runt till olika kommuner för att informera om västförbudet. Är det en handling som tyder på polisens oskuld i sammanhanget?

Artikellänk

Märkligt nog har ett flertal artiklar plockats bort från webben efter de senaste västdomarna.  En artikel som gett uderlag för att visa polisen lögner och som får redovisas via Eniro nyhetssökning istället är Polisen vill porta mc-gäng på krogen
Sök på: http://www.eniro.se/query?what=news&page=2&search_word=g%C3%B6ran%20kessel

På flera platser i landet har det inletts ett samarbete mellan polisen och restaurangägare, där ett syfte är att krogarna inte ska släppa in personer med kopplingar till kriminella mc-klubbar. – Vi tycker även krogarna i Eskilstuna ska agera så, säger polisens presstalesman Göran Kessel Tidningen Folket, 2009-03-07I ursprungsartikeln stod följande att läsa: ”Han berättar också att polisens jurister undersökt om det skulle vara en diskriminerande handling att vägra medlemmar i mc-klubbar att komma in på krogen. – Eftersom det här inte är en etnisk grupp är det inte olagligt för krogarna att neka de här personerna inträde förklarar Göran Kessel, dåvarande presstalesman för polisen.

Yttrandena talar ju för sig själv i detta sammanhanget om att det är polisen och inga andra som agerat för att få till stånd ett västförbud! Det kommunala västförbud i Eskilstuna kommun som nu avslagits i landets högsta rättsinstans i ärendet – Högsta Förvaltningsdomstolen!

Bortcensurerad länk:
http://folket.se/link.php?id=2422246&from=article&t=1409202120

Västra Götalands Polismyndighet:

Stabschefen för Västra Götalands Polismyndighet, Barbro Jönsson uttalade följande rörande västförbud i en GP-artikel i oktober 2010: ”När det gäller motorburna gäng med provocerande västar på sig inne på krogen lovar polisen att komma om krogägaren ringer. – Det finns lagstöd för att kräva att västarna ska av om det stör andra gäster, säger polisens chefsjurist Barbro Jönsson”.

I Luleå kommuns överklagande till Kammarrätten avseende Förvaltningsdomstolens upphävande av Luleå kommuns västförbud i kommunala lokaler anförde kommunen följande: Enligt riktlinjer utfärdade av Polismyndigheten i Västra Götaland 2009-12-21 kan bärande av väst bedömas som förargelseväckande beteende med hänsyn till att övriga gäster tar anstöt och/eller blir rädda. Detta är enligt polismyndigheten tillräckligt för att beteendet skall anses som förargelseväckande. Ingripande kan enligt polismyndigheten även ske med stöd av 13 paragrafen polislagen om någon inte lyder en uppmaning att ta av sig västen”.

Värt att notera i sammanhanget är även att Kammarrätten avfärdade och underkände Västra Götalands Polismyndigheters riktlinjer i sin helhet med uttalandet: ”Den grundlagsskyddade yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära en klädsel som visar gäng- eller grupptillhörighet. Enligt kammarrättens mening kan en åsikt som enbart tar sig uttryck i form av viss klädsel och som utvisar gäng- eller grupptillhörighet inte anses falla utanför skyddet för yttrandefriheten”.

Halmstad

Polismästare Anders Boode i Halmstad går ut och säger: – Om man går klädd i vad vi kallar ”kriminell mundering” är alkohollagen inte uppfylld. Kommer polisen på en krog med att servera en gängmedlem som bär de symboliska kläderna är det stor risk att serveringstillståndet ryker. Boode ser dock inga problem med det: – Vi har fört diskussioner med näringsidkarna i staden och det råder inga meningsskiljaktigheter mellan dem och oss, säger han. Då serveringstillståndet i och med polisyttrandet villkoras till att förbjuda krogar att servera personer iförda mc-västar kan ett sådant yttrande inte tolkas som något annat än ett olaga hot samt en olaglig begränsning av förenings- och åsiktsfriheten enligt Europakonventionen. Speciellt med tanke på att det saknas eroderligt positivt lagstöd för en sådan åtgärd!

Artikellänk:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10383370.ab

Örebro

Eva Rosengren, presstalesman hos DO, Dikskrimineringsombudsmannen säger: ”Men jag har förstått att i Örebro finns en uppgörelse mellan polisen och i varje fall vissa restauranger”. Därefter tar  Örebro polisens informationschef, Torbjörn Carlsson över och säger: ”Men för oss är det uppenbart att en krogägare har rätt att avgöra vem som ska släppas in förutsatt att det inte är i kollission med diskrimineringslagen. Att neka släppa in folk med Bandidosvästar är inte konstigare än att säga nej till en person utan slips på en krog med slipstvång…Det  samarbete polisen i Örebro och krogägarna nu har förekommer också i andra städer men är utformat på varierande sätt”.Bortcensurerad artikellänk:
http://www.na.se/artikel.asp?intID=1457928&insn=1

Går att återfinna via:
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=xvf79ggt&gInitPage=3 bläddra till sidan 6

I artikeln ”Örebros krogar sätter stopp för Bandidos” står följande att läsa: Med stöd av ett samrbete med polisen släpper krogarna inte in personer som man vet har koppling ill Bandidos…Men jag litar på Örebropolisen och det samarbete vi har, fortsätter han (Daniel Welin, personalchef på krogen Villa Strömpis). Torbjörn Carlsson, polisens presstalesman, vill inte beskriva hur samarbetet fungerar, mer exakt.

Bortcensurerad länk:
http://na.se/artikel.asp?intID=1457661

Slutsats

Polismyndigheterna runt om i landet har via samverkansavtal med kommunerna eller med direkta överenskommelser, med hot om indragna serveringstillstånd, med krognäringen varit den aktiva parten vad avser införandet av olika former av västförbud. När nu västförbuden underkänts på löpande band av domstolsväsendet drar polsien öronen åt sig och anammar istället den officiella förklaringen som närpolischef Christer Bartholdsson i Kungsbacka står för: ”polisen inte har någon aktiv del i detta västförbud. Och: ”Det är solklart. Det finns inte något i vår lagstiftning som stödjer att polisen ska styra vilken dresscode som gäller på krogen”.

Men det är en medveten lögn av polisen i avsikt  att rädda ansiktet och för att istället  flytta över ansvaret på kommunpolitikerna. Som ovan redovisats är det polismyndigheterna som varit den aktiva parten vid införandet av västförbuden och som nu också skall stå med såväl skammen som det övergripande ansvaret för att ha handlat och agerat i direkt strid mot svensk lagstiftning!

Märkligt många bortagna artiklar inom samma ämne och just de som pekar ut polisens ansvar i frågan. Ett sammanträffande eller vad tror ni med tanke på vad Christer Bartholdsson uttalar om att polisen inte tagit någon som helst aktiv del i västförbuden??

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin