• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen är en kriminell organisation som begår brott ”i organiserad och systematisk form som föregåtts av särskild planering”!

Polisen är en kriminell organisation som begår brott ”i organiserad och systematisk form som föregåtts av särskild planering”!

Scandbike2013A4b.PDF
Allt kärvare klimat för polisen

Klimatet för Svensk Polis blir allt kärvare emedan allt fler myndigheter, i allt fler fall, konstaterar att polisen systematiskt åsidosätter och bryter mot lagen. Vi ska här nedan lista sju olika exempel för att därefter dra de juridiska konsekvenserna av polisens konstaterade lagbrott!

1. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade i ärendet kring olaga registrering av romer  att polisen brutit mot lagen i inte mindre än 7 olika avsnitt: http://www.payback.name/?p=14249

– Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i ”Kringresande” är för
oprecist för att kunna ligga till grund för insamling och annan
behandling av personuppgifter. Följaktligen är inte heller kravet på
angivande av det närmare ändamålet med personuppgifterna uppfyllt.

– Det finns inte ett behov av en så omfattande registrering av
personuppgifter.

– Det saknas ett tillräckligt samband mellan den av polismyndigheten
angivna brottsligheten och ett stort antal av personuppgifterna.

– Tillgången till personuppgifter har inte begränsats till varje tjänstemans
behov.

– Ingen loggning har förekommit när personuppgifter har behandlats.

– Det går inte att avgöra om gallring har förekommit. Om gallring har ägt
rum har polismyndigheten i vart fall inte gallrat i tillräcklig utsträckning.

– Upplysningar om vilka personer som inte är misstänkta saknas.

2. För en tid sedan lämnade Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden vidare tre ärenden till åklagare om olaga inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation: http://www.payback.name/?p=14241

3. Polisen tvingas betala minst 4 miljoner i skadestånd till frihetsberövade bikers:
http://www.payback.name/?p=13578

4. Ett fenomen som för bikerkulturen ständigt är aktuellt är även polisens fotografering av person, västar m.m som endast får genomföras i samband med gripande och liknande åtgärder och i alla andra fall räknas som ett tvångsmedel som kräver de utsattas samtycke. Polisen har fällts och/eller kritiserats sju gånger i samband med JO- och JK-beslut för just olaga fotografering vilket visar på att polisens systematiskt genomdriver olaglig fotografering av bikerkulturens medlemmar.

JO-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

5. Ett anat ärende är fallet kring julfesten hos Punishers MC för inbjudna vänner och bekanta i december 2011. JO kritiserade i maj 2013 polisen för att på sju olika punkter brutit mot lagen! Se: http://www.payback.name/?p=10793

6. Ett ytterligare fenomen som pågått under mer än 20 års tid är polisens olaga kontroller utan lagstöd med medföljande registrering av fest- och evenemangsdeltagare i mc-sammanhang. Åtgärder som på grund av varaktighet i tiden och det kontinuerliga förfarandet inte kan sägas vara någonting annat än systematiskt, organiserat och ske med brottsligt uppsåt!

7. Efter att en norrlandstidning publicerat en längre artikelserie om en mc-klubb med en mängd utpekande av personer bombhotades en nyhetsredaktion. Misstankarna föll direkt på den nyligen medialt utpekade mc-klubben då den varit massmedialt hårt ansatt och därav ansågs ha motiv. När redaktionens dataexperter utredde hotet föll den riktiga bomben. Det var inte mc-klubben som bombhotat tidningen. Det var polisen!!
http://www.payback.name/?p=6963

Polisen utövar brott i organiserad och systematisk form som föregåtts av särskild planering

Brottsbalken 29:2 punkt 6 stadgar som följer: Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,

De ovan relaterade företeelserna och/eller ärendena påvisar direkt ett klart och tydligt ett systematiskt överträdande av lagen från polismyndigheternas sida! De begår således brott som utgör ett led i en brottslighet som utövas i organiserad och systematisk form. Polisens brottslighet uppfyller således kriteriet för brottslighet utövad i organiserad form och är därvid den enda organisation som i Sverige kan sägas utöva organiserad brottslighet samt falla under epitetet!

I två olika ärenden har polisen fastslagits ha brutit mot lagen inte mindre än sju gånger i vardera ärendet! Polisen har därutöver inte en gång, inte två gånger, utan hela sju olika gånger brutit mot fotograferingsförbudet trots att de vid varje tillfälle kritiserats av JO/JK. Likväl har de således fortsatt att överträda och bryta mot lagen och därvid uppvisat ett totalt förakt för svensk lag.

I alla dessa fyra ärenden är det polisen som myndighet och organisation som brutit mot lagen. Brottsligheten utövas efter direktiv uppifrån högsta toppen och är sanktionerade av högsta polisledningen.

Det är således inte frågan om enskilda polismäns brott utan det är organiserade, sanktionerade och systematiska brott begångna av polisen såsom myndighet och organisation!!

Polisen har således som organisation beslagtagits med organiserad och systematisk brottslighet och de har även begått brotten såsom organisation i motsats till den brottslighet som förekommer  inom mc-världen där enskilda individer begår brott utan koppling till klubbarna vilket all seriös forskning och fakta, såsom exempelvis Brottsförebyggande Rådets, stödjer och fastslagit! 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin