Payback måste stå upp för allas fri- och rättigheter! Del 2/2

Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Enligt grundlagen är alla människor lika mycket värda och äger samma fri- och rättigheter!

OBS! Läs denna text noggrant och läs hela texten för att förstå sammanhanget!

Grundläggande för all kamp för mänskliga fri- och rättigheter, varav bikerkulturens kamp för sina fri- och rättigheter inordnas, är grundsynen att alla människor är lika mycket värda och har rätt att behandlas lika.

Ledstjärnan för allt arbete för mänskliga fri- och rättigheter måste tvunget vara Grundlagens skrivning, i Sverige uttryckt i Regeringsformen 1:2 enligt följande: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet… Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv… Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 

Payback driver juridiska ärenden för personer/klubbar med bikertillhörighet!

Payback Sverige har definierat sin verksamhet enligt följande: Payback Sverige är en officiell riksorganisation för bikers rättigheter med ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Payback Sverige driver således juridiska ärenden endast för personer eller klubbar med bikertillhörighet! Inget annat!

Medialt måste Payback stå upp för allas rättigheter och påvisa myndigheters övergrepp gentemot alla om de har betydelse för bikerkulturen! 

Låt oss börja med att fastslå en sak. Paybacks styrelse är lika lite som en bikerklubb bestående av personer med samma åsikter om företeelser utanför bikerkulturen. Vi är alla individer som genomsyras av en gemensam tro för det vi står för och slåss för – bikers fri- och rättigheter. Allmänpolitiskt och i övriga frågor spänner dock våra åsikter över hela registret vilket jag personligen ser som en fördel arbetsmässigt istället för en nackdel då det ger oss en bredare syn och grund att arbeta utefter. 

Ska Payback och bikerkulturen ha och kunna vinna nödvändigt förtroende utanför bikerkuturen måste vi däremot medialt stå upp för allas lika rättigheter i frågor där andra grupper på samma vis som bikers  utsätts av myndigheters åtgärder. Vi kan helt enkelt inte med förtroende hävda att polisen bryter mot lagen när de kontrollerar bikers men se genom fingrarna när samma fenomen drabbar exempelvis papperslösa. Om vi hävdar lagen ska gälla lika för alla inklusive bikers måste vi anse samma fenomen vara lika fel oavsett vem det drabbar.

Att tro att vi kan vinna förtroende från media och allmänhet om vi accepterar att polis och myndigheter exempelvis olagligt kontrollerar en annan grupp än bikers utan lagstöd och samtidigt begär att myndigheterna ska upphöra med samma kontroller riktade mot bikers låter sig helt enkelt inte göras. Då framstår vi som de hycklare vi i sådana fall är och inget annat. Vi har då också förbrukat organisationens förtroende under lång tid framöver vilket bikerkulturen  i sin tur tar skada av då vi ej kan företräda kulturen på effektivaste sätt. Vi kan därför inte göra skillnad.

Payback kan inte göra skillnad! För det finns ingen skillnad!

Vi kan inte göra skillnad för det finns ingen skillnad. Grundlagen gäller för allt och alla! Så antingen står vi upp för allas lika rättigheter att slippa bli kontrollerad utan lagstöd, slippa få razzior utan lagstöd eller utsättas för polisövervåld med mera eller har vi för alltid förbrukat förtroendet gentemot allmänhet och/eller media.

Vi är ju vid olika behandling inte bättre än våra motparter. Vi blundar då för det uppenbart felaktiga. Vi står upp för bikers rättigheter att slippa bli utsatta för åtgärder där inget lagstöd existerar men accepterar samma företeelse om det drabbar andra grupper.

V måste stå upp för att fel är fel oavsett vem det drabbar! Även om vi alltid är bikers måste vi peka på när polis och myndigheter gör samma fel mot andra parter. Det ligger även i vårt uppenbara intresse som bikers då antalet myndighetsövergrepp därvid blir större och vi kan då lättare påvisa det felaktiga i utövandet och åtgärderna.

Vi kan inte lämpa över förföljelserna på andra grupper! Det slår ofelaktigt tillbaka!

Vi kan inte heller lämpa eller skjuta över den förföljelse som pågår mot mc-klubbar på andra grupper. De lagar som stiftas och de åtgärder som tillåts mot en grupp kommer i ett senare skede att användas mot andra och flera grupper. Det är därför det är så viktigt att stå upp för fri- och rättigheter och aldrig tillåta att de grundlagsfästa friheterna begränsas eller inskränks för någon enda grupp. För det kommer att slå tillbaka lär oss historien.

De lagar som införs är permanenta. Lagarna kommer till genom att vissa grupper anklagas vars frihet och rättigheter kränks vid införandet men lagarna kommer längre fram att finnas kvar och därvid användas mot andra grupper i sin tur. Vi förlorar alla vår frihet och våra rättigheter om en grupp förlorar dem. Å har vi skjutit över ansvaret på andra grupper slår fällan åter strax igen och vi kommer likväl längre fram, neråt vägen att fångas i samma fälla som andra grupper då redan gjort.

För så fungerar en demokrati på sluttande plan. Ingen kan vinna om inte alla grupper som slåss för samma fri- och rättigheter vinner. På samma vis gäller också att alla förlorar om en enda grupp förlorar sin frihet! Olika grupper slåss därför på var sitt håll tillsammans för upprätthållandet av en demokratisk statsbildning oavsett grupptillhörighet, kulturtillhörighet eller politisk tillhörighet å vi måste vr och en på sitt håll stå upp för allas fri- och rättigheter oavsett personliga åsikter och oavsett vad vi som grupper anser om varandra. Vi vinner eller förlorar gemensamt det demokratiska samhället!

Förtydligande: Denna text innebär inte att vi kommer att driva juridiska ärenden för andra grupper. Det kommer vi inte! Payback är och förblir för endast för bikerkulturen!

Denna text innebär inte heller att vi mer än undantagsvis, vid farlig lagstiftning eller vid systematiska övergrepp på grupper och ej på individbasis, kommer att rapportera om företeelser utanför bikerkulturens ramar. Detta ställningstagande ska ses principiellt och övergripande. 

Det finns alltid en större bild gömd inom varje liten bild

Länk till del 1/2:
http://www.payback.name/?p=14194

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin