Payback och Wheel Legs MC JO-anmäler Polisen!

Payback fortsätter göra det jobbigt för landets Polismyndigheter att kränka bikerkulturens lagstadgade fri- och rättigheter!

På uppdrag av Wheel Legs MC JO-anmälde Payback Sverige idag Polisen i Simrishamn samt Polismyndigheten i Skåne.

JO-Anmälan avser:
– Trakasseri, olaga masskontroller, negativ särbehandling
– Brott mot Yttrandefriheten och Föreningsfriheten enligt Regeringsformen och Europakonventionen
– Brott mot Polislag (1984:387) paragraf 22
– Olaga intrång alternativt olaga husrannsakan
– Brott mot den för polisverksamheten styrande behovs- och proportionalitetsprincipen

Händelseförlopp

Wheel Legs MC arrangerade den 28 maj 2011 Österlen Rumble Run. Ett mindre så kallat mc-run med cirka 30 deltagare. Tidpunkten för mc-runet var en lördag förmiddag.

Polismyndigheten mobiliserade i samband med arrangemanget stort och skickade en piket, som stationerade sig invid klubbhuset samt bevakade arrangemanget med sammantaget 14 patruller, inalles 27 polismän.

Piketen trängde in cirka 150meter på privat område utan att i förväg ha inhämtat tillstånd från fastighetsägaren. Alla ut- och infarter till klubbhuset och samlingsområdet spärrades av och samtliga deltagare utsattes för systematiska alkoholtester och fordonskontroller.

Vissa polispatruller placerades strategiskt ut i och runt Simrishamn för ytterligare kontroller. I samband med kontrollerna kontrollerades och registrerades även samtliga deltagares identitet.

Saken

I det anmälda fallet genomför polisen i Simrishamn en mot polislagen stridande masskontroll av deltagarna i ett mc-run. Kontrollåtgärderna kan inte utefter någondera, av de i polislagen specificerade grunderna för ett legalt verkställande av en sådan åtgärd, hävdas ske i enlighet med vare sig polislagen eller annan lag eller förordning.

Inga konkreta brottsmisstankar mot enskild person föreligger, inga skäl för husrannsakning och inga trafikregleringsanledningar kan föreligga då åtgärden avser samtliga deltagare och sker före starten av runet.

Polisens piket tränger också in cirka 150 meter på privat område och kvarstannar. Polisen har i förväg inte inhämtat något som helst tillstånd från fastighetsägaren varför polisens agerande inte kan bedömas som någonting annat än såsom olaga intrång och/eller olaga husrannsakan.

Polisen i Simrishamns beslut att skicka 27 polismän för att kontrollera 30 deltagare i ett mindre mc-run på en lördagförmiddag, strider mot och överträder grovt den för all Polisverksamhet styrande behovs- och proportionlitetsprincipen. I detta fallet kostade den cirka tre timmar långa insatsen Sveriges skattebetalare ett belopp av 920 kr/resurstimme x 27 polismän x 3 timmar = 74 520 kr eller 2 484 kr per deltagare.

Ställs nämnda kostad mot utfallet, noll konkreta brottsmisstankar, kan inte åtgärden ses som annat än trakasseri, förföljelse och negativ särbehandling på grund av förenings- och subkulturstillhörighet vilket strider mot samtliga lagparagrafer anmälan hänvisar till.

I Svensk Lagstiftning såväl som i Europakonventionen saknas alla former av stöd eller bemyndigande i lag för masskontrollinsatser såvida inte åtgärden grundas på konkreta brottsmisstankar. Kontrollen är negativt särbehandlande och utgör en otillåten begränsning såväl som inskränkning av de fri- och rättigheter som uppställs i såväl Svensk grundlag som i Europakonventionen. Kontrollen är således olaglig och bör som sådan behandlas i anmält ärende och föranleda åtgärder utefter yrkandena i skrivelsen.

Polismyndigheterna i Sverige har även länge sett kontroller och registrering av deltagare i skilda mc-arrangemang såsom ett viktigt utrednings- och spaningsinstrument mot mc-miljön. Det finns dock inget stöd för eller bemyndigande i lag för dylika åtgärder varför de till formen är olagliga och utgör otillåtna begränsningar och inskränkningar av såväl Regeringsformens som Europakonventionens stadgade föreningsfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet. Då åtgärden således saknar all form av lagstöd yrkar jag därför att åtgärden skall beivras enligt ovanstående yrkanden samt förklaras otillåten för framtida bruk.

Jag yrkar därför att JO utefter de ovan uppräknade yrkandena prövar såväl polisen i Simrishamns agerande som Polismyndigheten i Skånes och Sveriges Polismyndigheter i stort och deras agerande, i samband med såväl det specifika fallet, som kontroller av personer och klubbar inom mc-miljön överhuvudtaget.

———————————————————————————————————————————

Allmän information om Polislagen och Behovs- och Proportionalitetsprincipen

Polislagen

22 § En polisman får stoppa ett fordon eller annat transportmedel

1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott,
2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning,
3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller
4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet. Lag (2002:577).

Behovs- och Proportionalitesprincipen

Alla polisiära ingripanden skall grundas på den så kallade behovs o proportionalitetsprincipen. Den skada som drabbar den enskilde skall stå i proportion till behovet att utföra en viss åtgärd. I dessa fall är alltså resultatet av åtgärden avgörande för vilka resurser som får tilldelas. Av de åtgärder som polisen får använda skall det också enligt proportionalitetsprincipen användas det alternativ som ger minst skada för den enskilde.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin