Öppet brev till Justitieminister Beatrice Ask

Nedanstående brev har idag, tisdagen den 22 mars, skickats till Justitieminister Beatrice Ask via mejl:


1.
Polismyndigheten Värmland har i två olika omgångar kring ett pågående rättsfall i Värmland ställts inför frågan vilket underlag polismyndigheten har för att använda begreppet ”kriminella mc-gäng”. I yttrandet i Förvaltningsrättens mål nr 386-10, svarar polismyndigheten i Värmland följande på frågan utefter vilket underlag polisen begagnar uttrycket ”kriminella mc-gäng”: ”Polismyndigheten har använt begreppet ”kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”. 

I Kammarrätten, mål nr: 4450-10, ställs polismyndigheten ännu en gång inför frågan om vilket underlag polisen har för användandet av begreppet ”kriminella mc-gäng”. Svaret blir som följer:Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

Anser du, såsom Sveriges Justitieminister, att det är korrekt av polismyndigheterna att begagna ett så svårt stigmatiserande uttryck såsom ”kriminella mc-gäng” när det enda underlag polismyndigheterna, ställda inför frågan i domstol, kan presentera är att uttrycket används på grund av allmänt språkbruk, att begreppet är sedvanligt språkbruk samt att uttrycket är vad polismyndigheten valt att kalla mc-klubbarna för?

2.  Brottsförebyggande Rådet kom 1999 med rapporten ”MC-Brott 1999:6” i vilken fastslogs att kriminaliteten inom mc-miljön är ett resultat av enskilda individers gärningar som inte kan härledas till klubbarna.
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=99062318120.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050124/f6dbda9ec98d5595541ead6e4a71a8c5/99062318120.pdf

Lars Korsell, Chef för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet på Brottförebyggande Rådet (Brå), uttalade så sent som den 11 oktober 2010 i samband med en intervju i Upplandsnytt: – Vår bild är nog den att de här mc-gängen är inte kriminella organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns personer i gänget som är involverade i kriminalitet.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4090647

Lena Melin, analytiker vid Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) fastslog i december 2009: – Men det finns inte några kriminella mc-klubbar, det finns möjligtvis kriminella medlemmar i mc-klubbarna.
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.1648795-mc-klubbs-intresse-skapar-stor-forvaning-hos-polisen

Statens offentliga utredningar, SOU 2000:88. Den s.k. kriminaliseringsutredningen som förutom direktivet att utreda huruvida framförallt mc-klubbar och rasistiska organisationer skulle förbjudas också utredde huruvida brottsligheten var styrd av organisationerna, fastslog på Sidan 87: ”Det finns inga belägg för att brottsligheten är organiserad i den meningen att brotten skulle begås för mc-klubbarnas räkning eller på order uppifrån. Brotten begås av en eller flera medlemmar för egen räkning, ibland i samarbete med personer utanför mc-miljön”
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf

Varför väljer Regering och Justitieministern systematiskt att bortse från Kriminalunderrättelsetjänstens och Statliga utredningars slutsatser likaväl som forskningsmässiga rön och grunder ovan, i det att Ni dels själva framhärdar och dels tillåter Svenskt Polisväsende, att ideligen i media såväl som i interna rapporter, istället driva den ogrundade tesen att vissa mc-klubbar är ”kriminella organisationer” och/eller ”Kriminella mc-gäng”?

Frågan är central, avgörande och ytterligt intressant med tanke på att vare sig regeringens, justitiedepartementets eller Rikspolisstyrelsens kategorisering av mc-klubbarna bygger på vare sig faktamässiga eller forskningsmässiga rön.

3. Är du som Justitieminister beredd att medverka till att i nästa regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen ge direktiv om att polismyndigheterna måste ändra inriktning på arbetet mot Sveriges mc-klubbar på ovanstående redovisade fakta- och forskningsmässiga grunder?

Är du beredd att som Justitieminister istället ge Rikspolisstyrelsen ett uppdragsdirektiv som innefattar ett arbete mot lagföring av enskilda individers brottslighet inom mc-miljön, istället för att som idag inriktas på och mot mc-klubbarna, som enligt tillgänglig fakta och forskning inte vare sig utgör kriminella organisationer eller har del i en individbaserad brottslighet eller av brottsutbytesförtjänst inom miljön?

Jag emotser ett skriftligt svar, per mejl eller via vanlig postgång, på ovanstående frågor inom kort. Jag garanterar att svaren kommer att publiceras i helt oredigerat skick!

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

E-post: peter@payback.name

Nättidningen Payback
c/o Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 KRISTIANSTAD

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin