• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om det allvarliga rättsläget kring kriminalisering av mc-klubbar i olika länder!

Om det allvarliga rättsläget kring kriminalisering av mc-klubbar i olika länder!

Scandbike2013A4b.PDF

Idag ska vi titta lite närmare kring rättsläget i olika länder kring bikers och bikerklubbars möjlighet att verka för att skapa medvetenhet om vad som riskerar ska hända i Sverige om vi slår oss till ro och inte hela tiden för kampen för bikers fri- och rättigheter.

Maffiaparagraf

För kuriositetens och jämförelsens skull, även om det inte har ett dugg att göra med bikers, startar vi vår resa med att kolla på maffian och Italien. I Italien finns nämligen en lagparagraf som heter 416 bis som rör maffiaanslutning. Den handlar om när tre eller fler personer “drar nytta av den skrämmande makt som utgår från själva sammanslutningen” och slår fast att en person som är medlem i en sådan maffiaorganisation ska dömas till fängelse mellan fyra och nio år. Lagen säger vidare att straffet skärps ytterligare upp till 15 år om organisationen är beväpnad. Paragrafen kan sägas vara av abstrakt natur då den inte relaterar till en faktiskt utförd handling.
Källa: Boken Camorra av Thomas Lappalainen, sid 135, 136 och 207

Australien och Tyskland

I vissa stater i Australien har delstatsregeringen genomdrivit lagar som utefter hemliga bevis framlagda av polisen kriminaliserat en rad klubbar utan att de haft möjlighet att gå i svaromål i domstol.
Se: http://www.payback.name/?p=14523 

I Tyskland har tyska politiker förbjudit ett antal avdelningar av Hells Angels MC. Den lagstiftning som används idag och som användes tidigare för att förbjuda HAMC Hamburg och HAMC Düsseldorf instiftades av tredje riket i syfte att terrorisera studentrörelser, fackföreningar, politiskt oliktänkande och andra obekväma medborgare. Det är också samma lagstiftning som möjliggjorde ariseringen där bl.a. egendom togs från dess rättmätiga ägare.

Lagen är uppdelad i två delar där den ena delen, den administrativa delen, är politiskt styrd och den andra delen, den rättsliga delen, prövas av domstol precis som övriga lagar.

Den administrativa delen av lagen innebär att politiker fattar ett beslut, till exempel om förbud av en viss sammanslutning av medborgare eller om konfiskerande av viss egendom, som omedelbart vinner laga kraft, och blir verkställbart. Beslutet prövas inte i domstol kan heller inte överklagas.

Se: http://www.payback.name/?p=8782

Danmark

I Danmark har det lagts förslag om bland annat fördubblade straffsatser för bikers samt utan möjlighet till frigivning i förtid. Det finns också förslag om att förbjuda bikers att uppehålla sig i klubblokaler samt flera andra lagar som ligger under “Rockerloven”:
Se: http://www.payback.name/?p=12539 och http://www.payback.name/?p=14559

Sverige

Statlig kriminaliseringsutredning

I Sverige har staten företagit en utredning om att kriminalisera organisationer, SOU 2000:88. Utredningen avvisade möjligheten att kriminalisera organisationer utefter bland annat följande argument: Sidan 87: “Det finns inga belägg för att brottsligheten är organiserad i den meningen att brotten skulle begås för mc-klubbarnas räkning eller på order uppifrån. Brotten begås av en eller flera medlemmar för egen räkning, ibland i samarbete med personer utanför mc-miljön”.
Se: http://www.payback.name/?p=13340

Rambeslut mot organiserad brottslighet – avvisade legaldefinition

I Rambeslut mot organiserad brottslighet fick olika remissinstanser fått ge sin syn över om Sverige ska införa en legaldefinition för vad som utgör en kriminell organisation i Ju2008499L5. Regeringen avvisade möjligheten att införa en legaldefinition av en kriminell organisation av två orsaker.

1. Advokatsamfundets remissvar som bland annat innehöll följande skrivningar: ”Advokatsamfundet är starkt kritiskt till att över huvud taget kriminalisera ett deltagande i en kriminell organisation som sådant. Mot bakgrund av den mötes- och föreningsfrihet som råder i vårt land under skydd av regeringsformen, är det högst anmärkningsvärt att ett deltagande i sig, utan något individuellt brottsligt agerande, skall vara kriminaliserat…För det fall begreppet ”kriminell organisation” skall förstås så att en sammanslutning skall betraktas som en sådan organisation oavsett om brott inte begåtts genom organisationens försorg, ens på planeringsstadiet, skulle detta i så fall innebära ett krav på kriminalisering som avviker från svensk rättstradition och en utvidgning som måste ifrågasättas i ljuset av regeringsform och Europakonvention.

2. Regeringens egen slutsats kring begreppet legaldefinition: Någon legaldefinition av begreppet kriminell organisation finns inte i svensk rätt. Rambeslutet kräver inte heller att det införs en sådan. Inte heller av andra skäl finns det anledning att i svensk rätt införa en sådan definition.

Se: http://www.payback.name/?p=8834 och http://www.payback.name/?p=9288

Ledande person

Hösten 2014 lade en utredning fram förslaget om att kunna döma ledande personer i en sammanslutning: För underlåtenhet att hindra brott ska också, i de fall det är särskilt angivet att underlåtenhet att avslöja brott är straffbelagt, dömas den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och underlåter att hindra ett förestående eller pågående brott inom ramen för sammanslutningen. Något förslag från regeringen har ännu inte lagts kring ledande person m.m.

Se: http://www.payback.name/?p=14108

Slutsats

I flera länder har således införts förbud mot mc-klubbar utefter beslut i domstol eller av politiker utan att beslutet kunnat överklagats eller genom rättsförhandlingar där bevisen varit hemligstämplade. Detta har skett i Australien och Tyskland. I Danmark har åtskilliga mycket inskränkande lagar redan införts införts riktade mot bikerklubbar (rockerloven) och flera andra förslag finns om att göra livet såsom bikers väldigt mycket svårare.

I Sverige har hittills regering och riksdag hittills besinnat sig och stått upp för rättssäkerheten och emot polis, medias och allmänhetens tryck om att införa rättsupphävande lagar gentemot bikers. Starka krafter är dock hela tiden i arbete och trycker på för hårdare lagstiftning mot bikers. Så vi kan inte slå oss till ro! Vi måste fortsätta att upplysa media, allmänhet och politiker om att bikerklubbar inte är kriminella organisationer samt att driva det planerade övergripande Payback-ärendet som avser just en prövning av begreppet “kriminella mc-gäng” innan ett förslag eller domstolsbeslut, som i Tyskland och Australien, obstruerar vidare juridiska kampmöjligheter.

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin