Omkring EU:s definition över organiserad brottslighet! Del 4

org_brott
EU:s definition över organiserad brottslighet

För att kunna bemöta anklagelser omkring kriminella mc-klubbar samt organiserad brottslighet utövad i klubbregi måste vi tvunget gå igenom alla aspekter i saken och sätta in dem i sitt sammanhang. Idag tittar vi därför på EU:s definition över organiserad brottslighet och dess aktualitet i sammanhanget.

Polisen använder sig av EU:s definition för organiserad brottslighet för att kriminalisera mc-klubbar samt såsom ett lagstöd för de åtgärder och insatser de riktar mot mc-klubbar. Värt att notera redan här är att en definition i sig alldrig kan grunda underlag för lagstöd. Det krävs ytterligare och specifik lagstiftning för att ge polisen nödvändigt lagstöd för åtgärder och insatser!

Problemet med EU.s definition är i huvudsak tre:

– Definitionen träffar genom sina vida kriterier ett mycket stort urval av grupper och kollektiv som synes på ovanstående bild där både Polisen själva samt en organisation som Greenpeace via sina aktioner skulle kunna kriminaliseras via definitionen. Vidare kan ungdomsgäng som under en tid rånar jämnåriga på mobiltelefoner inräknas. En konstellation som samlas för att planera och utföra exempelvis ett större rån samt många andra former av gatugäng med flera kunna definieras såsom kriminella organisationer.

– Enligt definitionen räcker det med att tre personer samarbetat vid en brottslig gärning för att definitionen ska träda i kraft om de därutöver har en kontinuitet i verksamheten över tid, begår allvarlig brottslighet samt strävar efter makt/vinning samt förutsatt att ytterligare två kriterier kan uppfyllas.

Det innebär att om exempelvis tre personer ur en större grupp såsom i ett bolag, en förening eller sammanslutning medverkar vid en brottslig gärning utan andras vetskap inom den större gruppen kan hela gruppen, inklusive alla ovetande, bli föremål för en kriminalisering med alla dess följder.

I betänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63), sidan 45, uttalades följande kring EU:s definition över organiserad brottslighet som direkt påvisar att den alltför vida definitionen omfattar närmast all form av brottslighet som utövas av två personer eller fler vilket gör definitionen oanvändbar: Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma (Brå 2012:13 s. 332).

– Definitionen är avvisad och inte antagen av regeringen och Sverige som nation. Ett faktum vi återkommer till i en senare artikel.

Systemhotande brottslighet

Vad skulle ni kalla en organisation som

– Bombhotar en mediaredaktion?

– Styr landets mediarapportering?

– För register över hela grupper av människor utan att brottsmisstankar eller lagstöd föreligger?

– Systematiskt stoppar och kontrollerar hela grupper av personer utan någon form av lagstöd?

– Inleder och fortsätter trakasseringar och förföljelser av en hel grupp av människor utan att en enda dom eller ett enda brott registrerats på någon i gruppen när förföljelsen inleddes?

– Gör tillslag mot en mc-klubbs julfest med inbjudna vänner och grovt misshandlar ett antal personer varav flera kvinnor och minderåriga barn?

– Genomför husrannsakningar utan lagstöd med inslag av mycket grovt våld, skadegörelse m.m?

– Systemtiska kontroller av ett helt kollektiv utefter en störa-och-förstöra-taktik som helt saknar lagstöd och därvid laglighet?

Lägger man ihop brottsligheten framträder en bild av en hänsynslös brottsorganisation kallad polisen

Tar man företeelserna en och en kan kanske händelserna ursäktas och skylas över såsom misstag eller fel i arbetet. Men, lägger man dem tillsammans så tonar en helt annan bild fram. En bild av en hänsynslös brottsorganisation som inte skyr några medel och som systematiskt sätter sig över allt vad lag och ordning säger. Och, allvarligast av allt: I motsats till mc-klubbar, som ofta felaktigt utpekas såsom brottliga organisationer, är polisens brottslighet inte betingad av enskilda individer som begår brott vilket bevisligen är fallet vad gäller gäller mc-klubbar, utan polisens brottslighet är beslutad, sanktionerad, planerad och verkställd av polisorganisationens yttersta företrädare och högsta chefer varför de begås av organisationen som sådan! Det innebär att Polisen förutom olika lösa nätverkskonstellationer av i regel relativt tillfällig natur, är den största, mäktigaste och kriminellaste organisation som existerar och någonsin har existerat i Sverige!

En mängd av dessa uppräknade gärningar som polisen gör sig skyldig till är så kallade systemhotande brott av en mycket allvarlig karaktär.  Brottsliga handlingar som ingen annan organisation tidigare utfört i landet. Det handlar då bland annat om att bombhota en mediaredaktion, att registrera hela grupper av personer utan att ett konkret brott föreligger som utgångspunkt samt att organisationen utbildar, styr och håller informationsmöte om vad och hur landets press ska skildra en viss grupp av personer?

Läs igenom materialet från alla länkarna nedan och bilda er en egen uppfattning om !

G W Persson bekräftar förekomsten av ett olagligt bikerregister:
http://www.payback.name/?p=11750

Polisen bombhotar NSD-redaktionen:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bombhotet-kom-fraan-polishuset-enligt-utredande-aaklagare-515238

Beviset för att polisens bikerjakt inte har ett dugg med kriminalitet att göra:
http://www.payback.name/?p=11643

Polisen styr och utbildar media:
http://www.payback.name/?p=11591

Om polisens olagliga och brutala husrannsakningar:
http://www.payback.name/?p=11778

Bevis för polisens olaga kontroller och registreringar:
http://www.payback.name/?p=11657

Störa och förstöra taktiken är olaglig:
http://www.payback.name/?p=11856

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin