Nyttig info: OM Ideella föreningar som exempelvis bikerklubbar!

Bakgrund

Då vi relativt ofta får frågor om det juridiska regelverket kring bildandet av mc-klubbar staplar vi i enklad form upp vad som gäller gentemot lagar och myndigheter nedan. Nyttig info!

Bikerklubbar är ideella föreningar till sin uppbyggnad

Bikerklubbar är till sin uppbyggnad, struktur och form ideella föreningar. De har regler/stadgar, styrelse och en fast struktur.

Vad gäller då för ideella föreningar?

I motsats till exempelvis ekonomiska föreningar så finns det ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar rörande till exempel hur föreningar ska verka eller vara utformade.

En ideell förening behöver inte registreras men kan behöva registrera sig under vissa villkor, se nedan.

En ideell förening bildas på ett konstituerande möte där beslut fattas om att bilda förening, anta stadgar och välja styrelse.

I stadgarna ska framgå föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas.

I stadgar bör följande finnas med:

 • föreningens namn
 • sätesort, det vill säga den ort där styrelsen finns
 • ändamål
 • regler för hur verksamheten ska bedrivas
 • regler för medlemskap och uteslutning
 • uppgift om beslutande organ
 • regler för rösträtt och beslutsfattande
 • bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande och så vidare
 • verksamhetsår och räkenskapsår
 • bestämmelser om revisor eller revisorer (antal, hur de utses och så vidare)
 • regler för ändring av stadgarna
 • regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar.

Det kan också vara bra att ha med:
– vad som gäller för medlemsavgifter
– regler för kallelse till möten
– när årsmöte ska hållas
– vilka frågor som ska behandlas på ett årsmöte
– under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas.

Se riksidrottsförbundets stadgemall för hjälp med utformning av stadgarna. Använd stadgarna som mall och välj ifrån och lägg till egna stadgar och formulera utefter ert behov. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/stadgar-och-regelverk/stadgemall-for-idrottsforeningar-version-2018-08-22.pdf?w=900&h=900

När föreningen beslutat bilda föreningen, antagit stadgar och valt en styrelse är föreningen en juridisk person. Det innebär att föreningen fått rättskapacitet och därmed kan teckna avtal, ha anställda, äga saker samt vara parti rättegång.

Om registrering, organisationsnummer, momsregistrering, varumärkesskydd, moms m.m. 

Här nedan informerar vi kortfattat om ett flertal företeelser och länkar till blanketter och fördjupad information. Från många sidor som länkas till kan ni därefter klicka er vidare till ytterligare information under samma punkt.

Om föreningen ska hyra en lokal, skaffa bankkonto, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt företag eller
kommuner kan föreningen behöva ett organisationsnummer vilket du ansöker om hos Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html

Om föreningen ska bedriva verksamhet som innebär att föreningen ska erhålla eller betala moms behöver föreningen registrera sig för moms på Skatteverket:  https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/momsregistrering/registreradigformoms.4.deeebd105a602bfe38000256.html

Om föreningen ska bedriva någon form av näringsverksamhet ska du anmäla föreningen till Bolagsverket för att få skydd i länet för namnet på föreningen. Du kan också skydda namnet i fler län för 900 kr/län: http://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ideell/starta/namn-1.2921

Ska föreningen bedriva näringsverksamhet behöver föreningen registrera sig hos Bolagsverket: Registreringsblankett: https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.290!/Menu/general/column-content/pdfFile/905.pdf

Läs mer om näringsdrivande förening och vad som gäller: http://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ideell/vad-1.2917

Ett alternativ till att skydda namnet på föreningen är att istället betala lite mer men då få skydd för både nman och logga över hela landet på en gång. Ett varumärke (logotyp) är ett ord eller en symbol som används som kännetecken för en vara eller tjänst. Till skillnad från föreningsnamnet kan varumärket bestå av både ord och figur (symbol). Se Varumärkesskydd: https://www.prv.se/sv/varumarke/guide-infor-varumarkesansokan/

Läs även Om skattefria inkomster för en ideell förening: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/inkomstersomkanvaraskattefriaienideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028681.html

 

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin