• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige har nu anmält Polismyndighetens registersamlingar rörande misstankar och antalet bikers!

Payback Sverige har nu anmält Polismyndighetens registersamlingar rörande misstankar och antalet bikers!

Bakgrund

Payback Sverige har lämnat in nedanstående yrkan om granskning av legaliteten kring Polisens registersamlingar till Datainspektionen. Anmälan har fått diarienummer: DI-2018-22169.

Begäran om granskning av legaliteten i Polisens registersamlingar

Vi yrkar på att Datainspektionen granskar legaliteten kring de uppgiftssamlingar som av Polismyndigheten överlämnats till Institutet för framtidsforskning för att bilda underlag för Institutets rapport: Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige.

Sakskäl

Antalet ogallrade uppgifter i misstankeregistret

På sidan 45-46 i rapporten framgår följande uppgifter:

Under åren 1995 till 2016 finns det totalt 9 090 631 brottsmisstankar registrerade i misstankeregistret, fördelade på 1 428 381 individer.

Under åren 2011 till 2016 är totalt 3 070 683 brottsmisstankar registrerade i misstankeregistret, fördelade på 607 606 individer.

Med tanke på de regler som föreligger för gallring i misstankeregister som framgår ur Lag (1998:621) om misstankeregister, 13:e paragrafen bedömer vi det som helt osannolikt att så många registeruppgifter kan utlämnas trots gallringsreglerna. Storleken på det utlämnade misstankeregistret måste innebära att Lagen om misstankeregister, 13.e paragrafen inte iakttagits och att Polismyndigheten inte har gallrat ut uppgifter utefter lagens krav.

Antalet misstankar i registret skulle vidare direkt påvisa ett väldigt stort antal pågående förundersökningar som ej lagts ned eller lett till åtal under väldigt långa tidsperioder.

Antalet personer påvisar åsiktsregistrering

I rapporten anges även att de uppgiftssamlingar som Polismyndigheten överlämnat till Institutet innehåller 5 693 personer anknutna till vad rapportförfattaren valt att kalla ”mc-gäng”.

Vi har som riksorganisation för bikers rättigheter gjort en generös beräkning av antalet personer förekommande i bikerregistret och konstaterat att högst 3 265 personer förekommer i hela bikermiljön. Då inkluderas ändå samtliga klubbar inom Sverigemodellen 255 stycken samt även ryggmärkesklubbarna utanför modellen, cirka 60 st.

Har polismyndigheten således överlämnat material över bikerkulturen innefattande 5 693 personer så innebär det i sig ett bevis för olaga åsiktsregistrering av det totala antalet personer i och ikring bikerkulturen. Det innebär att Polismyndigheten har fört ett register av såväl bikers som deras anhöriga såsom partners och barn. Ett register som med andra ord uppbyggts utefter samma illegala principer som det tidigare olagligförklarade registret över romer. Ett register som också byggde på släktskap och ej på grund av misstänkt brottslighet.

Vi har nu redovisat omständigheterna kring registersamlingarna som överlämnats av Polismyndigheten och yrkar ännu en gång på att Datainspektionen granskar legaliteten i utpekade registersamlingar.

Rapporten

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin