• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • MC-väst förbjuds inte under rättsförhandlingar! Regeringen går på Paybacks linje!

MC-väst förbjuds inte under rättsförhandlingar! Regeringen går på Paybacks linje!

Bakgrund

Under fjolårshösten påbörjades den statliga utredningen Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46). Payback Sverige insände ett remissyttrande i del Ju2017/04740/DOM, i del “Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla”. I remissyttrandet redogör vi för det kompletta rättsläget kring mc-västar och kläder. Se länkat remissyttrande nederst i artikeln.

För ett av förslagen som skulle utredas var just ett förbud mot att vid en förhandling bära kläder eller symboler som kan uppfattas som hotfulla av personer som medverkar i förhandlingen eller av domstolens personal,

Ett förbud mot vissa kläder och symboler 

Regeringen har nu skickat en remiss för yttrande över legaliteten i de olika förslag som kommer att läggas. På sidan 106 i nedan länkade remiss står följande att läsa:

Det förekommer att personer som ingår i kriminella nätverk eller andra organisationer som upplevs som hotfulla öppet bär kläder eller symboler med koppling till nätverket eller organisationen i domstol. Vår bedömning är att det inte bör införas något allmänt förbud mot att i domstol bära vissa kläder, emblem och symboler. Ett direkt förbud mot vissa uppräknade organisationers kläder och symboler kräver grundlagsändring.

Problem med anknytning till att åhörare och andra bär kännetecken som kan uppfattas som hotfulla eller som en påtryckning mot parter och vittnen motverkas bättre med att åhörarna hänvisas till en sidosal eller med att den utsatta personen får närvara genom videokonferens. Som nämnts föreslår vi också att den som utövar påtryck-ningar ska kunna visas ut från rättssalen och avvisas från domstolsbyggnaden. Ett exempel kan vara personer som utöver att bära de aktuella kännetecknen, stirrar intensivt, gör obehagliga gester eller uppträder i grupp på ett sätt som är att anse som en maktdemonstration. Domstolarna får genom förslagen goda möjligheter både att förebygga och ingripa mot de problem som kan följa av att parter och åhörare bär vissa kläder och symboler i domstol.

Paybacks kommentar

Regeringen har således gått på Paybacks linje och insett att ett förbud kräver grundlagsändringar vilket också får vida konsekvenser långt utanför bikerkulturen då ett grundlagsförbud skulle direkt strida även mot Europakonventionen samt omfatta betydligt fler sorters sammanslutningar. Så långt mycket bra!

Regeringen föreslår dock att åhörare kan hänvisas till sidosal för att ta del av rättsförhandlingen om de kan uppfattas som hotfulla för den vittnande. Vid gester eller uppträdande av  en sort som kan tolkas som en maktdemonstration kan personer också avvisas från själva domstolsbyggnaden. Det sistnämnda kan även komma att avse exempelvis som vid olika tillfällen dykt upp i väldigt stor skala uniformerade för att påverka vittnen vilket också Payback fäste uppmärksamhet ikring i vårt remissyttrande.

Lagrådsremiss

Paybacks remissyttrande

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin