Västförbudsdomen i Högsta Förvaltningsdomstolen!

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd i ärendet kring Luleå kommuns västförbud i komunala lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen. Kammarrättens dom vinner därför laga kraft och det kommunala beslutet om västförbud är olagligförklarat och undanröjt!

Såsom skäl att avslå Luleå kommuns begäran om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen anförs följande skäl: ”För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd”.

Därmed är striden om de tre på senare år beslutade kommunala västförbuden slut och bikerkulturen har vunnit över hela linjen. Samtliga domslut rörande Luleå, Göteborgs och Eskilstuna kommun har varit i bikerkulturens favör. Rörande eniga jurys har entydigt fastslagit att ett västförbud strider mot yttrandefriheten och därmed är olagliga och skall undanröjas.

Mer information kring dessa rättsfall kommer att tillkännages i samband med att detaljerna kring Europadomstolsärendet offentliggörs.

Domen

Relaterad artikel:
http://www.payback.name/?p=3833

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin