OM Payback – Upplägg, Metod och Syfte!

Med anledning av Paybacks 10-årsjubileum 2019

’Början

Under 2007 och 2008 blev undertecknad allt mer förbannad över allt som skrevs och hittades på kring bikers. Beslutet växte fram att någon måste göra något och jag beslöt att på egen hand skaffa mig någon sorts plattform för att försöka vända trenden. Tankegångarna resulterade i Nättidningen Payback vars första nummer såg dagens ljus den 15 januari 2009. Nättidningen var meningen att utkomma en gång var 3-4 månad.

Nättidningen gav mig en plattform att:

– Ge svar på tal kring felaktiga artiklar och polisrapporter
– Presentera en korrekt motbild av bikerkulturen genom att i skriftlig form informera om bikerkulturens olika drivkafter och mekanismer i avsikt att förändra och förbättra villkoren för bikerkulturen
– Informera bikers om ny och för bikers aktuell lagstiftning, kommande utredningar, presentera all relevant information kring bikertrakasserier samt ge praktiska råd hur bikers borde förfara i olika situationer.

Under denna tid skapades också dels en blogg för dagliga genmälen och dels en nyhetsportal för Nättidningen på Newsdesk, numer MyNewsdesk.com. Platt-formen har fördelen att med upplagda pressmeddelande nå hela landets nyhetsmedia och journalister som är medlemmar på plattformen. MyNewsdesk har 5 000 massmedieredaktioner som kunder och 7 000 journalister. Paybacks pressmeddelanden på MyNewsdesk är sökbara. Klicka HÄR

Utvecklingen

Ganska snabbt började mejl droppa in från bikers och bikerklubbar med förfrågningar dels kring rätten att använda Nättidningens material i juridiska sammanhang och dels om direkt rådfrågning om hur de borde förfara i olika juridiska sammanhang.

Redan efter fyra månader aktualiserades en direkt juridisk verksamhet då tre olika kommuner införde kommunala mc-väst och klädförbud på krog och i offentlig miljö. Kontakt togs med klubbmedlemmar i de olika kommunerna (bara kommunmedborgare har rätt att överklaga kommunala beslut) och överklagande författades och insändes i medborgarnas namn. Åtta olika rättsförhandlingar vidtog och alla slutade med att förbuden avskaffades utefter att de stred mot yttrandefriheten. Under tiden inkom nya juridiska ärenden samtidigt som kontakt etablerades med intresserade bikers i våra nordiska grannländer.

Paybacks födelse

I slutet av 2010 bildades först Payback Norge för att efterhand följas av etableringen av Payback Danmark och Payback Finland. I september 2011 bildades så officiellt även Payback Sverige.

Payback Sveriges Upplägg, Metod och Syfte

Mitt soloprojekt med Nättidningen Payback utvecklades således i en helt oväntad riktning på grund av att verkligheten tvingade fram ett vidare arbete för att kunna vinna kampen om bikers- och fri- och rättigheter. Det visade sig vara otillräckligt med endast den mediala verksamheten. Den juridiska biten visade sig vara ett nödvändigt tillägg.

För att omvandla nättidningsverksamheten till en organisation insåg jag dock att det krävdes en väldigt klar och tydlig grund och utarbetad modell för hur arbetet skulle utföras. Genom att granska alla bikerorganisationer runtom i världen så insåg jag att Payback för att ha effekt måste finna nya arbetssätt och arbetsmodeller. Bikerorganisationer hade från att ha startats med ett tydligt syfte degenererats till att bli eventorganisationer som egentligen inte gjort någon som helst skillnad. Så skulle inte Payback bli.

Payback skulle vara och förbli en renodlad arbetsorganisation som syntes på enstaka event. Payback var inte här för att visa sig. Payback var här för att arbeta för bikerkulturen och göra skillnad. Då detta var ett helt nytt sätt att arbeta förstod vi att det skulle ta tid att vinna acceptans för en sådan modell och få genomslag. Men vi var här för att stanna och det fick ta den tid det tar.

Paybacks verksamhet definierades som följer: Payback Sverige är en officiell riksorganisation för bikers rättigheter med ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Paybacks direkta uppgift/ansvar definierades därefter enligt följande: Payback Sveriges uppgift är att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Därefter vidtog förberedande organisationsarbete genom att registrera föreningen, få organisationsnummer, fastställa stadgar och kalla intresserade till en konstituerande stämma och bilda en styrelse. Den stora utmaningen var att hitta en bank som ville ge oss ett simpelt konto med tillhörande bankgiro så klubbar och enskilda personer kunde inbetala medlemsavgift. Efter att åtta banker tackat nej ”för att de inte kunde erbjuda oss de tjänster som vi önskade”?? så tackade slutligen den nionde ja och bankgiro och konto var klart.

För att uppnå medverkan, engagemang och medbestämmande utarbetades och en modell för styrelsen innefattande ett helt nytt koncept. Då Payback Sverige enligt stadgarna skulle företräda SBM-klubbar (även frontpatchklubbar) och oberoende klubbar valde vi att värva en klubb i varje SBM-region att som regionsombud och styrelseråd företräda och informera kring Payback på regionsmöten runt om i landet. Varje regionsklubb fick även en halv röst/klubb att utöva sin rösträtt på styrelsemötena medan styrelseledamöterna hade varsin röst. Ett unikt koncept som gav regionerna både medbestämmande och full insyn i Paybacks verksamhet samtidigt som vi fick spridning av info kring payback över hela landet. En direktdemokrati med transparens.

Två ben att stå på – juridiskt och medialt

Payback har också utvecklat ett annat arbetssätt som är resultatet av ett nödvändigt nytänkande. Payback är byggt på två ben och inte ett!

De bikerorganisationer som finns bygger helt på idén att på olika områden kring hojar, säkerhet eller utbildning företräda bikers juridiskt.

Det är ett arbetssätt som stundom har hjälpt bikers och bikerklubbar med att vinna enskilda fall gentemot myndigheter och exempelvis försäkringsbolag. Men, det hjälper alls inte för att återvinna de fri- och rättigheter vi förlorat genom den samhälleliga och mediala förföljelsen bikers fått genomlida under 30 år i Sverige. Politiker, myndigheter, media och allmänhet är tyvärr helt övertygade om att bikerklubbar och dess medlemmar är svårt kriminella och det är vad vi har att arbeta emot och vända.

Payback måste därför stå på två olika ben och inte ett! För vi har två kamper att vinna och två krig att utkämpa. Vi måste dels vinna den mediala kampen och dels vinna den juridiska innan vi återställt våra rättigheter. Vinner vi bara den juridiska kampen i olika rättsförhandlingar är inte jobbet gjort. Myndigheter, politiker, media och allmänhet kommer ändå att betrakta oss som kriminella och ständigt utsätta oss för nya prövningar i form av nya demoniserande artiklar, rapporter, utredningar. Förföljelserna fortsätter således oavsett juridiska vinster om vi inte förmår att på ytterligare en nivå påverka och förändra myndigheters såväl som medias och enskildas sätt att se på oss.

Å vinner vi bara den mediala kampen innebär det inte att vi har vunnit den juridiska kampen. Då har vi inte prejudicerande rättsutslag på vår sida varför myndigheterna, oavsett vad media och allmänhet anser, likväl kommer att verkställa fortsatta kontroller, kroppsvisitationer, husrannsakningar utan att lagstöd eller tillräckligt lagstöd föreligger. Därför två krig på två områden samtidigt, där vi måste segra i båda!

Det dubbla arbetet

Payback måste därför ha en omfattande medial verksamhet där vi parallellt med det juridiska arbetet också går igenom all fakta- och forskning och presenterar för läsare av alla slag, skriva förklarande artiklar över hur bikers och biker-kulturen med alla dess företeelser fungerar för att motverka fördomar och direkta lögner. Vi måste med andra ord förklara bikerkulturens drivkrafter och mekanismer.

Därutöver måste vi bemöta osanna uppgifter i tidningar såväl som i myndighets-rapporter genom att ständigt ge den sanna och korrekta bilden i sammanhanget.

I dessa sammanhang kan vi inte bara skriva att vi har rätt och att exempelvis att media och polis har fel alternativt ljuger. Det hjälper föga, övertygar ingen och förändrar framförallt ingens bild över bikers.

Nej, vi måste förklara hur de har fel. På vilket sätt och varför! Vi måste ständigt kunna hänvisa till lagar, förordningar alternativt till fakta forskning som rapporter, utredningar eller forskningsarbeten. Vi måste ha utarbetat och färdigställt material kring allt som berör bikers för att ha till reds för att direkt kunna använda oss av när de behövs i vår tjänst för bikers.

För ingen kommer att tro på bikers då de anser vi skriver i eget syfte, vilket vi självklart också gör då det är vår primära uppgift. Vi måste därför hela tiden hänvisa och länka till experter och oberoende forskning, alternativt lagtexter eller rättsfall, för att vi ska bli trodda, bli lästa och i slutänden faktiskt få rätt. Allt annat är naivt att tro.

En annan sak som är mycket viktig och som inte heller tidigare har satts på agendan av andra bikerorganisationer är kontinuiteten i arbetet. Att hela tiden pumpa på och pusha ut artiklar för bikers såväl allmänheten att ta del av och läsa. Att visa att vi är en aktiv organisation som jobbar hela tiden för saken. Du kan inte hålla intresset levande för arbetet och väcka medvetenhet om vikten av arbetet om inte folk hela tiden ser att arbetet pågår. Visar inte du aktivitet varför skulle bikers visa intresse för Paybacks arbete eller varför skulle allmänheten fästa uppmärk-samheten på en organisations arbete som kanske syns någon enstaka gång per kvartal. Nej, kontinuiteten är avgörande och den fullgör Payback genom att på Nättidningen och på Paybacks Facebookgrupp publicera nyskrivna såväl som tidigare publicerade artiklar av vikt.

Nåväl, nu vet ni Paybacks tänk!Nu har vi presenterat Paybacks bakomliggande idé och resten är historia!

Tack för ordet och må väl!

Artikeln som utskrivningsbar pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin