• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JK fastställer att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna i två prejudicerande bikerärenden! Del 1/3

JK fastställer att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna i två prejudicerande bikerärenden! Del 1/3

Bakgrund

JK fastställde i två olika beslut förra veckan, med Payback Sverige som juridiskt ombud,rörande bikers att Polisen brutit mot de Mänskliga Rättigheterna,artikel 8, i den lagstiftning som populärt kallas Europakonventionen men egentligen heter Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Payback kommer under veckan att skriva två olika artiklar rörande de två fallen därefter kommer en konsekvens-analys och kommentar över besluten och allt det positiva besluten innebär framöver för bikerkulturen! Denna artikel publiceras när förutsättningarna står klara i alla avseenden.

I artiklarna rörande de specifika ärendena skriver vi först om vad som inträffat (händelsen), därefter om det grundläggande JO-besluten för att därefter avsluta med vad JK kommit fram till. Ni som är familjära med ärendena sedan tidigare kan således hoppa direkt till JK-beslutsstycket!

Händelsen

I JO-ärende, diarienummer 3023-2016 blev en biker kroppsvisiterad och avkrävd id utanför en verkstadslokal utan att brottsmisstankar förelåg.

Bikern frågade varför samt om han var misstänkt för brott? Polisen svarade nekande varför bikern säger att han då inte har skyldighet att legitimera sig. Polisen kallar då på förstärkning varefter skyddsvisitering verkställs. Ärendet blir därefter föremål för JO-utredning. Polisen medger att insatsen skett utan erforderligt lagstöd i yttrandet till JO, A297.435/2016, enligt följande:

Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att “Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

JO beslutar därefter enligt följande: Polislagen 19, 2:a stycket ger polisen befogenhet att genomföra kroppsvisitation i förebyggande syfte i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras  förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Polisen måste emellertid kunna peka på någon konkret omständighet, exempelvis tidigare iakttagelser, som ger objektivt stöd för ett antagande att vapen kan komma att påträffas vid en visitation. Det är väsentligt att tvångsåtgärderna inte tillämpas på ett sätt som uppfattas som obefogade trakasserier.

Som Polismyndigheten anfört kan inte enbart dessa omständigheter ligga till grund för en kroppsvisitation enligt den aktuella bestämmelsen utan det måste finnas en konkret omständighet som ger objektivt stöd for att ett vapen eller något annat farligt föremål kan komma att påträffas vid visitationen. Någon sådan omständighet har det inte funnits i detta fall. Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha utfört en kroppsvisitation utan att det fanns grund for det.

JK-beslutet

I JK-ärendet med diarienummer: 5054-17-4.3 beviljade JK inte skadestånd då ingripandet inte ansågs varit av mer ingripande natur och därför att konsekvenserna för personen ansågs mindre allvarliga. Då skadestånd i sådana här ärenden är närmast obefintligt så spelar det inte heller den stora rollen. Mer om detta i den viktiga konsekvensanalys artikel, del 3/3, senare under veckan.

Det viktiga är att JK skriver att den klädsel/miljö- och föreningstillhörighet den klagande haft inte ensamt kan ligga grund  för beslut att kroppsvisitera. Ingreppet i personens rätt till privatliv kan inte anses motiverat, vilket även JO konstaterat. Hans rättigheter enligt artikel 8 i konventionen har därmed åsidosatts!

I klartext innebär denna JK-skrivning att JK således fastställer att Polisen brutit mot dem mänskliga rättigheterna såsom de framställs i Europakonventionen, artikel 8, när de kroppsvisiterade klubbmedlemmen utefter klädsel och föreningstillhörighet! 

Mycket intressant är också härunder att JK direkt hänvisar till den dom i Europadomstolen som Payback hänvisade till i skadeståndsyrkandet, den Europadomstolsdom som Payback nyligen skrev om och krävde att Svenska Staten och Polisen faktiskt följer då de är bundna av Europadomstolens domar: Gillan och Quinton mot Storbritannien, se vidare länkad artikel nedan.

JK skriver: Det lidande som XX har drabbats av får i detta fall anses tillräckligt kompenserat genom att Justitiekanslern konstaterar att Europakonventionen har åsidosatts i förhållande till XX  (jfr NJA 201 3 s. 842 samt Gillian och Quinton mot Förenade kungariket, no. 4158/05, dom den 12 januari 2010).

Dessa två ovanstående fettextade beslutsbitar är av oerhörd vikt för bikerkulturen för framtida fall. Exakt hur återkommer vi till i konsekvensanalysen!

Länk till artikel om JO-beslutet: https://payback.name/tredje-jo-segern-pa-tre-manader-for-bikerkulturen-ger-bevis-for-polisens-systematiskt-olaga-arbete-mot-bikerkulturen/

Länk till artikel om att Polisen medgav olaga kroppsvisitation i aktuellt ärende: https://payback.name/polisen-medger-olaga-kroppsvisitation-av-biker-berom-till-polisen-och-jurist-charlotta-lokrantz-sandberg/

Europadomstolen har förbjudit Sverige och Polisen att kontrollera bikers m.fl. utan misstanke om specifikt brott mot varje person: https://payback.name/europadomstolen-har-forbjudit-sverige-och-polisen-att-kontrollera-bikers-m-fl-utan-misstanke-om-specifikt-brott-mot-varje-person/

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin