• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JK-ärende 2: JK beslutar att Polisens olaga husrannsakan mot mc-klubb utgör brott mot de mänskliga rättigheterna! Del 2/3

JK-ärende 2: JK beslutar att Polisens olaga husrannsakan mot mc-klubb utgör brott mot de mänskliga rättigheterna! Del 2/3

Bakgrund

Payback Sverige drev som juridiskt ombud ett ärende rörande en olaga husrannsakan först till JO och därefter vidare till JK för bedömning av skadeståndsrätt. Artikeln är uppbyggd på samma sätt som del 1. Först skriver vi om själva händelsen, därefter om JO-beslutet för att avsluta med JK:s skrivningar i beslutet. I kommande artikel omkring konsekvenserna kring JK-besluten redovisar vi därefter för vilken enorm sprängkraft dessa båda beslut innebär för den framtida kampen för bikers rättigheter.

Vi vill också tillägga här då alla felaktigt, både media och bikers, tycks utgå ifrån att klubben är en internationell klubb – att så inte är fallet i detta ärende! Inte för att det spelar någon som helst roll då alla klubbar har samma fri- och rättigheter och samma rätt till juridisk hjälp, men för att rätt ska vara rätt.

Händelse

En biker stoppades i september 2015 av polisen i Uppsala när han färdades i sin personbil. Polisen misstänkte att han gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott (genom eget bruk) och drograttfylleri, varför det fattades beslut om kroppsbesiktning. Misstanken uppstod dock först efter 30 minuters samtal…

Kroppsbesiktning visade att bikern inte hade några narkotikaklassade ämnen i kroppen. Polisen beslutade även att det skulle genomföras en husrannsakan i en föreningslokal som tillhörde en mc-klubb då personen tidigare vistats där under kvällen. Ingen narkotika anträffades spå platsen.

JO-beslutet

Med Payback Sverige som juridiskt ombud insändes en JO-anmälan och JO beslutade utreda polisinsatsen, diarienummer: 1839-2016.

Polismyndighetens jurist, Charlotta Lokrantz Sandberg, medgav sensationellt, att en misstanke om eget bruk av narkotika inte ger lagstöd för att genomföra husrannsakan på en mc-klubb!

JO utdelade kritik mot Polisen enligt följande: Polismyndigheten har i sitt yttrande redogjort för det faktiska händelseförloppet. de rättsliga förutsättningarna för att göra en husrannsakan och sin bedömning av saken. Jag instämmer i Polismyndighetens bedömning att den bevisning som behövdes för att de brott Xxx misstänktes för skulle kunna styrkas säkerställdes genom beslutet om kroppsbesiktning. Redan av det skälet har det alltså saknats anledning att besluta om husrannsakan.Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha genomfört en husrannsakan i mc-klubbens lokaler utan att det fanns grund för det. 

JO fastslog att lagen i dessa fall “bara” stöd för kroppsbesiktning om inte så kallade synnerlig anledning  talar för att brukaren innehar narkotika som finns just på en annan plats.

JK-beslut

I JK-beslut med diarienummer: 5629-17-4.3 utgår inte heller något skadestånd vare sig för enskilda klubb-medlemmar eller mc-klubben. Men, återigen, skadeståndet är oväsentligt i sammanhanget då det är väldigt relativa summor som kommer ifråga. JK:s beslutsskrivningar och argumenteringar är däremot väldigt väsentliga.

Polismyndigheten anförde följande: Föreningen omfattas inte av lagens tillämpningsområde och kan överhuvudtaget inte beviljas något ideellt skadestånd… Polismyndigheten kan inte heller […] finna att omständigheterna i ärendet är sådana att det kan anses att polisens åtgärd — att utföra en husrannsakan utan att det fanns rättslig grund för det — har kränkt föreningsmedlemmarnas rättigheter om skydd för privat-familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen, eftersom åtgärden har riktats mot en föreningslokal.

Polisen hade fel på båda punkterna. Att föreningen inte skulle omfattas av lagstiftningen varnade också flera advokater för och att ärendet därför var ren tidsspillan att driva.

Envis som synden drevs ärendet ändå i ett försök att få till ett prejudicerande beslut av värde för framtiden för bikerkulturen och så blev fallet! Payback hävdade att de enskilda medlemmarna såväl som mc-klubben kränkts genom det olaga intrånget i klubblokalen via husrannsakningen.

JK konstaterar med stöd av Europakonventionen samt en äldre dom i Europadomstolen följande:  att utgångspunkten måste vara att det är den juridiska personen, mc-klubben; som i konventionsrättsligt hänseende får anses ha drabbats av den aktuella tvångsåtgärden, och därmed kan ha rätt till skadestånd… Av Europadomstolens praxis framgår att juridiska personer kan härleda vissa rättigheter från artikel 8 i konventionen, däribland rätten till respekt för sitt ”hem”. Begreppet ”hem” kan i förhållande till juridiska personer omfatta t.ex. ett företags affärslokaler eller registrerade kontor. 

JK fastställer därefter följande väldigt viktiga förutsättning: Den husrannsakan som ägde rum i mc-klubbens lokaler har därmed utgjort ett intrång i klubbens rättigheter enligt artikel 8.1 i Europakonventionen… Såsom JO har funnit var emellertid inte husrannsakan motiverad utifrån de omständigheter som låg till grund för beslutet. Konventionens krav på proportionalitet kan därför inte anses ha varit uppfyllt. Mc-klubbens rättigheter enligt artikel 8 i konventionen har därmed åsidosatts.

JK beslutar därefter enligt följande angående skadeståndet: mc-klubben fått sitt anspråk prövat genom detta beslut. Vid en samlad bedömning finner Justitiekanslern att ett konstaterande av överträdelsen utgör tillräcklig gottgörelse i detta fall.

Vi återkommer till domens betydelse i specialartikeln om konsekvenserna av JK-besluten.

Om JO-beslutet i ärendet: https://payback.name/viktig-prejudicerande-seger-for-mc-klubb-payback-och-bikerkulturen-jo-kritiserar-polisen-for-olaga-husrannsakan-hos-mc-klubb/

Del 1 om JK:s beslut att fastslå att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna i samband med olaga kroppsvisitation:

Polisen erkänner olaga husrannsakan: https://payback.name/payback-berommer-polismyndigheten-efter-sensationell-jo-utveckling-polisen-erkanner-olaga-husrannsakan-och-media-skildrar-saken/

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin