Juridiken Omkring Serveringstillstånd!

I samarbete med en Svensk bikerklubb, och utefter att två skilda jurister dels nedtecknat förhållningsregler och dels som konsult nagelfarit reglerna, följer här nedan en sammanställning över juristernas syn på hur man kan anordna en bikerfest utan serveringstillstånd. Observera dock att de nedanstående reglerna och förhållningsorderna är juristernas tolkning av en lag där rättspraxis på området saknas. Det finns således inga juridiska garantier för att de håller i ett rättsärende även om juristerna tolkar dem såsom giltiga!

 Med serveringstillstånd

Vi börjar med att publicera regler kring hur inbjudningar måste utformas och riktas för att ett godkänt serveringstillstånd skall förbli giltigt: 

Inbjudan till slutna grupper som “SBM-anslutna klubbar och inbjudna” kommer även i fortsättningen att vara okay!  Inbjudningar utan dessa förbehåll, riktade mot ospecificerade grupper, via Facebookgrupper eller andra internetsidor kommer att medföra indragna eller uteblivna serveringstillstånd.

Alkohollagens utformningDe lagparagrafer en festarrangör har att förhålla sig till är Alkohollagen 2010:1622, 8 kapitlet 1 stycket, paragaferna 1-3. De lyder:

8 kap. Servering av alkoholdrycker
1 § För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Straffbestämmelser enligt alkohollagen:

Säljs alkohol i strid med alkohollagen (utan att tillstånd sökts) gäller enligt 11 kap. 3 § 1 p. böter eller fängelse i två år och för detta krävs visad oaktsamhet eller uppsåt. Är agerandet att betrakta som ringa utgår inte straff.

Här gäller samma som för årsfesten; ni har gjort en grundlig research för att handla inom lagen ramar varför oaktsamhet inte kan anses föreligga. Skulle oaktsamhet ändå anses föreligga så är det att betrakta som ringa varför inget straff utgår!

Generella regler för fester utan alkoholtillstånd

Enligt juristerna så behöver bikerklubbar inte söka alkoholtillstånd under förutsättning att man bara har inbjudna gäster samt att man inte tar inträde.

För att inte behöva söka alkoholtillstånd krävs att serveringen
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Praktisk lösning på festförfarande utan alkoholtillstånd

Vi utgår från medlemmarna A, B och C. Om A fyller år och har privat fest i sin bostad är alkohollagens undantag tillämplig. Om B fyller år och har privat fest i sin bostad är alkohollagens undantag tillämplig. Om C fyller år och har privat fest i sin bostad är alkohollagens undantag tillämplig. Endast av den anledningen att A, B och C håller sina respektive födelsedagsfester i en och samma lokal fråntar inte festerna dess karaktär av privat fest varför undantaget i alkohollagen fortfarande är tillämpligt. Tvärtom, visar hållandet av festerna i lämplig lokal ansvarstagande.

Födelsedagsfesterna, som är privata, hålls i klubbens lokaler av respektive person. Eftersom klubben har flera medlemmar är det ju inget konstigt att 4-5 fester hålls årligen. Det är inte tillåtet att ta ut inträde till sådan fest. Förutsättningen är också att vakter finns vid grindarna under hela festen.

En bikerklubbs festregler

1.Fest hålls ett par gånger (3-4) av enskilda medlemmar som brukar klubbens lokaler (privat fest) och en gång per år hålls en årsfest av bikerklubben (sluten fest)

2. Endast inbjudna gäster som uppvisar inbjudningskort (som inte är överlåtbara och som EJ kan fås på plats) är välkomna

3. Att endast inbjudna gäster har tillträde regleras genom att endast en av grindarna är öppna och försedd med vakter som kontrollerar insläppet

4. Om liveband används överstiger inte decibelnivån 115 db

5. Inget inträde erhålls, inbjudningskorten är endast till för att kontrollera gästerna

6. Alkohol kommer att serveras under kontrollerade former till ett självkostnadspris

7. All öl till försäljning måste vara svensk.

I och med p. 1-3 uppfyller bikerklubben kraven för att inte behöva söka tillstånd eftersom festen är enskild och inte en allmän sammankomst enligt 2 kap. 1 § ordningslagen samt följer de av Socialstyrelsen utfärdade allmänna råden avseende ljudnivån. Reglerna i p. 4-5 innebär att bikerklubben uppfyller undantaget i 8 kap. 1 § 3 st. alkohollagen för att inte behöva söka serveringstillstånd. Detta gäller såväl när enskilda medlemmar av föreningen håller fest i bikerklubbens lokaler som när föreningen håller fest för dess medlemmar och inbjudna gäster.

Det är VIKTIGT att dessa regler följs eftersom vi som enskilda medlemmar och som klubb som helhet strävar efter att följa LAGEN!

Alkohollagen: https://lagen.nu/2010:1622

Se även: http://www.payback.name/?p=1028
Det hänger på inbjudan om serveringstillstånd skall beviljas!

http://www.payback.name/wp-content/uploads/alkoholtillstånd1.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin