Bikervästarnas emblem är skyddade enligt yttrandefrihetsgrundlagen!

Bakgrund

Ibland träffar man på kommentarer som trots att artikeln ifråga inte är av något intresse, i sig får en att reagera. Det var exempelvis fallet med en artikel som publicerades under torsdagen. Kommentaren i artikeln var följande:

Inget fysiskt våld utövades ändå anser åklagaren att ett åtal för övergrepp i rättssak och utpressning håller.
– Bärandet av vissa emblem och kläder går att jämföra med ett hot, sade kammaråklagare Åke Hansson.

Nya verktyg då de gamla befunnits strida mot yttrandefriheten

Då yttrandet således kan tyda på en ny strategi gentemot bikerklubbarna är denna såväl som en äldre kommentar värd att fästa uppmärksamhet kring. Kammaråklagaren menar i ovanstående citat att själva bärandet av ett emblem samt vissa kläder skulle innebära att personerna i fråga hotar en annan även utan att tillgripa våld!

Jämförs då kommentaren med Eskilstuna kommuns skyltförbudsanledning där motivet uppges vara ”en betydande olägenhet” och att människor känner stort obehag över skyltarnas budskap, så framtonar genast en större bild.

Bikerklubbarnas emblem är skyddade enligt gällande rättspraxis

Polis och kommun har fått bakslag i Förvaltningsrätt och Kammarrätt i Eskistuna kommuns fall varför de nu söker andra vägar att genomföra förbud mot skyltar och i längden ett förbud mot själva västarna. Under förevändning att människor blir skrämda av en bikerväst eller en mc-klubbsväst så kommer kommun och polis att öppna upp nya förföljelsekampanjer.

En liten sak har de dock glömt i sammnahnget vilket kommer att omöjliggöra en sådan förföljelse. Jag saxar ur ett Payback-dokument som många redan är bekanta med:
Högsta Domstolen slog 1996 också fast, i mål nr: B3203-96, att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten får endast begränsas med stöd av lag eller efter bemyndigande i lag. Ett sådant stöd eller bemyndigande saknas vad avser mc-västar varför också varje sådan åtgärd  utgör ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen och faller under allmänt åtal!

Det torde i förlängningen också medföra att samma emblem, åskådliggjord exempelvis på en skylt, också är skyddad enligt yttrandefrihetsgrundlagen utefter domen i Högsta Domstolen!

http://www.pitea-tidningen.se/kalix/artikel.aspx?ArticleId=6022967

Eskilstuna – En fristad för dumhet, inskränkthet och skattemedelsvandalism

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin