Frågeställningar till Polismyndigheten i Skåne

Payback Sverige skickade ett Öppet brev med frågeställningar till de två enskilda polismän som uttalat sig kring JO-utredningen av masskontrollerna kring Wheel Legs MC:s Österlen Rumble Run för publicering i Ystads Allehanda. Då Ystads Allehanda mejlat att de inte kommer att upplåta vare sig redaktionellt utrymme eller insändarplats för vidare belysning av detta ämne har vi istället omformulerat brevet och mejlat över frågeställningarna direkt till Polismyndigheten i Skåne. Avsikten är ju att i första skedet erhålla information över vilka lagrum polisen bedömer att de har stöd i för de åtgärder de riktar mot mc-klubbarna för att därefter kunna agera utefter informationen.

Frågeställningar till Polismyndigheten i Skåne

Enligt Regeringsformen 1:1 ska ”Den offentliga makten utövas under lagarna” vilket innebär att alla åtgärder och insatser från en myndighets sida måste ha ett direkt stöd i lagen.

I tre olika artiklar i Ystads Allehanda har Patrik Ahrlin, kriminalunderrättelsechef vid Ystadspolisen och Thomas Servin, biträdande polisområdeschef fått komma till tals utan att uppföljande frågor ställts rörande vilka lagstöd polisen stödjer sig på i det specifika sammanhanget som utgjordes av en masskontroll i samband med Österlen Rumble Run somWheel Legs MC arrangerade. En polisär insats som nu är föremål för utredning vid JO-ämbetet efter en anmälan av Wheel Legs MC med Payback Sverige såsom juridiskt ombud.

Payback Sverige, riksorganisationen för bikers rättigheter, önskar nu i ett Öppet brev få svar på dessa, även för allmänheten intressanta, frågeställningar varför vi på detta sätt översänder direkta frågeställningar rörande Polismyndigheten i Skånes åberopade lagstöd för olika åtgärder mot mc-klubbarna.

I artikeln ”MC-klubb JO-anmäler polisen” av den 2 december uttalar Thomas Servin att Wheel Legs Mc tillhör mc-sfären och det räcker för att de ska omfattas av det förebyggande arbetet mot gängkriminalitet!? Patrik Arhlin säger samtidigt i artikeln ”Mc-klubb rör sig i en gråzon” att ”Det var inte en tillfällighet att det gjordes en kontroll i vid träffen i våras”.

Utefter vilket lagstöd menar Polismyndigheten i Skåne att det utgör ett tillräckligt underlag att en mc-klubb tillhör mc-sfären för att det ska vara lagligt med olika former av insatser? Och vad var då underlaget och på vilket lagstöd grundade sig insatsen mot Wheel Legs MC då den enligt Arhlin inte var en tillfällighet?

Sverigemodellen är en sammanslutning av mc-klubbar i avsikt att reglera varumärkestvister och stävja konflikter inom bikerkulturen med närmare 300 anslutna klubbar. I artiklarna ”Mc-klubb rör sig i en gråzon” och ”Polisen slår tillbaka mot mc-gäng” anför såväl Arhlin som Servin att det faktum att klubben tillhör Sverigemodellen utgjorde underlag för ett polisiärt beslut att kontrollera deltagare, maskiner och nykterhet i ett run.

Vilket lagstöd kan Polismyndigheten i Skåne hänvisa till såsom lagstöd för att en medverkan i Sverigemodellen är tillräckligt för att underbygga polisinsatser riktade mot dessa mc-klubbar?

Polismyndigheterna i Sverige har under många år anfört att olika åtgärder såsom masskontroller och upprepade kontroller av enskilda klubbmedlemmar sker som ett led i att störa och förstöra för olika svenska bikerklubbar. Då all myndighetsverksamhet enligt regeringsformen ska ske under lagarna, det vill säga ha ett uttryckligt stöd i lagen, frågar Payback Sverige i vilket lagrum Polismyndigheten i Skåne finner lagstöd för ”störa och förstöra taktiken”?

Då inte Polismyndighetens yttrande till JO besvarar ovanstående frågeställningar,  och då herrar Servin och Arhlin redan anfört sina argument i debatten kring masskontrollen i media, kan inte heller några omständigheter föreligga som förhindrar ett snabbt och utförligt svar från Polismyndigheten i Skåne över lagstödet i de företagna insatserna.

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin