Sanningen om villkoren gällande remissinstanser – Direkt från Regeringen!

”Det finns inga speciella krav för hur man blir remissinstans”

Det har alltför länge florerat rykten och felaktiga fakta kring villkoren för organisationer att bli upptagna såsom remissinstans för kommande lagförslag varför Payback Sverige nu valt att gå till botten med saken och plockat fram fakta i saken direkt från källan, Regeringen.

Payback Sveriges officiella medarbetare, Anna Hylander, har via kontakt med Regeringskansliet erhållit följande skriftliga svar från Fredrik Ahlén, Expeditionschef på Regeringskansliet: Det finns ingen ordning, speciella krav,  för hur ”man blir remissinstans”. I stället avgörs det från fall till fall till vilka instanser en remiss ska ställas. Utgångspunkten för den bedömning som görs är bestämmelsen i 7 kap. 2 § regeringsformen. Av den bestämmelsen följer att vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Vidare ska upplysningar och yttranden också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.

Med utgångspunkt i bestämmelsen i 7 kap. 2 § ställs alltså en remissskrivelse till ett antal utvalda remissinstanser. Det är dock inget som hindrar att andra yttrar sig under remissförfarandet. Detta förekommer relativt frekvent.

Det förekommer att framför allt företag och organisationer skriver till Regeringskansliet och förklarar att de vill vara remissinstanser inom olika områden. En sådan framställning sprids bland de berörda handläggarna i departementet som sedan har att beakta den när ett remissutskick ska göras.

En närmare beskrivning av remissförfarandet finns i promemorian ”Svara på remiss – hur och varför”, som jag förstod att du laddat ner från regeringen.se.

Ur den hänvisade skrivelsen, sidan 5,  framgår i princip samma sak:  

För andra remissinstanser, t.ex. kommuner och organisationer, innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Det är naturligtvis viktigt att alla som kan bidra med synpunkter också gör det för att underlaget för regeringens och riksdagens ställningstaganden ska bli så allsidigt som möjligt.

Möjligheten att yttra sig över ett förslag står för övrigt alltid öppen för var och en som har synpunkter på det. Betänkanden i serierna Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds) finns som regel tillgängliga i elektronisk form på regeringens webbplats.

http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/36/52/c1ecbef1.pdf

Payback Sverige har inlämnat Hemställan att erhålla status som ordinarie remissinstans!

Payback Sverige har inlämnat nedanstående Hemställan att bli upptagen som ordinarie remissinstans i alla ärenden som berör negativ särbehandling av bikerkulturen:

Hemställan att erhålla status som ordinarie remissinstans

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin