Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folkgrupp

Annons1.PDF

Sammanfattning

Diskrimineringslagen och lagstiftningen kring Hets mot Folkgrupp avser bara de i lagen specificerade grupperna, där bikers inte faller under någon av de specificerade grupperna.

Rättsläge

Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).

Även Regeringsformen, Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, innehåller ett skydd mot diskriminering i två stycken.

Regeringsformen 1:2, stycke 5 uttrycker skyddet mot diskriminering enligt följande: Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Regeringsformen, paragraf 2:12, slår fast följande: Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408).

Brottsbalken 16:8, den paragraf inom Brottsbalken som behandlar Hets mot folkgrupp, definierar begreppet enligt följande i första stycket: Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. Lag (2002:800)

Råd och Tips

Kan lagstiftningen kring Diskriminering och Hets mot folkgrupp användas och tillämpas på bikers?
Payback Sverige får ofta frågor från våra medlemmar om olika företeelser som drabbar bikerkulturen utgör Hets mot folkgrupp eller Olaga diskriminering.

Tyvärr är så inte fallet. Såväl Hets mot folk-grupp som Olaga diskriminering avser bara vissa, i lagstiftningen speciellt uppräknade grupper varför de lagtexterna inte kan användas eller tillämpas i Paybacks arbete mot negativ särbehandling av bikers.

Länk till Diskrimineringslagen: https://lagen.nu/2008:567

Länk till paragrafen rörande Hets mot Folkgrupp: https://lagen.nu/1962:700#K16P8S1

Länk till Regeringsformens paragraf för skydd mot diskriminering: https://lagen.nu/1974:152

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin