• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Datainspektionen utreder Polisens Misstankeregister men inte felaktigt registrerade ”bikers” då de saknar sanktioneringsverktyg!

Datainspektionen utreder Polisens Misstankeregister men inte felaktigt registrerade ”bikers” då de saknar sanktioneringsverktyg!

Bakgrund

Payback Sverige anmälde i November 2018 registersamlingarna i rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige till Datainspektionen för granskning.

Anledningarna till anmälan var två:

1. Det helt orimliga antalet misstankar i misstankeregistret, över 9 miljoner, då uppgifter i misstankeregistret ska raderas om förundersökningen läggs ner eller leder till åtal.

2. Antalet ”bikers” som legat till grund för antalet brottsmisstankar riktade mot bikerkulturen uppgick till 5 693 st. Efter att fått in uppgifter och gjort en ungefärlig beräkning därefter av andra bikers inom kulturen kunde vi konstatera att antalet bikers högst kunde uppgå till 3 265 personer varför 2 428 okända personer med okända brottsregister adderats till gruppen bikers med enda syfte att uppförstora brottsligheten inom kulturen.

Datainspektionens beslut

Datainspektionen har som vi tidigare meddelat inlett ett tillsynsärende över Polisens misstankeregister just för att kontrollera om misstankar verkligen raderas utefter lagen. Oavsett vad som föranlett granskningen har Payback också genom anmälan fått DI:s ögon på det orimliga antalet oraderade misstankar i registret.

Datainspektionen skriver följande kring registeruppgifterna kring bikers: När det gäller Polismyndighetens sammanställning och utlämnade av uppgifter av personuppgifter till forskningsprojektet är inte heller det något som Datainspektionen prioriterar att granska. Det finns indikationer på att Polismyndighetens utlämnande skulle ha saknat stöd i gamla polisdatalagen (2010:361) men ett skäl till att Datainspektionen inte prioriterar att gå vidare och granska hanteringen beror bland annat på att lagstiftningen har ändrats genom att brottsdatalagen (2018:1177)… Med beaktande av de ändrade bestämmelserna så skulle en granskning enligt gamla polisdatalagen inte ge vägledning för Polismyndigheten hur uppgifter får lämnas ut enligt brottsdatalagen. Inte heller har Datainspektionen möjlighet att använda sig av sanktionsavgifter om överträdelsen skett före brottsdatalagen trädde ikraft, vilket annars skulle ha kunnat tala för en granskning.

Datainspektionen kan således tyckas ge oss rätt i att personuppgifterna ej hanterats korrekt utan skett utan lagstöd av polisen men då det kommit ny lagstiftning, och då Datainspektionens uppgift är att granska register och därefter ge vägledning hur registren istället ska hanteras är saken inaktuell då ny lagstiftning därefter införts.

Datainspektionen skriver också i klartest att om haft sanktionsavgifter att vidta så skulle en granskning kunnat skett av registeruppgifterna men sådana verktyg äger inte Datainspektionen.

Paybacks Kommentar

Svaret är således författat på myndighetsspråk som kan tydas olika beroende på vem som läser svaret. Oss tycks det dock som de ger oss rätt i det stora det hela och att de menar att det verkar som polisen brutit mot lagen vid hanteringen av personuppgifter. Dock, saknar Datainspektionen verktyg för att fälla Polisen och därför väljer att inte granska registersamlingen över bikers.

Datainspektionens Beslut

Datainspektionen inleder tillsynsärende över Polisens Misstankeregister

Paybacks anmälan till Datainspektionen

Antalet bikers i rapporten stämmer inte alls med verkligheten! 2 428 personer har lagts till som inte tillhör bikerkulturen!

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin